Fordjupingsstudium

Engelsk, fordjupingsstudium

Deltid, Heiltid, Samlingar

Praktisk informasjon

(Scroll down for information in English.)

Våren 2019 er det tilbod om undervisning i ENG 203 Litteratur og film.

Undervisninga vil finne stad på tysdagar frå kl.15.15-18.00, og første undervisningsdag er 8. januar. Det blir undervisning over 12 veker fordelt på to bolkar i vekene 2-7 og 12-18. Midt i semesteret blir det ein firevekers periode avsett til pensumlesing og førebuing av skriftlege og munnlege arbeidskrav. Dette er vekene 8-11.

Emneplan og pensumliste finn du her. Det er viktig å registrere seg som student, betale semesteravgift og melde seg opp til eksamen slik at ein får tilgang til læringsplattforma Canvas, der meir informasjon om studiet vil bli publisert fortløpande. Her vil ein også finne informasjon om rom.

 

Information in English:

In the spring semester 2019, we will offer the course ENG203 Literature and Film (15 credits). Teaching will take place on Tuesdays from 3.15 pm - 6 pm. The first day of teaching will be 8 January. The course plan and reading list are found here. Once you have registered as a student you will get access to Canvas, our digital learning platform, where you will find more information about the course, including the venue. 

 

 

 

Annan informasjon

Skal du skrive bacheloroppgåve dette semesteret?

ENG 211 (oppgåveemne)

I dette emnet skal studenten skrive ei bacheloroppgåve over eit tema innan engelsk språk. Temaet må byggje på eit undervist emne studenten har tatt.

ENG 213 (oppgåveemne)

I dette emnet skal studenten skrive ei bacheloroppgåve over eit tema innan engelsk litteratur/kultur/samfunn. Temaet må byggje på eit undervist emne studenten har tatt.

Studiet passar for deg som ønskjer meir kunnskap om engelsk språk og/eller kultur, litteratur og samfunn, og større tryggleik i bruk av engelsk, både skriftleg og munnleg.

Søk studieplass!

Søknadskode : 4210 (heiltid/deltid)

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 30

Start Haust Vår

Søknadsfrist Løpande opptak

Studieinnhald

Fordjupingsstudiet gir høve til konsentrasjon om eitt eller få avgrensa område innanfor engelskfaget. Det blir tilbode undervising innanfor eit utval språklege og litterære emne. Studentane skal opparbeide kompetanse i:

  • eitt eller to utvalde fagfelt innanfor engelsk språk og/eller litteratur
  • viktige teoriar og problemstillingar innanfor fagfeltet
  • kritisk tolking og drøfting av språklege/litterære uttrykk kritisk tolking og drøfting av teoretiske tilnærmingar til språk og/eller litteratur
  • akademisk, munnleg presentasjon av fagstoff på engelsk
  • skriving av sjølvstendige, faglege tekstar på engelsk

Opptakskrav

60 stp engelsk, årsstudium eller tilsvarande

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er organisert ulikt i dei emna som inngår i studiet: sjå emneplanar. Det blir undervist i eitt emne på 15 studiepoeng kvart semester, språklege emne om hausten og litterære om våren. Oppgåvemnet bygger på eit undervist emne. Studentar kan ta begge same semester, eller dei kan ta oppgåvemnet etter det underviste emnet. Studentane kan ta studiet på heiltid eller deltid.

Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Både i privat og offentleg sektor er det etterspurnad etter arbeidstakarar med gode språkkunnskapar, evne til kritisk tenking og til å konstruere og tolke avanserte tekstar. Studiet kan inngå i Bachelor i språk og litteratur ved Høgskulen i Volda.

Kontakt

ENG 211: Åsa Sundnes Bruheim (seksjonsleiar) eller Jeannique Darby (emneansvarleg)

ENG 213: Marie Nedregotten Sørbø (emneansvarleg) eller Åsa Sundnes Bruheim (seksjonsleiar)

Studieplan

Engelsk fordjupingsstudium

Studieprogram: 
Engelsk fordjupingsstudium
Studienivå: 
Bachelor (fordjupingsnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
35
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering: 
Deltid
Opptakskrav: 

Engelsk årsstudium eller tilsvarande (60 stp) eller 45 stp engelsk + 15 stp HUM 101. Studentar som får opptak på grunnlag av 45 stp i engelsk+HUM 101 må ha tatt 30 stp på grunnivå innan den den disiplinen dei ynskjer å ta fordjupingsemne i (ENG 141 og ENG 143 for språkleg fordjupning, ENG 142 og ENG 144 for fordjupingsemne i litteratur/kultur/samfunn), eventuelt tilsvarande frå andre studiestader. 

