Vidareutdanning (bachelornivå)

Historie, opne emner

Deltid, Heiltid, Nettstudium

Nettstudiet gir ei grunnleggande innføring i norsk og internasjonal historie frå tidleg mellomalder og fram til i dag. Det er eit mål å gi studentane kompetanse til å forstå samanhengar og utvikling over tid og skape reflekterte haldningar. 

Søk studieplass!

Søknadskode : 4026

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 45

Start Haust Vår

Søknadsfrist Løpande opptak

Studieinnhald

Studiet er sett saman av emne på 15 studiepoeng. Deltidsstudenten vel 1 emne i semesteret. Heiltidsstudenten vel 2 emne i semesteret. Du kan velje mellom desse emna:

Valbare emne, kvart på 15 studiepoeng:

 • Norsk og internasjonal oversynshistorie ca 300–1536
 • Norsk og internasjonal oversynshistorie ca 1536–1870
 • Norsk og internasjonal oversynshistorie ca 1870–2000

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Studiet er nettbasert og alle innleveringar av oppgåveutkast m.m.skjer i e-læringsverktøyet Canvas. Det er difor ein føresetnad at studentane er fortruleg med internettbruk.

Les meir om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane. Studieplanane er under revisjon, og vil bli publisert i løpet av våren 2018.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet kan saman med anna yrkesutdanning kvalifisere for arbeid innanfor ei rekkje område.Yrkesgrupper som lærarar, journalistar, kulturarbeidarar og –administratorar i vid forstand (ABM-sektoren: arkiv, bibliotek, museum) hentar viktig kompetanse gjennom studium i historie. Studiet kan påbyggjast til årsstudium i Historie eller gå inn som valfri del i mange bachelorutdanningar ved Høgskulen i Volda. 

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Grete Marry Brøste

Praktisk informasjon

HI111N, HI112N og HI113N startar i veke 33 eller 34 hausten 2018.

Undervisningsstad

All undervisning, informasjon, utdeling og innlevering av oppgåver osv. går føre seg i e-læringsverktyet Canvas.

Annan informasjon

Oppbygging av studiet finn du i studieplanen. Her vil du finne lenkje vidare til dei emna som kan inngå i studiet. I emneplanane kan du lese om arbeidskrava, vurderingsforma ol. Som heiltidsstudent, skal du velje to av dei emna som er nemnde nedanfor. Deltidsstudenten vel eitt emne pr. semester.

Dersom du har lyst til å starte med pensumlesinga tilrår vi at du startar med desse:
• HI111N: Bagge, Sverre: Europa tar form (2004) 2. utgåve, s. 11-320.
• HI112N: Steensgaard N. (Aschehoug verdenshistorie band 9), s. 12-85, 110-119, 148-193 og 212-235. Kan tingast som kompendium frå «Pensumtjenensten» .
• HI113N: Palmer, R. R., Joel Colton og Lloyd Kramer (2014). A History of Europe in the Modern World (Eleventh Edition), s. 569-687, 714-853, 876-1072.

Du vil finne meir informasjon i Canvas etter at du har registrert deg i Studentweb etter 1. august.

Studieplan

Historie 2 x 15 stp nettstudium, studiestart vår

Studieprogram: 
Historie 2 x 15 stp nettstudium
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
50
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering: 
Heiltid
Deltid
Opptakskrav: 

Generell studiekompetanse.

Om studiet: 

Studiet skal trene studentane i å forstå samanhengar og utvikling over tid, og hjelpe til med å skape ei reflektert haldning til vår eiga samtid. I ei tid med snøgge endringar er det viktig å halde ved like kunnskapane om fortida, fordi historie alltid vil vere eit viktig og nødvendig fundament i notida. Historiestudiet ved HVO skal vere ein møteplass for studentar som søkjer eit historisk perspektiv på vårt mangfaldige notidssamfunn.

Studiet er godkjent som undervisningsfag i skulen og som tilleggsutdanning for lærarar i høve til reglane om lønnsopprykk og adjunktkompetanse.

Studiet kan gå inn som halvårsstudium, emnegruppe og/eller del av fordjupingsfag i ei lang rad bachelorutdanningar ved Høgskulen i Volda (HVO), andre høgskular og universitet. Som del av fordjupingsfag i ei bachelorutdanning kan det nyttast som opptaksgrunnlag til fleire masterstudium, m.a. Kulturmøte ved HVO og alle masterstudium i historie ved norske universitet.

Historiestudiet høver òg godt som grunnlag for vidare studium innanfor t. d. media/informasjon, kulturadministrasjon, bibliotekteneste m.v.

Læringsutbytte: 

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar: 

Studenten

 • har grunnleggjande oversikt over ein lengre periode i norsk og internasjonal historie
 • har visse kunnskapar om historisk metode, teori og historiografi
Ferdigheiter: 

Studenten

 • kan tileigne seg, ordne og systematisere kunnskap på logisk konsekvent vis for å svare på ei historisk problemstilling
 • kan skrive fagtekstar av eit visst omfang på eiga hand og innafor gjevne tidsrammer
 • kan reflektere over eige fagleg arbeid og justere dette under rettleiing
Generell kompetanse: 

Studenten

 • kan setje seg inn i nye problemområde og analysere saker frå fleire sider
 • kan handtere informasjonsmengder av eit visst omfang, og ordne og systematisere kunnskap på logisk konsekvent vis
 • kan dokumentere skriftleg arbeid i samsvar med generelt vedtekne krav innafor høgare utdanning
Organisering og arbeidsmåtar: 

Studiet er sett saman av to emne á 15-studiepoeng. Studenten vel to av dei tre emna som er beskrive i emnetabellen.

Studiet er nettbasert og alle innleveringar av oppgåveutkast m.m. skjer i eige e-læringsverktøy (Canvas). Det er derfor ein føresetnad for å kunne studere historie i Volda, at studenten er fortruleg med internettbruk: navigering i nettlesar, bruk av diskusjonsforum og opp- og nedlasting av filer. Det blir lagt ut detaljerte rettleiingar i slik bruk i Canvas på nettet.

Navn: 
Historie 2 x 15 stp nettstudium, studiestart vår
Anna: 
Det er høve til å ta eitt emne pr semester, eller begge emna same semester.

Ein bør merkje seg at studiet stiller krav om at du kan tilrettelegge di eiga arbeidstid. Det er også viktig med gode leseferdigheiter i engelsk, da ein del av pensumlitteraturen ikkje er omsett til norsk.
Evaluering og kvalitetssikring : 

Emnet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem. (http://www.hivolda.no/hivolda/om-hogskulen/kvalitetsarbeid)

Ansvarleg: 
Harald Endre Tafjord