Innføringsemne

Examen facultatum

Deltid, Nettstudium

Examen facultatum er eit obligatorisk innføringsemne i Bachelor i språk og litteratur ved Høgskulen i Volda. Emnet kan også takast innanfor andre studium og bachelorprogram ved Høgskulen i Volda eller andre høgskular og universitet.

Du kan søkje på studiet frå 1. februar 2020.

Stengt for søking

Søknadskode : 4001

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 10

Start Haust

Studieinnhald

Examen facultatum skal gi kjennskap til sentrale spørsmål i dei humanistiske faga og tilhøvet mellom dei humanistiske faga og samfunnet. Fagstoffet er delt i tre delar:

  • Humanistisk vitskapshistorie
  • Tekst og tolking (hermeneutikk)
  • Kunst og samfunn.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga vert gitt gjennom nettleksjonar. Studentane fylgjer opp gjennom oppgåveskriving og responsar på medstudentar sine oppgåvetekstar. I arbeidet med den skriftlege oppgåva får studentane rettleiing frå faglærar.

Les om vurderingsordningar og eksamen i emneplanen for studiet.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Katrin Lunde

Studieplan

Examen facultatum

Studieprogram: 
Examen facultatum
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
10
Studielengd: 
1 semester
Kull: 
2019
Studieplassar: 
30
Studietype: 
Bachelorgradsstudium
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Om studiet

HUM103N er nettbasert, og er identisk med Ex. fac.-delen av det humanistiske innføringsstudiet HUM101, utan skrivekursdelen.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om

-  fag- og vitskapshistorie

-  sentrale spørsmål i dei humanistiske faga.

Ferdigheiter

Etter fulført emne skal studenten 

- ha trening i fagleg skriving på 100-nivå.

- ha tileigna seg innsikt i grunnleggande vitskaplege tenkemåtar og metodar

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten  

-  ha utvikla allmenn kjennskap til og ei allmenn forståing av vitskapleg grunnlagsproblematikk.

 - ha innsikt i ulike vitskapar og vitskapstypar i høve til kvarandre og i høve til samfunnet.

Organisering og arbeidsmåtar

Studiet er nettbasert og undervisninga vert gjeven gjennom nettleksjonar. Undervisning og eksamen vert gjennomførde i haustsemesteret.

Kostnader

-

Ansvarleg
Katrin Lunde. Tlf. 7007 5109, e-post kl@hivolda.no

Last ned studiet som PDF