Vidareutdanning (bachelornivå)

Helserett i kommunen

Deltid, Samlingar

Praktisk informasjon

Helserett i kommunen har oppstart onsdag 11. april 2018 kl. 09.15.
Dei tre studiesamlingane er lagt til veke 15 og 23 i vårsemesteret, medan samlinga i haustsemesteret vert i veke 39.
Det vert undervisning onsdag, torsdag og fredag, - hovudsakleg kl. 09.15 til ca. kl.16.00.

Det er krav om minimum 80% frammøte i forhold til undervisningssamlingane.

Undervisningsstad

Høgskulen i Volda

Målgruppa for studiet er tilsette innanfor den kommunale helse- og omsorgstenesten som fattar enkeltvedtak og handsamar klager på vedtak om kommunale teneste. Tilbodet er eit samarbeid mellom Høgskulen i Volda og Per Gammelsæther ved IKKS Omsorgskompetanse AS. Gammelsæther har i ei årrekkje arbeidd tett opp mot kommunar si helse- og omsorgsteneste og kan tilføre mykje praksisnær kunnskap i studiet. Dette styrker utdanninga sin relevans for praksisfelt.

Stengt for søking

Søknadskode : 4105

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 15

Start Vår

Søknadsfrist 23.03.2018

Studieinnhald

Studiet gir oversikt over rettar og plikter innanfor ulike sentrale tema i helse- og omsorgsjussen. Det er eit mål å gi studentane kunnskapar og ferdigheiter i å forvalte helse- og omsorgstenestene i kommunane på ein god måte og i tillegg styrke evna til refleksjon og problemløysing. Les meir om emnet her.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og 15 stp. i juridiske fag, eller Bachelorgrad som sosionom, barnevernspedagog, vernepleiar eller i sosialt arbeid.

Annan bakgrunn, som til dømes sjukepleiar med administrativ erfaring, kan få opptak etter ei individuell særskild vurdering ut frå relevant praksis. Relevant praksis kan til dømes vere arbeidsattest frå saksbehandling i stat, fylkeskommune eller kommune, eller i helsetenesta generelt. Relevante kurs og vidareutdanning vil bli vektlagt. Last opp dokumentasjon saman med søknaden.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Studiet har tre samlingar, der arbeidsmåtane varierer mellom forelesingar, dialogbasert undervising, gruppearbeid og seminar. Studentaktivitet er ein sentral arbeidsmåte. Det er krav om minimum 80 % frammøte til undervisningssamlingane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Vidareutdanninga er retta mot saksbehandlarar og leiarar innanfor dei kommunale helse- og omsorgstenestene som ønskjer styrka forvaltingskompetanse, styrka kunnskap om og ferdigheiter i skjønnsutøving. Den gir grunnleggande saksbehandlarkompetanse og kompetansegrunnlag for til dømes saksbehandlarstillingar ved kommunale tildelingskontor for helse- og omsorgstenester.

Kontakt

Studieprogramansvarlege: Margrete Homlong Øyehaug homlmarg@hivolda.no tlf. 70 07 51 99

Studiekoordinator: Ragnhild Korsbrekke rak@hivolda.no tlf. 70 07 50 84

Studieplan

Helserett i kommunen

Studieprogram: 
Helserett i kommunen
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
15
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
30
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering: 
Deltid
Opptakskrav: 

Generell studiekompetanse og 15 stp. i juridiske fag, eller Bachelorgrad som sosionom, barnevernspedagog, vernepleiar eller i sosialt arbeid.

Annan bakgrunn, som til dømes sjukepleiar med administrativ erfaring, kan få opptak etter ei individuell særskild vurdering ut frå relevant praksis. Relevant praksis kan til dømes vere arbeidsattest frå saksbehandling i stat, fylkeskommune eller kommune, eller i helsetenesta generelt. Relevante kurs og vidareutdanning vil bli vektlagt. 

