Engelsk, årsstudium, heiltid

Årsstudium

Engelsk årsstudium gir ei grunnleggande innføring i engelskfaget sine akademiske disiplinar: språk, litteratur og kulturkunnskap.

I løpet av studietida skal du opparbeide deg kunnskapar i grammatikk, fonetikk og litteratur før og etter 1900-talet. Du lærer å bruke engelsk sikkert og funksjonelt, både skriftleg og munnleg. I tillegg får du erfaring med å identifisere og analysere språkstrukturar, eldre og nyare engelskspråkleg litteratur og samfunnsstilhøve, hovudsakleg frå britisk og amerikansk område.

Studiet kvalifiserer for vidare studium i engelsk på fordjupingsnivå, og kan godskrivast i Bachelor i språk og litteratur ved Høgskulen i Volda.

 • Heiltid, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust vår
  Søknadsperiode 01.02.2023 - 15.04.2023
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga varierer mellom forelesingar, diskusjonar, gruppearbeid og individuelt arbeid. Du får også delta på eit to-vekers studieopphald ved Det norske studiesenteret i York i England.

Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Engelsk årstudium gir deg etterspurt kompetanse til jobbar i skule, reiseliv, administrasjon, forlag, og andre stader der det blir krevd gode engelskkunnskapar.

Årsstudiet kan inngå som del av Bachelor i språk og litteratur ved Høgskulen i Volda eller i andre bachelorgrader etter søknad.

Pensum

Pensumliste for emner som starter høsten 2022:

ENG141

ENG142

Studieplan

Engelsk årsstudium, heiltid (oppstart vår)

Studieprogram: 
Engelsk - årsstudium
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2023
Studieplassar: 
60
Studietype: 
Årsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Om studiet

Engelsk er i dag det viktigaste språket i verda. Det er morsmål for om lag 400 millionar menneske og eit viktig andrespråk for mange fleire. Engelsk årsstudium gir ei grunnleggande innføring i engelskfaget sine akademiske disiplinar: språk, litteratur og kultur. I språkemna vil studentane tileigne seg god forståing av grammatikk, leksikologi, fonetikk og variantar av engelsk, og dei vil lære å bruke denne kunnskapen, skriftleg og munnleg, i ulike situasjonar. Studentane får utvikle språkkunnskapane sine vidare i litteratur- og kulturemna. Gjennom møte med ulike tekstar, både munnlege og skriftlege, får studentane utvide det engelske vokabularet sitt og tileigne seg den kulturelle kunnskapen dei treng for å bruke språket korrekt i ulike kontekstar. Dei vil i tillegg få kunnskapen og ferdigheitene dei treng får å forstå den historiske utviklinga av litteraturen, kulturen og samfunnet i den engelskspråklege verda fram til i dag.

Programmet kvalifiserer for vidare studium og kan nyttast i eit mangfald av karrierar. Etter fullført studium, kan studentane gå vidare til eit bachelorprogram og deretter eit masterprogram, som til dømes bachelorgraden i språk og litteratur og mastergraden i skriftkulturar ved Høgskulen i Volda. For studentar som allereie har ein mastergrad, vil årsstudiet kvalifisere til arbeid som engelsklærar i skulen, i kombinasjon med PPU (praktisk-pedagogisk utdanning). Studiet vil også førebu studentane til arbeid som krev gode kunnskapar i skriftleg og munnleg engelsk, gode kommunikasjonsferdigheiter, kunnskap om litteratur og kultur, kritisk tenking, og evne til å analysere og presentere kompleks informasjon. Slike ferdigheiter er sentrale innan til dømes omsetjing, museums- og bibliotekarbeid, anna kulturarbeid, og journalistikk. Nokre av arbeidskrava på programmet vil vere relevante for arbeidslivet.

Ein rår til at studentar som vel å ta årsstudiet i engelsk allereie har gode skriftlege og munnlege engelskferdigheiter, og dei må vere budde på å lese eit stort utval eldre og moderne tekstar.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studium:

Kunnskapar

Etter fullført program har studenten kunnskap om:

 • engelsk grammatikk, leksikologi, fonetikk og ulike skriftlege og munnlege variantar
 • strukturarar og funksjonar i det engelsk språket
 • kultur, litteratur og samfunn i den engelskspråklege verda
 • akademisk skriving og kjeldebruk
 • den stilistiske og kulturelle konvensjonane som påverkar språkbruk i ulike situasjonar
 • digitale ressursar som er relevante for engelsk språk, litteratur, kultur og samfunn
Ferdigheiter

Etter fullført program kan studenten:

 • identifisere og analysere språkstrukturar i engelsk knytt til grammatikk, leksikologi, fonetikk og variantar
 • analysere og diskutere litteraturen, kulturen og samfunnet i den engelskspråklege verda
 • bruke engelsk på ein korrekt og kommunikativ måte, både i skrift og tale
 • bruke digitale ressursar som er relevante for engelsk språk, litteratur, kultur og samfunn
Generell kompetanse

Etter fullført program kan studenten:

 • halde fram med å utvikle kunnskapane sine om engelsk språk, litteratur, kultur og samfunn, anten gjennom vidare studium eller andre situasjonar
 • bruke kunnskapane sine om engelsk språk, litteratur, kultur og samfunn, både i arbeid og fritid
Organisering og arbeidsmåtar

Programmet består av to emne på 15 studiepoeng kvart semester, eitt i språk og eitt i litteratur, kultur og samfunn. Studentane kan starte på programmet anten i haustsemesteret eller i vårsemesteret. Det vert lagt opp til klasseromsundervisning, gruppearbeid og sjølvstudium kvar veke. Det er krav om obligatorisk oppmøte på kvart av emna. For å kunne gå opp til eksamen, må studentane møte til og delta aktivt på minimum 75 % av all timeplanlagt undervisning. Dei må også levere og få godkjent dei obligatoriske arbeidskrava på kvart av emna.

Praksis

Det er ikkje praksis i dette studiet.

Internasjonalisering

Det er lagt opp til eit obligatorisk to-vekers studieopphald ved Det norske studiesenteret i York, knytt til emnet ENG144 Litteratur, kultur og samfunn før 1900 i vårsemesteret. Studentar som ikkje har høve til å delta på turen, må formelt søkje om fritak. Dei vil i staden måtte utføre eit alternativt arbeidskrav der tema og type oppgåve blir bestemt av emneansvarleg.

Ansvarleg
Timothy Saunders
 • Heiltid, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust vår
  Søknadsperiode 01.02.2023 - 15.04.2023
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan
Søk studieplass!

Søknadskode : 223 623

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt