Vidareutdanning (bachelornivå)

Fysisk planlegging og GIS (geografiske informasjonssystemet)

Deltid

Studiet er todelt og gir ei innføring og eit oversyn over arealplanlegging etter Plan- og bygningslova på kommunalt og regionalt nivå, og ei innføring i GIS både teoretisk og metodisk med fokus på GIS som planverkty. Det vil i størst mogleg grad bli brukt konkrete arealplanar og arealplanprosessar i undervisninga, og slik halde eit praksisnært fokus.

Søk studieplass!

Søknadskode : 3931

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Haust

Søknadsfrist Løpande opptak

Studieinnhald

Sentralt i studiet er fordjuping i arealplansystemet med plantypar, planprosessen og medverknad, generelle utgreiingskrav og føringar for arealplanlegging. Det er er fokus på overordna arealplanlegging og sentrale arealplandokument; Planprogram, planomtale og føresegner, plankart med arealføremål, og konsekvensutgreiing og ROS-analyse. Les meir i emneplan her

Opptakskrav

Godkjende arbeidkrav i emna IPA111 og IPA112

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisinga i emnet går over eit semester. I tillegg til førelesingar vert det gitt rettleiing i samband med øvingar. Arbeidskrav vert utforma som øvingar i kombinasjon med refleksjonstekstar på omlag 1500 ord (+/- 10%) som skal løysast individuelt.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:

Kjersti Straume