Vidareutdanning (bachelornivå)

Engelsk 4 x 15 stp

Heiltid, Nettstudium

Praktisk informasjon

Welcome and semester start

Welcome to the English net programme!

This programme consists of two courses in the autumn semester and two courses in the spring semester. In each semester, one of these courses focuses on language, the other on culture and literature.

The two courses in Spring 2019 are:

ENG143N            Phonetics and Varieties of English

ENG144N            Literature, culture and society before 1900

If you are enrolled as a full-time student, you will take both a language course and a culture/literature course each semester. If you are a part-time student, you will take just one course each semester.

All lessons, assignments and exams take place online, meaning you are not required to come to Volda.

The first lessons will be posted in Week 1 (Wednesday 2 January) for ENG143N and Week 2 (Monday 7 January) for ENG144N.

 

Registering and gaining access to course materials on Canvas

It is important that you register and get access to the learning platform Canvas before the courses commence. All lessons and information about our two courses in the Spring will be made available to you on Canvas. It is crucial that you read the information documents provided there about ENG143N and ENG144N very carefully.

Please address any questions you might have about registering for our courses or gaining access to Canvas to Student Services (Studentsørvis): studentsorvis@hivolda.no; telephone: 7007 5018.

You can find a link to Canvas by visiting this webpage here.

 

Reading

You can find the reading list for ENG143N here and for ENG144N here.

If you would like to make a start on your reading before the semester starts, we would recommend that

  • For ENG143N you read either chapter 1 + pages 10-11 and 36-38 of Nilsen’s English Pronunciation and Intonation or the introductory chapter (pages IV-XXI) of the Cambridge English Pronouncing Dictionary
  • For ENG144N you read either William Shakespeare’s Macbeth or the opening chapter of Jeremy Black’s A History of the British Isles

Engelsk er i dag det viktigaste språket i verda, og det er morsmålet til om lag 400 millionar menneske. Det er dessutan eit viktig andrespråk for mange fleire. Nettstudiet har ei avgift på kr 16 000,- (kr 4 000,- per emne) + semesteravgift. 

Stengt for søking

Søknadskode : 4010

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 60

Start Haust Vår

Studieinnhald

Studiet gir ei grunnleggande innføring i engelskfaget sine akademiske disiplinar: språk og litteratur, kultur og samfunn. Det er sett saman av fire emne, kvart på 15 studiepoeng:

  • Grammatikk og leksikologi 
  • Litteratur, kultur og samfunn etter 1900
  • Fonetikk og variantar av engelsk
  • Litteratur, kultur og samfunn før 1900

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga blir gitt gjennom nettleksjonar og oppgåveskriving med rettleiing. Endeleg vurdering skjer ved individuell skriftleg eksamen. Våremnet ENG143N har skuleeksamen, her kan studentar søke om å få ta desentralisert eksamen, jf. eige skjema og søknadsfrist 1. oktober/15. februar. Dei tre andre emna har eksamen på nett. Studiet tilsvarar engelsk årsstudium, som vert tilbode med ordinær undervisning i Volda. Det er høve til å delta i det ordinære studiet sitt to-vekers studieopphald ved Det norske studiesenteret i Storbritannia, York.

Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet kvalifiserer for vidare studium i engelsk på fordjupingsnivå.

Kontakt

Programansvarleg Kjetil Myskja

Studieplan

Engelsk nettstudium, heiltid

Studieprogram: 
Engelsk 4x15 stp, nettstudium
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
130
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering: 
Heiltid
Opptakskrav: 

Generell studiekompetanse.

Om studiet: 

Engelsk er i dag det viktigaste språket i verda. Det er morsmål for om lag 400 millionar menneske og eit viktig andrespråk for mange fleire. Engelsk nettstudium gir ei grunnleggande innføring i engelskfaget sine akademiske disiplinar: språk, litteratur og kulturkunnskap. Studiet kvalifiserer for vidare studium i engelsk på 200-nivå (fordjuping), og kan utgjere ein del av ein bachelorgrad, t.d. bachelorgraden i språk og litteratur ved HVO. Studiet kan også nyttast som eit første steg mot ein mastergrad i engelsk. Studiet kvalifiserer også, i kombinasjon med PPU (praktisk pedagogisk utdanning), til arbeid som engelsklærar i skulen. Opptak til PPU vil kreve mastergrad frå hausten 2019.

Læringsutbytte: 

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studium:

Kunnskapar: 

Etter fullført studium har studenten kunnskap om:

-        vokabular, struktur og funksjon i engelsk språk

-        kultur, samfunn og litteratur i nokre land der engelsk er hovudspråk

-        normer for akademisk tekstproduksjon og ansvarleg kjeldebruk

Ferdigheiter: 

Etter fullført studium kan studenten:

-        identifisere og analysere språkstrukturar i engelsk

-        analysere eldre og nyare engelskspråkleg litteratur (hovudsakleg frå britisk og amerikansk område)

-        tolke kulturelle og samfunnsmessige fenomen og tekstar frå engelskspråklege land

Generell kompetanse: 

Studenten kan nytte fagstoffet til å skaffe seg større innsikt på dei ulike områda innanfor faget, og kommunisere på engelsk i ulike samanhengar.

Organisering og arbeidsmåtar: 

Studiet består av fire emne à 15 studiepoeng. Det vert undervist i to emne i haustsemesteret og to emne i vårsemesteret.Studiet kan takast på heiltid eller deltid, med oppstart haust eller vår - sjå eigne planar for deltidsstudiet.

Studiet tilsvarar i faginnhald engelsk årsstudium, som vert tilbode med ordinær undervisning i Volda.

Ein bør merkje seg at studenten kan styre si eiga arbeidstid. Nettstudiet gjev relativt stor fleksibilitet, men stiller samstundes krav om god planlegging av eiga tid.

 

Krav til utstyr eller ferdigheiter: 

ENG143N har munnlege arbeidskrav og studenten må ha tilgong til datamaskin med mikrofon.

Studenten må ha damaskin, mikofon og webcamera for å delta i digitale diskusjonsgrupper.  

Praksis: 

Det er ikkje praksis i dette studiet.

Internasjonalisering: 

 Det er høve til å delta i det ordinære studiet sitt to-vekers studieopphald ved Det norske studiesenteret i Storbritannia, York; dette med atterhald om ledige plassar i York i det aktuelle tidsromet. Ta kontakt med emneansvarleg for ENG142N så snart som mogleg om dette er av interesse.

Kostnader: 

Kr. 4000 pr. emne

Anna: 
The programme is net-based and there is a NOK4000 fee per 15-credit module. In addition there is a NOK1500 fee for each de-centralised written exam, if necessary. Teaching is mainly offered in the form of lessons which will be accessible from they are posted. For the most part, students will be able to organise their study to suit their own timetable, this also means that they are expected to manage their time efficiently. Students must have access to a computer microphone and web camera.
Evaluering og kvalitetssikring : 

Studieprogrammet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem.

Ansvarleg: 
Vibeke Jensen