Engelsk, årsstudium, heiltid

Årsstudium

Engelsk årsstudium gir ei grunnleggande innføring i engelskfaget sine akademiske disiplinar: språk, litteratur og kulturkunnskap. Studiet kvalifiserer for vidare studium i engelsk på fordjupingsnivå, og kan utgjere ein del av ein bachelorgrad, t.d. bachelorgraden i språk og litteratur ved Høgskulen i Volda.

I løpet av studietida skal du opparbeide deg kunnskapar i grammatikk, fonetikk og litteratur før og etter 1900-talet. Du lærer å bruke engelsk sikkert og funksjonelt, både skriftleg og munnleg. I tillegg får du erfaring med å identifisere og analysere språkstrukturar, eldre og nyare engelskspråkleg litteratur og samfunnsstilhøve, hovudsakleg frå britisk og amerikansk område.

 • Heiltid
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust vår
  Application period 01.02.2022 - 20.04.2022
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga varierer mellom forelesingar, diskusjonar, gruppearbeid og individuelt arbeid. Du får også delta på eit to-vekers studieopphald ved Det norske studiesenteret i York i England.

Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Engelsk årstudium gir deg etterspurt kompetanse til jobbar i skule, reiseliv, administrasjon, forlag, og andre stader der det blir krevd gode engelskkunnskapar.

Årsstudiet kan inngå som del av Bachelor i språk og litteratur ved Høgskulen i Volda eller i andre bachelorgrader etter søknad.

Oppstart

ENG143 Phonetics and varieties of English

You can find the complete reading list for this course here. You are expected to acquire all three books on that list.

If you would like to get ahead with your reading, you should begin with chapter 1 of Changing English and chapter 1 of English Pronunciation and Intonation.

Classes take place two-three times a week, on Wednesdays, Thursdays and Fridays throughout the semester. The first class will be held in week 1 (either on Wednesday 5 or on Thursday 6 January)

You should register for and read all the information provided on Canvas before teaching begins.

 

ENG144 Literature, culture and society before 1900

Information will appear here when it is available.


 

Studieplan

Engelsk årsstudium, heiltid, opptak vår

Studieprogram: 
Engelsk årsstudium
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2022
Studieplassar: 
60
Studietype: 
Årsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Om studiet

Engelsk er i dag det viktigaste språket i verda. Det er morsmål for om lag 400 millionar menneske og eit viktig andrespråk for mange fleire. Engelsk årsstudium gir ei grunnleggande innføring i engelskfaget sine akademiske disiplinar: språk, litteratur og kulturkunnskap. Studiet kvalifiserer for vidare studium i engelsk på fordjupingsnivå, og kan utgjere ein del av ein bachelorgrad, t.d. bachelorgraden i språk og litteratur ved HVO. Studiet kan også nyttast som eit første steg mot ein mastergrad i engelsk. Studiet kvalifiserer også, i kombinasjon med PPU (praktisk pedagogisk utdanning), til arbeid som engelsklærar i skulen. Frå hausten 2019 krevst det mastergrad som inneheld minst eitt skulefag for å bli tatt opp til PPU.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Etter fullført studium har studenten kunnskap om:

 • vokabular, struktur og funksjon i engelsk språk
 • kultur, samfunn og litteratur i nokre land der engelsk er hovudspråk
 • normer for akademisk tekstproduksjon og ansvarleg kjeldebruk
 • stilnivå og kulturelle konvensjonar for å tilpasse språkbruken til ulike situasjonar
Ferdigheiter

Etter fullført studium kan studenten:

 • identifisere og analysere språkstrukturar i engelsk
 • analysere eldre og nyare engelskspråkleg litteratur (hovudsakleg frå britisk og amerikansk område)
 • tolke kulturelle og samfunnsmessige fenomen og tekstar frå engelskspråklege land
 • bruke engelsk sikkert og funksjonelt, skriftleg og munnleg.
Generell kompetanse

Studenten kan nytte fagstoffet til å skaffe seg større innsikt på dei ulike områda innanfor faget, og kommunisere på engelsk i ulike samanhengar.

Organisering og arbeidsmåtar

Studiet består av fire emne à 15 studiepoeng. Det vert undervist i to emne i haustsemesteret og to emne i vårsemesteret. Det er obligatorisk oppmøte til undervisning (onsdag, torsdag og fredag) i alle emne.

Praksis

Det er ikkje praksis i dette studiet.

Internasjonalisering

Utanlandsopphald:

Eit to-vekers studieopphald ved Det norske studiesenteret i Storbritannia, York er ein obligatorisk del av studiet, lagt til emnet ENG 144 (vår). Studentar som får fritak frå dette kravet, kan i staden utføre eit arbeidskrav relatert til innhaldet i studieopphaldet.

Ansvarleg
Timothy Saunders
 • Heiltid
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust vår
  Application period 01.02.2022 - 20.04.2022
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan
Søk studieplass!

Søknadskode : 4168

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt