Engelsk

Engelsk, fordjupingsstudium

Fordjupingsstudium

Fordjupingsstudiet i engelsk gir høve til konsentrasjon om eitt eller få avgrensa område innanfor engelskfaget. Det blir tilbode undervising innanfor eit utval språklege og litterære emne. 

Undervisninga er variert lagt opp i ein kombinasjon av plenumsforelesing, seminar, arbeid i grupper og individuelt arbeid. 

 • Deltid, Heiltid
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust vår
 • Opptakskrav

  60 stp engelsk, årsstudium eller tilsvarande

 • Studieplan

Studieinnhald

Studentane skal opparbeide kompetanse i:

 • eitt eller to utvalde fagfelt innanfor engelsk språk og/eller litteratur
 • viktige teoriar og problemstillingar innanfor fagfeltet
 • kritisk tolking og drøfting av språklege/litterære uttrykk kritisk tolking og drøfting av teoretiske tilnærmingar til språk og/eller litteratur
 • akademisk, munnleg presentasjon av fagstoff på engelsk
 • skriving av sjølvstendige, faglege tekstar på engelsk

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er lagt til torsdagar og fredagar, og er variert organisert. 

Det blir undervist i eitt emne på 15 studiepoeng kvart semester. Språklege emne om hausten og litterære om våren. Oppgåvemnet bygger på eit undervist emne. Studentar kan ta begge same semester, eller dei kan ta oppgåvemnet etter det underviste emnet. 

Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Både i privat og offentleg sektor er det etterspurnad etter arbeidstakarar med gode språkkunnskapar, evne til kritisk tenking og til å konstruere og tolke avanserte tekstar. Studiet kan inngå i Bachelor i språk og litteratur ved Høgskulen i Volda.

Studieplan

Engelsk fordjupingsstudium, oppstart haust

Studieprogram: 
Engelsk fordjupingsstudium
Studienivå: 
Bachelor (fordjupingsnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2021
Studieplassar: 
35
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Engelsk årsstudium eller tilsvarande (60 stp) eller 45 stp engelsk + 15 stp HUM 101. Studentar som får opptak på grunnlag av 45 stp i engelsk + HUM 101 må ha tatt 30 stp på grunnivå innan den den disiplinen dei ynskjer å ta fordjupingsemne i (ENG 141 og ENG 143 for språkleg fordjupning, ENG 142 og ENG 144 for fordjupingsemne i litteratur/kultur/samfunn), eventuelt tilsvarande frå andre studiestader. 

Om studiet

Engelsk fordjupingsstudium gir høve til konsentrasjon om eitt eller få avgrensa område innanfor engelskfaget. Det blir tilbode undervising innanfor eit utval språklege og litterære emne. Studiet kan utgjere fordjupingskomponenten i ulike bachelorgrader, t.d. bachelorgrad i språk og litteratur ved HVO, og kan nyttast som grunnlag for masterstudium ved universitet eller høgskular. Studiet gir også relevant kompetanse for engelsklærarar i skulen, saman med lærarutdanning eller PPU. Opptak til PPU krev at kandidaten har fullført ein mastergrad.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Etter fullført studium har studenten kunnskap om:

 • eitt eller to utvalde fagfelt innanfor engelsk språk og/eller litteratur.
 • viktige teoriar og problemstillingar innanfor fagfeltet.
Ferdigheiter

Etter fullført studium skal studenten vere i stand til å:

 • tolke språklege/litterære uttrykk på ein kritisk måte og sette dei inn i ein teoretisk samanheng
 • gi ein akademisk, munnleg presentasjon av fagstoff på engelsk
 • skrive sjølvstendige, faglege tekstar på engelsk
 • drøfte teoretiske tilnærmingar til språk og/eller litteratur
Generell kompetanse

Studenten kan gå i djupna på eit fagfelt og tileigne seg ny kunnskap på ein sjølvstendig måte.

Organisering og arbeidsmåtar

Studiet er bygd opp av to fordjupningsemne, kvart på 15 stp. Som del av bachelorgrad består fordjupningsstudiet av eitt undervist emne i språk (ENG207 Engelsk ordkunnskap og ordlæring + eit nytt emne som er under utvikling) eller litteratur (ENG203 Adaptasjon og omsetting eller ENG206 Komedie), kombinert med eitt oppgåveemne (ENG211 Bacheloroppgåve språk eller ENG213 Bacheloroppgåve litteratur). Studentar som ikkje vil bruke oppgåveemnet inn i ein bachelorgrad, kan om dei ynskjer kombinere to underviste emne.

Det blir undervist i eitt emne på 15 studiepoeng kvart semester, språklege emne om hausten og litterære om våren.

Oppgåvemnet bygger på eit undervist emne. Studentar kan ta begge same semester, eller dei kan ta oppgåvemnet etter det underviste emnet. Vår generelle tilråding er at studentar fullfører det underviste emnet før dei tar til på oppgåveemnet.

Underviste emne vert som regel tilbydd annakvart år. Bacheloroppgåver kan skrivast i alle semester.

Navn: 
Engelsk fordjupingsstudium, oppstart haust
Informasjon

Studieåret 2021/2022 tilbyr vi følgande kurs:

Emne2021 Haust2022 Vår
Vel eitt fordupingsemne saman med eit bacheloroppgåveemne.
3030
 
15
 
15
 
1515
 
1515
Praksis

None

Anna
Instruction and assessment: Instruction is provided through lectures, group work and individual supervision.
Ansvarleg
Timothy Saunders
 • Deltid, Heiltid
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust vår
 • Opptakskrav

  60 stp engelsk, årsstudium eller tilsvarande

 • Studieplan
Stengt for søking

Søknadskode : 4210 (heiltid/deltid)

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt