Innføringsemne

Examen facultatum

Deltid, Nettstudium

Examen facultatum er eit obligatorisk innføringsemne i Bachelor i språk og litteratur ved Høgskulen i Volda. Emnet kan også takast innanfor andre studium og bachelorprogram ved Høgskulen i Volda eller andre høgskular og universitet.

Søk studieplass!

Søknadskode : 4001

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 10

Start Haust

Søknadsfrist 15.04.2018

Studieinnhald

Examen facultatum skal gi kjennskap til sentrale spørsmål i dei humanistiske faga og tilhøvet mellom dei humanistiske faga og samfunnet. Fagstoffet er delt i tre delar:

  • Humanistisk vitskapshistorie
  • Tekst og tolking (hermeneutikk)
  • Kunst og samfunn.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga vert gitt gjennom nettleksjonar. Studentane fylgjer opp gjennom oppgåveskriving og responsar på medstudentar sine oppgåvetekstar. I arbeidet med den skriftlege oppgåva får studentane rettleiing frå faglærar.

Les om vurderingsordningar og eksamen i emneplanen for studiet.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Katrin Lunde

Studieplan

Examen facultatum

Studieprogram: 
Examen facultatum
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
10
Studielengd: 
1 semester
Kull: 
2017
Studieplassar: 
30
Studietype: 
Bachelorgradsstudium
Organisering: 
Deltid
Opptakskrav: 

Generell studiekompetanse

Om studiet: 

HUM103N er nettbasert, og er identisk med Ex. fac.-delen av det humanistiske innføringsstudiet HUM101, utan skrivekursdelen.

Læringsutbytte: 

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar: 

Studiet skal gje kjennskap til sentrale spørsmål i dei humanistiske faga. 

Ferdigheiter: 

Studiet tek opp tilhøvet mellom dei humanistiske faga og samfunnet.

Generell kompetanse: 

Studiet inviterer til refleksjon omkring vitskaplege grunnlagsproblem. 

Organisering og arbeidsmåtar: 

Undervisning og eksamen vert gjennomførde i haustsemesteret.

Navn: 
Examen facultatum
Kostnader: 

-

Evaluering og kvalitetssikring : 

Studieprogrammet blir evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem.

Ansvarleg: 
Katrin Lunde. Tlf. 7007 5109, e-post kl@hivolda.no