Helsefremjande lokalsamfunn– Samhandling

Vidareutdanning (masternivå)

Emnet Helsefremjande lokalsamfunn– Samhandling er eit tverrfagleg og tverresektorielt emne, som skal gi kompetanse om samhandling mellom fag, sektorar og nivå, og der forståing av politikk, langsiktig samfunnsplanlegging og livsløp er viktige perspektiv. Studiet gir kunnskap om reformer og program i offentleg sektor, om samhandling og medverknad som arbeidsmåtar i utvikling av helsefremmande lokalsamfunn og helse- og velferdstenester.

Les meir om emnet her

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
 • Opptakskrav

  3-årig høgre utdanning

Studieinnhald

Studiet er eigna både for nyutdanna bachelorstudentar og for yrkesaktive som ønskjer kompetanse på masternivå. Studiet er eigna for studentar med fagleg bakgrunn innanfor helse og velferd, og/eller planlegging og leiing. Studiet er også eigna som vidareutdanning for tilsette i kommunar, fylkeskommunar, helseforetak og frivillig sektor som arbeider med helse- og velferdstenester, planlegging og/eller samfunnsutvikling generelt.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er sett saman av førelesingar, arbeid med oppgåver, presentasjonar og drøftingar i plenum.

Tidspunkt for oppmøte og samlingar

Samlingar vår 2022: veke 4 og 14 (tysdag-torsdag). Undervisinga er konsentrert til to vekesamlinga, med tre undervisningsdagar på kvar samling. Det blir lagt opp til fleire mindre arbeidskrav (oppgåveinnleveringar) gjennom semesteret. Godkjende arbeidskrav er vilkår for å framstille seg til eksamen. Fyrste samling er heildigital (zoom).

1. undervisningsdag: tysdag 25. januar, kl 09:15 på zoom. Lenkje kjem i Canvas.

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
 • Opptakskrav

  3-årig høgre utdanning

Søk frå 1. november

Søknadskode : 4393