Om studiet: 

Engelsk fordjupingsstudium gir høve til konsentrasjon om eitt eller få avgrensa område innanfor engelskfaget. Det blir tilbode undervising innanfor eit utval språklege og litterære emne. Studiet kan utgjere fordjupingskomponenten i ulike bachelorgrader, t.d. bachelorgrad i språk og litteratur ved HVO, og kan nyttast som grunnlag for masterstudium ved universitet eller høgskular. Studiet gir også relevant kompetanse for engelsklærarar i skulen, saman med lærarutdanning eller PPU. Frå 2019 krev opptak til PPU at kandidaten har fullført ein mastergrad.

Læringsutbytte: 

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar: 

Etter fullført studium har studenten kunnskap om:

- eitt eller to utvalde fagfelt innanfor engelsk språk og/eller litteratur.

- viktige teoriar og problemstillingar innanfor fagfeltet.

Ferdigheiter: 

Etter fullført studium skal studenten vere i stand til å:

- tolke språklege/litterære uttrykk på ein kritisk måte og sette dei inn i ein teoretisk samanheng

- gi ein akademisk, munnleg presentasjon av fagstoff på engelsk

- skrive sjølvstendige, faglege tekstar på engelsk

- drøfte teoretiske tilnærmingar til språk og/eller litteratur

Generell kompetanse: 

Studenten kan gå i djupna på eit fagfelt og tileigne seg ny kunnskap på ein sjølvstendig måte.

Organisering og arbeidsmåtar: 

Studiet er bygd opp av to fordjupningsemne, kvart på 15 stp. Som del av bachelorgrad består fordjupningsstudiet av eitt undervist emne i språk (ENG200 Sosiolingistikk eller ENG201 Omsetjing: teori og praksis) eller litteratur (ENG203 Litteratur og film eller eit nytt emne om britisk og amerikansk komedie som er under godkjenning), kombinert med eitt oppgåveemne (ENG211 Bacheloroppgåve språk eller ENG213 Bacheloroppgåve litteratur). Studentar som ikkje vil bruke oppgåveemnet inn i ein bachelorgrad, kan om dei ynskjer kombinere to underviste emne.

Det blir undervist i eitt emne på 15 studiepoeng kvart semester, språklege emne om hausten og litterære om våren.

Oppgåvemnet bygger på eit undervist emne. Studentar kan ta begge same semester, eller dei kan ta oppgåvemnet etter det underviste emnet.

Underviste emne vert tilbydd annakvart år: ENG 200 og det nye komedieemnet (206) i partalsår, ENG201 og ENG203 i oddetalsår. Haust 2018 vert ENG201 tilbydd og vår 2019 vert eit litteraturemne tilbydd. ENG211 og ENG213 vert tilbydd både haust og vår alle år.

Navn: 
Engelsk fordjupingsstudium, oppstart haust
Informasjon: 

Studieåret 2018/2019 tilbyr vi emna ENG200 Sosiolingvistikk (haust) og ENG203 Litteratur og Film (vår).

Året etter planlegg vi å tilby ENG201 Omsettjing: teori og praksis (hausten 2019), og ENG206 Britisk og Amerikansk Komedie (våren 2020)

Bacheloroppgåveemna (ENG211 og ENG213) går alle semester. 

Emne2018 Haust2019 Vår
Vel eitt fordupingsemne saman med eit bacheloroppgåveemne. ENG200, ENG201, ENG203 og ENG206 vert tilbydd annakvart år. Hausten 2018 vert ENG200 tilbydd og våren 2019 vert ENG203 tilbydd
3030
 
15
 
15
 
1515
 
1515
Praksis: 

None

Anna: 
Instruction and assessment:Instruction is provided through lectures, group work and individual guidance.
Ansvarleg: 
Svenn-Arve Myklebost