Bachelorgrad

Kunst og handverk

Heiltid

Bachelor i Kunst og handverk er eit praktisk-teoretisk studium der du lærer om visuell kommunikasjon, arkitektur, design og kunst. Det vert lagt vekt på å gi deg innsikt og kunnskap for å kunne realisere dine eigne idear og utøve og formidle kunst og kultur. I følge ferske tal frå Studiebarometeret har Høgskulen i Volda landets mest fornøgde studentar på kunst og handverk.

Closed for application

Søknadskode : 223 472

Innblikk

Ingeborg Eikenæs

Som student på kunst og handverk er det rom til å arbeide med eigne prosjekt. Ingeborg Eikenæs likar å kalle seg sjølv for "hobbyklesdesignar" og tek gjerne opp bestillingar på kle og reparerer friluftslivutstyr.

Utveksling i Australia - Hopper i fallskjerm

Utveksling i Australia

Vi kjører forbi skilt hvor det står «Careful, Koalas crossing», og det begynner å gå opp for oss at vi faktisk er kommet til Australia. Vi vet ikke hvor vi skal bo og har ikke peiling hvor vi skal sove i natt.

Info og frister

Varigheit 6 semester (3 år)

Studiepoeng 180

Start Haust

Søknadsfrist 15.04.2018

Studieinnhald

Ved Høgskulen i Volda møter du eit solid fagmiljø og godt utstyrte verkstadar. Studiet skal gi deg kompetanse og praktisk erfaring med teknikkar innanfor ulike materiale som er relevante i skule, kulturskule eller andre samfunnsinstitusjonar. Tre, tekstil, leire, metall, grafikk, digitale verktøy, maling, teikning og toving er noko av det du vil jobbe med i studiet. Di eiga kreative utvikling og evna til å leggje til rette for læring står sentralt.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Internasjonalisering

Som student ved bachelor i Kunst og handverk kan du ta delar av utdanninga i utlandet. Vi rår mellom anna til utveksling til våre samarbeidsinstitusjonar i Australia, Storbritannia og USA.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga i studiet er ein kombinasjon av forelesingar, individuell oppgåveløysing og sjølvstudium. I tillegg er det fleire studiereiser i løpet av studietida. Studentar får prosessevaluering i arbeidsøktene og i presentasjonssituasjonar.

Du kan lese meir om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Med ein bachelor i Kunst og handverk er du mellom anna kvalifisert for å jobbe i kulturskule, med formidlingsarbeid i museum og galleri eller med kulturarbeid i kommunar. Om du ønskjer undervisningskompetanse i skuleverket, må du byggje på med eittårig Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Karen Brænne

Studieplan

Kunst og handverk (bachelor)

Studieprogram: 
Bachelorgradsstudium i kunst og handverk
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
180
Studielengd: 
6 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
20
Studietype: 
Bachelorgradsstudium
Organisering: 
Heiltid
Opptakskrav: 

Generell studiekompetanse

Om studiet: 

Studieprogrammet Bachelorgrad i Kunst og handverk gjev kompetanse i skapande handling, og kunnskap om kunstneriske uttrykksformer og fagdidaktiske problemstillingar. Gjennom utdanninga får studentane høve til å øve og utvikle praktiske ferdigheiter, gjennom eigen aktivitet og refleksjon. Den praktiske kunnskapen blir utfordra gjennom møte med fag- og fagdidaktisk teori. Studiet har som mål å skape samanheng mellom ulike roller som praktisk utøvar, og lærar eller formidlar. Det praktiske og skapande arbeidet skal ta utgangspunkt i fagfelt som er relevante for pedagogisk verksemd i skule, kulturskule og andre samfunnsinstitusjonar. Kunst- og formkultur er berande innhald gjennom alle tre åra. Graden kan nyttast som grunnlag for vidare søking innan kunst- og designfaglege utdanningar og masterprogram. Høgskulen på Vestlandet (avd. Stord) sitt masterprogram Kreative fag og læreprosessar (fagprofil: Kunst og handverk) er anbefalt masterutdanning for dette studieprogrammet. For å få formell undervisningskompetanse for grunn- og vidaregåande skule, må ein i tillegg ha fullført eit praktisk pedagogisk studium (PPU 60 stp).

