Ledelse i helse- og sosialtjenestene

Vidareutdanning (masternivå)

Helse- og omsorgssektoren er preget av profesjoner med høye krav til selvstendig yrkesutøvelse. Målsettingen er å gi studentene en innføring i sentrale ledelsesbegreper og metoder for å kunne møte utfordringer innenfor helse- og sosialtjenesten. Videreutdanningen er et samarbeidsprosjekt mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Møre og Romsdal.

 

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2023 - 15.04.2023
 • Opptakskrav

  Minimum 3-årig universitets- eller høgskuleutdanning.

  Søkjarar med leiarerfaring frå helse- og sosialtenestene vil bli prioritert.

 • Studieplan

Studieinnhald

Studiet skal skape økt forståelse for det endringspresset som helse- og omsorgssektoren står overfor, bl.a. gjennom sterkere krav til brukermedvirkning og vekst i antall private aktører. Faginnholdet er organisert i fem hovedtemaer:

 • Styring, organisasjon og ledelse
 • Juss i helse- og sosialtjenesten
 • Økonomistyring i helse- og sosialtjenesten
 • Personalledelse
 • Endring og ledelse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Studiet er samlingsbasert med nettstøtte. Les mer om vurderingsordninger og eksamen i studie-og emneplanene.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet skal bidra til å sette ledelse og lederatferd inn i en organisatorisk og samfunnsmessig kontekst, og gi ledere innenfor helse- og omsorgssektoren økt faglig innsikt og personlig trygghet.

Studenter som ønsker å fullføre Master i helse- og sosialfag - meistring og myndiggjering ved Høgskulen i Volda, vil få studiet automatisk godkjent innenfor denne graden.

Tidspunkt for oppmøte og samlingar

Hausten 2023 er det Høgskulen i Molde som har ansvar for opptak og gjennomføring. Undervisninga vil foregå ved Høgskulen i Molde hausten 2023 - våren 2024.

Dato for samlingane finn du nedst i studiekatalogen til Høgskulen i Molde.

Studieplan

Videreutdanning i ledelse i helse- og sosialtjenesten

Studieprogram: 
Leiing i helse og sosialtjenesten
Studienivå: 
Master
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2022
Studieplassar: 
50
Studietype: 
Vidareutdanning (masternivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Minimum 3-årig universitets- eller høgskoleutdanning.
Søkere med ledererfaring fra helse- og sosialtjenesten vil bli prioritert.

Om studiet

Målgruppe: 

Den primære målgruppen er ledere i den offentlige helse- og sosialtjenesten. Dette omfatter bl.a. avdelingsledere og enhetsledere, men også toppledere som mangler formell lederkompetanse.
I tillegg er studiet beregnet på fagpersoner som ønsker å kvalifisere seg for lederstillinger.
Målgruppen inkluderer også personer som arbeider i frivillige organisasjoner eller i privat helse- og sosialtjeneste, tillitsvalgte og selvstendig næringsdrivende. I tillegg kan studiet være et ledd i kvalifisering for utrednings- og konsulentarbeid. Studiet egner seg også for helse- og sosialarbeidere som primært ønsker økt organisasjonsforståelse, som et ledd i egen kompetanseutvikling.

Introduksjon: 

Utdanningen er organisert som deltidsstudium (30 studiepoeng), og har en normert studietid på ett år.
Studiet er en videreutdanning på grunnlag av minimum 3-årig universitets- eller høgskoleutdanning, og gir uttelling for 30 studiepoeng. Studiet er godkjent som modul i relevante mastergradsstudier og tilfredsstiller således de faglige kravene til studium på mastergradsnivå.

Studiet sikter mot å gi perspektiver, kunnskaper og verktøy som er nødvendig for å fylle ulike lederroller. Dette innebærer at studiet både skal bidra til utvidet forståelse for rammefaktorer på organisasjonsnivå, og økt innsikt i personlige lederkvalifikasjoner.

Studiet skal skape økt forståelse for det endringspresset som helse- og sosialtjenesten står overfor, bl.a. gjennom sterkere krav til myndiggjøring av brukere og ansatte og økt arbeidsinnvandring. Helse- og sosialtjenesten er preget av profesjoner med høye krav til selvstendig yrkesutøvelse. Studiet skal kvalifisere til å gå inn i slike ledelsesutfordringer på en offensiv og løsningsorientert måte.

Å utvikle kompetansen innenfor områdene personalledelse, samarbeid og endring er bærebjelken i studiet. Endringskompetanse innebærer at ledere både er i stand til å initiere endringer i egen organisasjon, og til å lede omstillinger som følge av helse- og sosialpolitiske reformer og krav. Denne kompetansen kan ikke bare utvikles på et generelt grunnlag, men ut fra institusjonelle særtrekk ved tjenestene.

Videre studier: 

Studiet er en videreutdanning på grunnlag av minimum 3-årig universitets- eller høgskoleutdanning, og gir uttelling for 30 studiepoeng. Studiet er godkjent som modul i relevante mastergradsstudier og tilfredsstiller således de faglige kravene til utdanning på mastergradsnivå.

Oppbygning og sammensetning: 

Studiet er gruppert i hovedtemaer. Disse temaene skal samlet bidra til å sette ledelse og lederatferd inn i en organisatorisk og samfunnsmessig kontekst, og klargjøre sentrale rammefaktorer for ledelse i helse- og sosialtjenesten.

Læringsutbytte

I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgende læringsutbytte etter fullført studie:

Kunnskapar

Ved fullført utdanning har studenten  fått en innføring i sentrale ledelsesbegreper og metoder, som grunnlag for en problematiserende tilnærming til utfordringer i helse- og sosialtjenesten.

Ferdigheiter

Studenten har fått bidrag til både økt faglig innsikt og personlig trygghet.

Generell kompetanse

Studenten har fått utviklet kritisk refleksjon til egen rolle, og derfor utviklet handlingsorientert ledelse. Dette innebærer å vurdere og grunngi egen lederatferd. I dette ligger det et ønske om å utvikle ledere med en åpen og bevisst holdning til de muligheter og utfordringer som ledelse i helse- og sosialtjenesten kan innebære.

Organisering og arbeidsmåtar

Undervisningen organiseres i åtte samlinger, vanligvis av to dagers varighet. Mellom samlingene arbeider studentene med litteraturstudier og oppgaveløsninger.
Undervisningsmetodene vil variere etter tema. 

Navn: 
Videreutedanning i ledelse i helse-og sosialtjenesten
Emne2022 Haust2023 Vår
1515
Evaluering og kvalitetssikring

Emnet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem. (http://www.hivolda.no/hivolda/om-hogskulen/kvalitetsarbeid)

Ansvarleg
Alf Roger Djupvik, alfroger@hivolda.no, 70075132
 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2023 - 15.04.2023
 • Opptakskrav

  Minimum 3-årig universitets- eller høgskuleutdanning.

  Søkjarar med leiarerfaring frå helse- og sosialtenestene vil bli prioritert.

 • Studieplan

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt

For faglege spørsmål:

For administrative spørsmål: