Vidareutdanning (bachelornivå)

Leiing av digital skuleutvikling

Deltid, Nettstudium

4Samfunnet er i kontinuerleg endring og utvikling, og når samfunnet endrar seg får skulen nye oppgåver. Studiet gir lærarar, skuleleiarar, IKT-ansvarlege og andre som har sitt daglege virke i skuleorganisasjonar nye verkty for å løyse utfordringar. 

Studiet har ei avgift på kr 4 000 + semesteravgift.

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Vår

Studieinnhald

Studentane vil gjennom aktive og utforskande arbeidsmåtar bli utfordra på korleis og kvifor skulen bør drive utviklingsarbeid (inkludert bruk av IKT), og kva for faktorar som kan fremje eller hemme ei ønska skuleutvikling. Les meir i emneplan her

Opptakskrav

Fullført lærarutdanning eller tilsvarande.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Studiet er nettbasert. Fronter vert nytta til all undervisning og rettleiing ol.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Synnøve Moltudal