Fordjupingsstudium

Engelsk, fordjupingsstudium

Deltid, Heiltid, Samlingar

Studiet passar for deg som ønskjer meir kunnskap om engelsk språk og/eller kultur, litteratur og samfunn, og større tryggleik i bruk av engelsk, både skriftleg og munnleg.

Stengt for søking

Søknadskode : 4210 (heiltid/deltid)

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 30

Start Haust Vår

Studieinnhald

Fordjupingsstudiet gir høve til konsentrasjon om eitt eller få avgrensa område innanfor engelskfaget. Det blir tilbode undervising innanfor eit utval språklege og litterære emne. Studentane skal opparbeide kompetanse i:

  • eitt eller to utvalde fagfelt innanfor engelsk språk og/eller litteratur
  • viktige teoriar og problemstillingar innanfor fagfeltet
  • kritisk tolking og drøfting av språklege/litterære uttrykk kritisk tolking og drøfting av teoretiske tilnærmingar til språk og/eller litteratur
  • akademisk, munnleg presentasjon av fagstoff på engelsk
  • skriving av sjølvstendige, faglege tekstar på engelsk

Opptakskrav

60 stp engelsk, årsstudium eller tilsvarande

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er organisert ulikt i dei emna som inngår i studiet: sjå emneplanar. Det blir undervist i eitt emne på 15 studiepoeng kvart semester, språklege emne om hausten og litterære om våren. Oppgåvemnet bygger på eit undervist emne. Studentar kan ta begge same semester, eller dei kan ta oppgåvemnet etter det underviste emnet. Studentane kan ta studiet på heiltid eller deltid.

Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Både i privat og offentleg sektor er det etterspurnad etter arbeidstakarar med gode språkkunnskapar, evne til kritisk tenking og til å konstruere og tolke avanserte tekstar. Studiet kan inngå i Bachelor i språk og litteratur ved Høgskulen i Volda.

Kontakt

Emneansvarleg: Lidun Hareide Lidun.Hareide@himolde.no

Du kan også kontakte Kjetil Myskja, km@hivolda.no, 7007 5078

Praktisk informasjon

Engelsk fordjupningsstudium er eit studium på 30 stp som bygg vidare på eit 60-stp grunnstudium i engelsk. Det består som regel av eit undervist emne på 15 stp og ei rettleidd bacheloroppgåve, også på 15 stp. Vi tilrår som regel at ein tar fordjupningsstudiet som deltidsstudium, med eit undervist emne første semester, og bacheloroppgåva andre semester.

I haustsemesteret blir det som regel undervist i eit språkemne: hausten 2019 vil vi tilby emnet ENG 201: Omsetjing: Teori og praksis. Dette er eit samlingsbasert studium med fire samlingar.

Samlingsdatoar vil vere:

26.+27.08.

16.+17.09.

07.+08.10.

28.+29.10.

Undervisningsstad

Samlingane vil vere på Høgskulen i Volda. Nøyaktig plassering vil bli kunngjort seinare.

Annan informasjon

Eksamen består av omsetjing av tre tekstar frå norsk til engelsk, og ein refleksjonstekst - sjå emneplan. Emneplanen stipulerer ikkje obligatorisk oppmøte, men det er på samlingane undervisninga vil bli gitt.

 

Studieplan

Engelsk fordjupingsstudium, oppstart haust

Studieprogram: 
Engelsk fordjupingsstudium
Studienivå: 
Bachelor (fordjupingsnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2019
Studieplassar: 
35
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Engelsk årsstudium eller tilsvarande (60 stp) eller 45 stp engelsk + 15 stp HUM 101. Studentar som får opptak på grunnlag av 45 stp i engelsk + HUM 101 må ha tatt 30 stp på grunnivå innan den den disiplinen dei ynskjer å ta fordjupingsemne i (ENG 141 og ENG 143 for språkleg fordjupning, ENG 142 og ENG 144 for fordjupingsemne i litteratur/kultur/samfunn), eventuelt tilsvarande frå andre studiestader. 

Om studiet

Engelsk fordjupingsstudium gir høve til konsentrasjon om eitt eller få avgrensa område innanfor engelskfaget. Det blir tilbode undervising innanfor eit utval språklege og litterære emne. Studiet kan utgjere fordjupingskomponenten i ulike bachelorgrader, t.d. bachelorgrad i språk og litteratur ved HVO, og kan nyttast som grunnlag for masterstudium ved universitet eller høgskular. Studiet gir også relevant kompetanse for engelsklærarar i skulen, saman med lærarutdanning eller PPU. Opptak til PPU krev at kandidaten har fullført ein mastergrad.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Etter fullført studium har studenten kunnskap om:

- eitt eller to utvalde fagfelt innanfor engelsk språk og/eller litteratur.

- viktige teoriar og problemstillingar innanfor fagfeltet.

Ferdigheiter

Etter fullført studium skal studenten vere i stand til å:

- tolke språklege/litterære uttrykk på ein kritisk måte og sette dei inn i ein teoretisk samanheng

- gi ein akademisk, munnleg presentasjon av fagstoff på engelsk

- skrive sjølvstendige, faglege tekstar på engelsk

- drøfte teoretiske tilnærmingar til språk og/eller litteratur

Generell kompetanse

Studenten kan gå i djupna på eit fagfelt og tileigne seg ny kunnskap på ein sjølvstendig måte.

Organisering og arbeidsmåtar

Studiet er bygd opp av to fordjupningsemne, kvart på 15 stp. Som del av bachelorgrad består fordjupningsstudiet av eitt undervist emne i språk (ENG200 Sosiolingistikk eller ENG201 Omsetjing: teori og praksis) eller litteratur (ENG203 Litteratur og film eller ENG206 Komedie), kombinert med eitt oppgåveemne (ENG211 Bacheloroppgåve språk eller ENG213 Bacheloroppgåve litteratur). Studentar som ikkje vil bruke oppgåveemnet inn i ein bachelorgrad, kan om dei ynskjer kombinere to underviste emne.

Det blir undervist i eitt emne på 15 studiepoeng kvart semester, språklege emne om hausten og litterære om våren.

Oppgåvemnet bygger på eit undervist emne. Studentar kan ta begge same semester, eller dei kan ta oppgåvemnet etter det underviste emnet. Vår generelle tilråding er at studentar fullfører det underviste emnet før dei tar til på oppgåveemnet.

Underviste emne vert som regel tilbydd annakvart år: for tida ENG 206 og ENG 200 i partalsår, ENG203 og ENG201 i oddetalsår, men emneutvalet kan bli endra. Bacheloroppgåver kan skrivast i alle semester.

Navn: 
Engelsk fordjupingsstudium, oppstart haust
Informasjon

Studieåret 2019/20 tilbyr vi følgande kurs:

Emne2019 Haust2020 Vår
Vel eitt fordupingsemne saman med eit bacheloroppgåveemne. ENG200, ENG201, ENG203 og ENG206 vert tilbydd annakvart år. Hausten 2019 vert ENG201 tilbydd og våren 2020 vert ENG206 tilbydd
3030
 
15
 
15
 
1515
 
1515
Praksis

None

Anna
Instruction and assessment: Instruction is provided through lectures, group work and individual supervision.
Ansvarleg
Svenn-Arve Myklebost