Vidareutdanning (masternivå)

Ledelse i helse- og sosialtjenestene

Deltid, Samlingar

Helse- og omsorgssektoren er preget av profesjoner med høye krav til selvstendig yrkesutøvelse. Målsettingen er å gi studentene en innføring i sentrale ledelsesbegreper og metoder for å kunne møte utfordringer innenfor helse- og sosialtjenesten. Videreutdanningen er et samarbeidsprosjekt mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Møre og Romsdal. Opptak blir i år gjennomført hos NTNU, Ålesund. Les mer her.

Stengt for søking

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 30

Start Haust

Søknadsfrist 15.04.2018

Studieinnhald

Studiet skal skape økt forståelse for det endringspresset som helse- og omsorgssektoren står overfor, bl.a. gjennom sterkere krav til brukermedvirkning og vekst i antall private aktører. Faginnholdet er organisert i fem hovedtemaer:

  • Styring, organisasjon og ledelse
  • Juss i helse- og sosialtjenesten
  • Økonomistyring i helse- og sosialtjenesten
  • Personalledelse
  • Endring og ledelse

Opptakskrav

Minimum 3-årig universitets- eller høgskuleutdanning- Søkjarar med leiarerfaring frå helse- og sosialtenestene vil bli prioritert.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Studiet er samlingsbasert med nettstøtte. Les mer om vurderingsordninger og eksamen i studie-og emneplanene.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet skal bidra til å sette ledelse og lederatferd inn i en organisatorisk og samfunnsmessig kontekst, og gi ledere innenfor helse- og omsorgssektoren økt faglig innsikt og personlig trygghet.

Studenter som ønsker å fullføre Master i helse- og sosialfag - meistring og myndiggjering ved Høgskulen i Volda, vil få studiet automatisk godkjent innenfor denne graden.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Alf Roger Djupvik

Studieplan

Videreutdanning i ledelse i helse- og sosialtjenesten

Studieprogram: 
Leiing i helse og sosialtjenesten
Studienivå: 
Master
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2017
Studieplassar: 
50
Studietype: 
Vidareutdanning (masternivå)
Organisering: 
Deltid
Opptakskrav: 

Minimum 3-årig universitets- eller høgskoleutdanning.
Søkere med ledererfaring fra helse- og sosialtjenesten vil bli prioritert.

Om studiet: 

Målgruppe: 

Den primære målgruppen er ledere i den offentlige helse- og sosialtjenesten. Dette omfatter bl.a. avdelingsledere og enhetsledere, men også toppledere som mangler formell lederkompetanse.
I tillegg er studiet beregnet på fagpersoner som ønsker å kvalifisere seg for lederstillinger.
Målgruppen inkluderer også personer som arbeider i frivillige organisasjoner eller i privat helse- og sosialtjeneste, tillitsvalgte og selvstendig næringsdrivende. I tillegg kan studiet være et ledd i kvalifisering for utrednings- og konsulentarbeid. Studiet egner seg også for helse- og sosialarbeidere som primært ønsker økt organisasjonsforståelse, som et ledd i egen kompetanseutvikling.

Introduksjon: 

Utdanningen er organisert som deltidsstudium (30 studiepoeng), og har en normert studietid på ett år.
Studiet er en videreutdanning på grunnlag av minimum 3-årig universitets- eller høgskoleutdanning, og gir uttelling for 30 studiepoeng. Studiet er godkjent som modul i relevante mastergradsstudier og tilfredsstiller således de faglige kravene til studium på mastergradsnivå.

Studiet sikter mot å gi perspektiver, kunnskaper og verktøy som er nødvendig for å fylle ulike lederroller. Dette innebærer at studiet både skal bidra til utvidet forståelse for rammefaktorer på organisasjonsnivå, og økt innsikt i personlige lederkvalifikasjoner.

Studiet skal skape økt forståelse for det endringspresset som helse- og sosialtjenesten står overfor, bl.a. gjennom sterkere krav til myndiggjøring av brukere og ansatte og økt arbeidsinnvandring. Helse- og sosialtjenesten er preget av profesjoner med høye krav til selvstendig yrkesutøvelse. Studiet skal kvalifisere til å gå inn i slike ledelsesutfordringer på en offensiv og løsningsorientert måte.

Å utvikle kompetansen innenfor områdene personalledelse, samarbeid og endring er bærebjelken i studiet. Endringskompetanse innebærer at ledere både er i stand til å initiere endringer i egen organisasjon, og til å lede omstillinger som følge av helse- og sosialpolitiske reformer og krav. Denne kompetansen kan ikke bare utvikles på et generelt grunnlag, men ut fra institusjonelle særtrekk ved tjenestene.

Videre studier: 

Studiet er en videreutdanning på grunnlag av minimum 3-årig universitets- eller høgskoleutdanning, og gir uttelling for 30 studiepoeng. Studiet er godkjent som modul i relevante mastergradsstudier og tilfredsstiller således de faglige kravene til utdanning på mastergradsnivå.

Oppbygning og sammensetning: 

Studiet er gruppert i hovedtemaer. Disse temaene skal samlet bidra til å sette ledelse og lederatferd inn i en organisatorisk og samfunnsmessig kontekst, og klargjøre sentrale rammefaktorer for ledelse i helse- og sosialtjenesten.

Læringsutbytte: 

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram (eller utdanning?)

Kunnskapar: 

Ved fullført utdanning har studenten  fått en innføring i sentrale ledelsesbegreper og -metoder, som grunnlag for en problematiserende tilnærming til utfordringer i helse- og sosialtjenesten.

Ferdigheiter: 

Studenten har fått bidrag til både økt faglig innsikt og personlig trygghet.

Generell kompetanse: 

Studenten har fått utviklet kritisk refleksjon til egen rolle, og derfor utviklet handlingsorientert ledelse. Dette innebærer å vurdere og grunngi egen lederatferd. I dette ligger det et ønske om å utvikle ledere med en åpen og bevisst holdning til de muligheter og utfordringer som ledelse i helse- og sosialtjenesten kan innebære.

Organisering og arbeidsmåtar: 

Undervisningen organiseres i 8 samlinger, vanligvis av to dagers varighet. Mellom samlingene arbeider studentene med litteraturstudier og oppgaveløsninger.
Undervisningsmetodene vil variere i forhold til tema. 

Navn: 
Videreutedanning i ledelse i helse-og sosialtjenesten
Emne2017 Haust2018 Vår
1515
Evaluering og kvalitetssikring : 

Emnet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem. (http://www.hivolda.no/hivolda/om-hogskulen/kvalitetsarbeid)

Ansvarleg: 
Alf Roger Djupvik, alfroger@hivolda.no, 70075132