Vidareutdanning (bachelornivå)

Engelsk 4 x 15 stp

Heiltid, Nettstudium

Engelsk er i dag det viktigaste språket i verda, og det er morsmålet til om lag 400 millionar menneske. Det er dessutan eit viktig andrespråk for mange fleire. Nettstudiet har ei avgift på kr 16 000,- (kr 4 000,- per emne) + semesteravgift. 

Søk studieplass!

Søknadskode : 4010

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 60

Start Haust Vår

Søknadsfrist 15.04.2018

Studieinnhald

Studiet gir ei grunnleggande innføring i engelskfaget sine akademiske disiplinar: språk og litteratur, kultur og samfunn. Det er sett saman av fire emne, kvart på 15 studiepoeng:

  • Grammatikk og leksikologi 
  • Litteratur, kultur og samfunn etter 1900
  • Fonetikk og variantar av engelsk
  • Litteratur, kultur og samfunn før 1900

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga blir gitt gjennom nettleksjonar og oppgåveskriving med rettleiing. Endeleg vurdering skjer ved individuell skriftleg eksamen. Våremnet ENG143N har skuleeksamen, her kan studentar søke om å få ta desentralisert eksamen, jf. eige skjema og søknadsfrist 1. oktober/15. februar. Dei tre andre emna har eksamen på nett. Studiet tilsvarar engelsk årsstudium, som vert tilbode med ordinær undervisning i Volda. Det er høve til å delta i det ordinære studiet sitt to-vekers studieopphald ved Det norske studiesenteret i Storbritannia, York.

Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet kvalifiserer for vidare studium i engelsk på fordjupingsnivå, og kan inngå i ein bachelorgrad som til dømes i Bachelor i Språk og litteratur ved Høgskulen i Volda.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:

Kjetil Myskja

 

 

 

Studieplan

Engelsk nettstudium, oppstart vår

Studieprogram: 
Engelsk 4x15 stp, nettstudium
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
130
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering: 
Heiltid
Opptakskrav: 

Generell studiekompetanse.

Om studiet: 

Engelsk er i dag det viktigaste språket i verda. Det er morsmål for om lag 400 millionar menneske og eit viktig andrespråk for mange fleire. Engelsk nettstudium gir ei grunnleggande innføring i engelskfaget sine akademiske disiplinar: språk, litteratur og kulturkunnskap. Studiet kvalifiserer for vidare studium i engelsk på 200-nivå (fordjuping), og kan utgjere ein del av ein bachelorgrad, t.d. bachelorgraden i språk og litteratur ved HVO. Studiet kan også nyttast som eit første steg mot ein mastergrad i engelsk. Studiet kvalifiserer også, i kombinasjon med PPU (praktisk pedagogisk utdanning), til arbeid som engelsklærar i skulen. Opptak til PPU vil kreve mastergrad frå hausten 2019.

Læringsutbytte: 

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studium:

Kunnskapar: 

Etter fullført studium har studenten kunnskap om:

-        vokabular, struktur og funksjon i engelsk språk

-        kultur, samfunn og litteratur i nokre land der engelsk er hovudspråk

-        normer for akademisk tekstproduksjon og ansvarleg kjeldebruk

Ferdigheiter: 

Etter fullført studium kan studenten:

-        identifisere og analysere språkstrukturar i engelsk

-        analysere eldre og nyare engelskspråkleg litteratur (hovudsakleg frå britisk og amerikansk område)

-        tolke kulturelle og samfunnsmessige fenomen og tekstar frå engelskspråklege land

Generell kompetanse: 

Studenten kan nytte fagstoffet til å skaffe seg større innsikt på dei ulike områda innanfor faget, og kommunisere på engelsk i ulike samanhengar.

Organisering og arbeidsmåtar: 

Studiet består av fire emne à 15 studiepoeng. Det vert undervist i to emne i haustsemesteret og to emne i vårsemesteret.Studiet kan takast på heiltid eller deltid, med oppstart haust eller vår - sjå eigne planar for deltidsstudiet.

Studiet tilsvarar i faginnhald engelsk årsstudium, som vert tilbode med ordinær undervisning i Volda.

Ein bør merkje seg at studenten kan styre si eiga arbeidstid. Nettstudiet gjev relativt stor fleksibilitet, men stiller samstundes krav om god planlegging av eiga tid.

 

Krav til utstyr eller ferdigheiter: 

ENG143N har munnlege arbeidskrav og studenten må ha tilgong til datamaskin med mikrofon.

Studenten må ha damaskin, mikofon og webcamera for å delta i digitale diskusjonsgrupper, og til munnleg eksamen i kulturdelen av ENG142N dersom ein ein ikkje kjem til høgskulen for å ta denne eksamenen på campus.  

Praksis: 

Det er ikkje praksis i dette studiet.

Internasjonalisering: 

 Det er høve til å delta i det ordinære studiet sitt to-vekers studieopphald ved Det norske studiesenteret i Storbritannia, York; dette med atterhald om ledige plassar i York i det aktuelle tidsromet. Ta kontakt med emneansvarleg for ENG142N så snart som mogleg om dette er av interesse.

Kostnader: 

Kr. 4000 pr. emne

Anna: 
The programme is net-based and there is a NOK4000 fee per 15-credit module. In addition there is a NOK1500 fee for each de-centralised written exam, if necessary. Teaching is mainly offered in the form of lessons which will be accessible from they are posted. For the most part, students will be able to organise their study to suit their own timetable, this also means that they are expected to manage their time efficiently. Students must have access to a computer microphone and web camera.
Evaluering og kvalitetssikring : 

Studieprogrammet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem.

Ansvarleg: 
Åsa S. Bruheim