Læringsutbytte: 

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

 

Kunnskapar: 

Studenten

 • har inngåande kunnskap om materiale, teknikkar, og verkty knytt til fagområdet design, kunst og handverk
 • har kunnskap om nasjonal og internasjonal kunst og formkultur
 • har inngåande kunnskap om visuell kommunikasjon i vid tyding
 • har inngåande kunnskap om idèutvikling
 • har kjennskap til faget som skule-, kultur- og forskingsfag
 • har kunnskap om gjenbruk og berekraftig utvikling
 • har kunnskap om kunst- og handverksfaget si historiske utvikling, og kjennskap til gjeldande planverk for grunn- og vidaregåande skule
 • har kunnskap om estetiske læringsprosessar, gjennom praktisk arbeid og teori
 • har kunnskap om fagdidaktikk i kunst- og handverk
Ferdigheiter: 

Studenten

 • kan nytte teknikkar, verkty og materialar på ein tilsikta måte
 • kan nytte og vurdere kunst- og formkultur som referanse for eige skapande arbeid, og i formidlingssituasjonar for barn og unge
 • kan kommunisere gjennom fysiske og visuelle produkt, bestemte bodskapar eller funksjonar
 • kan utvikle kreative produksjonar ved hjelp av kritisk bruk av problemløysingsmetodar
 • kan utnytte faget sitt potensiale i å fremje gjenbruk og berekraftig utvikling
 • kan nytte faghistoria som referanse for gjeldande planverk for skulen, og vurdere faget sin verdi i eit framtidsperspektiv
 • kan leggje til rette for estetiske opplevingar gjennom ulike typar aktivitetar og presentasjonar
 • kan nytte teori om estetiske læringsprosessar i relevante samanhengar
 • kan nytte fagdidaktisk teori og erfaring i relevante samanhengar
Generell kompetanse: 

Studenten

 • kan bruke digitale læringsarenaer til formidling av fagstoff og eiga fagleg oppdatering
 • kan nytte seg av forskingsresultat i eige arbeid og formidling
 • kan reflektere over relevante HMS- tiltak knytt til fagområde, materialar og verkstadar
 • kan bruke verdiar i faget til å stimulere eiga personlegdomsutvikling og danning
Organisering og arbeidsmåtar: 

Bachelorprogrammet går over 3 år og utgjer 180 studiepoeng. 150 av studiepoenga er obligatoriske emne (60 studiepoeng frå 1. studieår + 30 studiepoeng i 2. år og 60 studiepoeng fordjuping i 3. studieår). I tillegg er det 30 studiepoeng valfrie emne i kunst og handverk ved HVO eller internasjonal utdanningsinstitusjon, eller støtteemne frå andre fag. Studenten kan 3. året velje mellom studie ved internasjonal utdanningsinstitusjon (sjå https://www.hivolda.no/utveksling)

Ein kan søkje om å få godskrive tilsvarande emne eller utdanningar frå andre høgskular og universitet.

Arbeids- og undervisningsformene i studiet, er ein kombinasjon av førelesing, bruk av digitale læringsressursar og praktisk og teoretisk oppgåveløysing. Undervisninga blir organisert både individuelt og i grupper, og arbeidet kan vere både lærar- og studentstyrt.

Det er obligatorisk frammøte og deltaking i alle organiserte læringsaktivitetar og undervisning, jamfør Forskrift om opptak, studium og eksamen, om obligatorisk frammøte og deltaking §4-6 ( https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-04-1697).

Studentane får prosessevalueringar i arbeidsøktene og i framleggingssituasjonar. Studiet har ulike vurderingsformer som er nærare omtala i dei aktuelle emneplanane.

Krav til utstyr eller ferdigheiter: 

Studentane må pårekne kjøp av enkelte reiskapar (utstyrsliste blir delt ut ved semesterstart).

Internasjonalisering: 

HVO tilbyr eit rikt utval av samarbeidande institusjonar.

Kostnader: 

Studentane må betale ei materialavgift. Denne dekker felles innkjøpte materialar. Summen for kvart emne er å finne i den aktuelle emneplanen. 

Anna: 
Det vert forventa at studentane, etter obligatorisk opplæring i utstyrs- og verktybruk, kan handtere desse på eiga hand i og utanfor undervisningstid. Det er forventa grunnkompetanse i bruk av digitale verkty.
Evaluering og kvalitetssikring : 

Studieprogrammet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem.

Ansvarleg: 
Åshild Sævik