Om studiet: 

Kommunen har ansvar for å yte forsvarlige helse- og omsorgstjenester til innbyggerne. De som henvender seg til kommunen skal også sikres forsvarlig saksbehandling når de anmoder om slike tjenester. Velferdslovgivningen skal sikre at de som har behov for ytelser får innvilget rettighetene sine og saksbehandlingsreglene skal sikre en forsvarlig saksgang og rettssikkerhet. God forståelse av hvordan lover og forskrifter regulerer befokningens rettigheter og kommunens plikter er en grunnforutsetning for å kunne organisere og yte forsvarlige tjenester samt å utøve forsvarlig saksbehandling. Det er økende krav til kommunens forvaltning og tjenesteyting på dette området, ikke minst siden samhandlingsreformen trådte i kraft. God forståelse av hvordan lover og forskrifter regulerer befolkningens rettigheter og kommunens plikter er en grunnforutsetning for å kunne yte forsvarlige tjenester og utøve forsvarlig saksbehandling. Det er økende krav til kommunenes forvaltning og tjenesteyting på dette området, ikke minst siden samhandlingsreformen trådte i kraft og siden kommunene de neste 10-årene står overfor utfordrende demografiske endringer som medfører en markant økning i antall innbyggere over 80 år. For å møte disse utfordringene må kommunene i fremtiden organisere og forvalte tjenestene på en mer målretta, effektiv og rettsriktig måte. Dette forutsetter god forvaltningskompetanse.

Studiet tar for seg sentrale rettslige problemstillinger ved tildeling og bortfall av helse- og omsorgtjenester i kommunen. Studiet har fokus på hvilke myndighetskrav som stilles til saksbehandling, skjønnsutøvelse og tjenesteyting (sentrale lover, forskrifter og retningslinjer). Studiet er primært tilrettelagt for ledere og de som har ansvar for saksbehandling ved tjenestetildeling - det vil si de som utreder saker, fatter vedtak og som behandler klager på vedtak om tjenester. Studiet vil gi grunnleggende saksbehandlerkompetanse.

Læringsutbytte: 

Studiets hovedmål er å gi studentene en grunnleggende oversikt over rettigheter og plikter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Studiet skal videre bidra til at studentene får gode kunnskaper om og ferdigheter i i å forvalte de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Velferd og rettssikkerhet har en innbyrdes sammenheng: velferd sikres gjennom lovfestede rettigheter til ytelser og tjenester for dem som har behov for dette og saksbehandlingsreglene ivaretar rettssikkerheten gjennom en rekke krav som stilles til forvaltningen ved tildeling og fordeling av disse ytelsene og tjenestene.

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar: 

- om grunnleggende rettigheter og plikter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

- om sentrale temaer i helseretten, bl.a. innenfor pasient- og brukerrettigheter, aktuelle myndighetskrav i forhold til helse- og omsorgstjenestepersonell, krav til tjenesteyting, saksbehandling, tilsyn og kontroll.

- om hvilke faktorer som påvirker det rettslige og faglige skjønn når myndighetskrav og individuelle rettigheter vurderes sammen med politiske beslutninger og etiske betraktninger

Ferdigheiter: 

- å kunne forberede ei sak til administrativ og/eller politisk behandling i tråd med aktuelle myndighetskrav

- å utvikle forutsetninger for å utøve rettslig og faglig skjønn

- å kunne gjennomføre faglig forsvarlig saksbehandling i saker som gjelder tildeling, endring og bortfall av tjenester

Generell kompetanse: 

- utvikle forståelse for og styrke evnen til å håndtere faglige og etiske dilemmaer som man ofte stilles overfor i rollen som forvaltere av kommunens myndighet

- utvikle forutsetninger for å se sammenhengen mellom lovregulering, velferd og rettssikkerhet og gjøre studentene bevisst på det ansvar man har når man forvalter offentlige velferdsgoder

- utvikle forståelse for sammenhengen mellom organisering av tjenestene og kvalitet i forvaltning og tjenesteyting

Organisering og arbeidsmåtar: 

Studiet går over to semestre og er samlingsbasert. Studiet forutsetter at studenten har tilgang til PC og programmet Fronter vil bli brukt i studiesammenheng.

Det er krav om minimum 80% fremmøte ift. undervisningssamlingene. Se Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda § 4-6.

Navn: 
Helserett i kommunen
Evaluering og kvalitetssikring : 

Emnet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem.

Ansvarleg: 
Margrete Homlong Øyehaug