Årsstudium

Engelsk, årsstudium, heiltid

Heiltid

Praktisk informasjon

The first thing for you to do as a student is to pay the semester fee, and to register so as to gain access to the learning management system Canvas. All information about teaching and other activities will be published on Canvas, so it is important to familiarize oneself with this as soon as possible, and to continue logging on daily. Canvas also comes with an app for Apple and Android, which you can download so as to receive important information on your mobile phone.

Teaching lasts from January (see below) until the first week of May, followed by a period of exams (check online exam plans).

The first day of teaching is Wednesday 9 January 9.15 – 11.00 for ENG 144 Literature, Culture and Society, at BK 159 (the smaller auditorium). First day of teaching for ENG 143 Phonetics and Varieties of English is Thursday 10 January 11.15, at Kaa 202 (after the second literature class, also at 202). Teaching venues for all days will be published on the college web pages, see here.

All teaching has obligatory attendance.

Required reading/pensum lists for the spring semester can be found here, and in the course plans you will find further information about learning objectives, coursework requirements and the exam. The texts used in the courses can be bought in the campus bookshop or from net bookshops, e.g. akademika.no. If you want to get started on your readings through your holiday (recommended!), a good choice for ENG 144-students is to begin with Jeremy Black, A History of the British Isles (pp. 83-124 are scheduled for the first week) and Shakespeare’s A Midsummer Night's Dream.

A warm welcome to old and new students!

*Changes may occur

 

 

Årsstudium i engelsk gir deg ei grunnleggande innføring i engelsk språk, litteratur og kulturkunnskap. Dette er viktig og attraktiv kompetanse for yrke innanfor mellom anna skule, reiseliv og administrasjon.

Søk studieplass!

Søknadskode : 4168

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 60

Start Haust Vår

Søknadsfrist Løpande opptak

Studieinnhald

I løpet av studiet skal du opparbeide deg kunnskapar i grammatikk, fonetikk og litteratur før og etter 1900-talet. Du lærer å bruke engelsk sikkert og funksjonelt, både skriftleg og munnleg. I tillegg får du erfaring med å identifisere og analysere språkstrukturar, eldre og nyare engelskspråkleg litteratur og samfunnsstilhøve, hovudsakleg frå britisk og amerikansk område.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga varierer mellom forelesingar, diskusjonar, gruppearbeid og individuelt arbeid. Du får også delta på eit to-vekers studieopphald ved Det norske studiesenteret i York i England.

Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Årsstudiet i Engelsk gir etterspurt kompetanse til jobbar i skule, reiseliv, administrasjon, forlag, og andre stader der det blir krevd gode engelskkunnskapar. Årsstudiet kan inngå som del av Bachelor i språk og litteratur ved Høgskulen i Volda eller andre bachelorgrader.

Kontakt

Siri Vevle: siri.vevle@hivolda.no, tlf. 70075127

Alen Lemajic, all@hivolda.no, tlf. 70075112

Åsa Sundnes Bruheim, aasab@hivolda.no, tlf. 70075193

Studieplan

Engelsk årsstudium, heiltid

Studieprogram: 
Engelsk årsstudium
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
60
Studietype: 
Årsstudium
Organisering: 
Heiltid
Opptakskrav: 

Generell studiekompetanse.

Om studiet: 

Engelsk er i dag det viktigaste språket i verda. Det er morsmål for om lag 400 millionar menneske og eit viktig andrespråk for mange fleire. Engelsk årsstudium gir ei grunnleggande innføring i engelskfaget sine akademiske disiplinar: språk, litteratur og kulturkunnskap. Studiet kvalifiserer for vidare studium i engelsk på fordjupingsnivå, og kan utgjere ein del av ein bachelorgrad, t.d. bachelorgraden in språk og litteratur ved HVO. Studiet kan også nyttast som eit første steg mot ein mastergrad i engelsk. Studiet kvalifiserer også, i kombinasjon med PPU (praktisk pedagogisk utdanning), til arbeid som engelsklærar i skulen. Frå hausten 2019 krevst det mastergrad som inneheld minst eitt skulefag for å bli tatt opp til PPU.

Læringsutbytte: 

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar: 

Etter fullført studium har studenten kunnskap om:

- vokabular, struktur og funksjon i engelsk språk

- kultur, samfunn og litteratur i nokre land der engelsk er hovudspråk

- normer for akademisk tekstproduksjon og ansvarleg kjeldebruk

- stilnivå og kulturelle konvensjonar for å tilpasse språkbruken til ulike situasjonar

Ferdigheiter: 

Etter fullført studium kan studenten:

- identifisere og analysere språkstrukturar i engelsk

- analysere eldre og nyare engelskspråkleg litteratur (hovudsakleg frå britisk og amerikansk område)

- tolke kulturelle og samfunnsmessige fenomen og tekstar frå engelskspråklege land

- bruke engelsk sikkert og funksjonelt, skriftleg og munnleg.

Generell kompetanse: 

Studenten kan nytte fagstoffet til å skaffe seg større innsikt på dei ulike områda innanfor faget, og kommunisere på engelsk i ulike samanhengar.

Organisering og arbeidsmåtar: 

Studiet består av fire emne à 15 studiepoeng. Det vert undervist i to emne i haustsemesteret og to emne i vårsemesteret. Det er obligatorisk oppmøte til undervisning (onsdag, torsdag og fredag) i alle emne.

Praksis: 

Det er ikkje praksis i dette studiet.

Internasjonalisering: 

Utanlandsopphald:

Eit to-vekers studieopphald ved Det norske studiesenteret i Storbritannia, York er ein obligatorisk del av studiet, lagt til emnet ENG 144. Studentar som etter individuell grunngitt søknad får fritak frå dette kravet, må i staden utføre eit arbeidskrav relatert til innhaldet i studieopphaldet.

Ansvarleg: 
Alf Tomas Tønnessen