Engelsk 4 x 15 stp.

Vidareutdanning (bachelornivå)

Studiet gir deg ei grunnleggande innføring i engelsk språk, litteratur og kulturkunnskap. Innhaldet er likt Engelsk årsstudium, som vert tilbode med ordinær undervisning i Volda.

Studiet gir ei grunnleggande innføring i engelskfaget sine akademiske disiplinar: språk og litteratur, kultur og samfunn. Det er sett saman av fire emne, kvart på 15 studiepoeng.

 • Heiltid, Nettstudium
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust vår
  Søknadsperiode 01.11.2023 -
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse og minimum karakteren 4 i fellesfag engelsk. Eventuelt engelsk fordjuping på vidaregåande skule, eller engelsk i høgre utdanning på minimum 15 stp. 

 • Studieplan

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga blir gitt gjennom nettleksjonar og oppgåveskriving med rettleiing. Endeleg vurdering skjer ved individuell skriftleg eksamen på nett. Det er høve til å delta i det campus-studiet sitt to-vekers studieopphald ved Det norske studiesenteret i Storbritannia, York.

Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet kvalifiserer for vidare studium i engelsk på fordjupingsnivå.

Oppstart

ENG141N Grammar and Lexicology

You can find the complete reading list for this course here. You are expected to acquire all three books that appear under "obligatory reading."

If you would like to get ahead with your reading, we recommend you start with chapters 1, 2, 3, 5 and 6 of the book Jackson, H. and Zé Amvela, E. (2022). An Introduction to English Lexicology: Words, Meaning and Vocabulary (3rd edition). London: Bloomsbury Academic.

Teaching on this course will begin in Week 33. There will be an online webinar that will provide an overview of the course on Thursday 17 August from 13.30-15.30

There are two obligatory assignments. The first will be posted on Friday 22 September with a due date of Friday 29 September. The second will be posted on Friday 20 October with a due date of Friday 27 October.

The exam will take place on Friday 24 November.

You should register for and read all the information provided on Canvas before teaching begins.

 

ENG142N Literature, Culture and Society after 1900

You can find the complete reading list for this course here. You are expected to acquire five books and one film:

 • Chinua Achebe Things Fall Apart [novel]
 • Ali Smith Autumn [novel]
 • Art Spiegelman Maus [graphic novel]
 • Orson Welles Citizen Kane [film]
 • Tennessee Williams The Glass Menagerie [theatre play]
 • Robert Young Postcolonialism: A Very Short Introduction [academic study]

If you would like to get ahead with your reading, we recommend you begin with Art Spiegelman's Maus and one or both of the two novels.

Lessons will be posted on Mondays at 9am throughout the semester. These lessons will be available for you to access at whatever time suits you best. The first of these lessons will be posted on Monday 14 October.

There will also be 5 sets of live seminars offered during the semester. The first of these will take place in week 34.

There are three obligatory assignments. The first of these will be posted on Monday 4 September with a due date of Monday 11 September. The second will be posted on Monday 2 October with a due date of Monday 16 October. The third will be posted on Monday 30 October with a due date of Monday 6 November.

The exam will take place on Monday 4 December. Topics for one part of that exam (the literature essay) will be set a week earlier on Monday 27 November.

You should register for and read all the information provided on Canvas before teaching begins.

Pensum

Pensumlister for emner som starter høsten 2022:

ENG141N

ENG142N

Studieplan

Engelsk - årsstudium (nettstudium)

Studieprogram: 
Engelsk - årsstudium (nettstudium)
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2023
Studieplassar: 
40
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse med minimum karaktereren 4 i fellesfag engelsk frå vidaregåande skule (eller tilsvarande).

Om studiet

Engelsk er i dag det viktigaste språket i verda. Det er morsmål for om lag 400 millionar menneske og eit viktig andrespråk for mange fleire. Engelsk nettstudium gir ei grunnleggande innføring i engelskfaget sine akademiske disiplinar: språk, litteratur og kultur. I språkemna vil studentane tileigne seg god forståing av grammatikk, leksikologi, fonetikk og variantar av engelsk, og dei vil lære å bruke denne kunnskapen, skriftleg og munnleg, i ulike situasjonar. Studentane får utvikle språkkunnskapane sine vidare i litteratur- og kulturemna. Gjennom møte med ulike tekstar, både munnlege og skriftlege, får studentane utvide det engelske vokabularet sitt og tileigne seg den kulturelle kunnskapen dei treng for å bruke språket korrekt i ulike kontekstar. Dei vil i tillegg få kunnskapen og ferdigheitene dei treng får å forstå den historiske utviklinga av litteraturen, kulturen og samfunnet i den engelskspråklege verda fram til i dag.

Programmet kvalifiserer for vidare studium og kan nyttast i eit mangfald av karrierar. Etter fullført studium kan studentane gå vidare til eit bachelorprogram og deretter eit masterprogram, som til dømes bachelorgraden i språk og litteratur og mastergraden i skriftkulturar ved Høgskulen i Volda. For studentar som allereie har ein mastergrad vil årsstudiet kvalifisere til arbeid som engelsklærar i skulen, i kombinasjon med PPU (praktisk-pedagogisk utdanning). Studiet vil også førebu studentane til arbeid som krev gode kunnskapar i skriftleg og munnleg engelsk, gode kommunikasjonsferdigheiter, kunnskap om litteratur og kultur, kritisk tenking, og evne til å analysere og presentere kompleks informasjon. Slike ferdigheiter er sentrale innan til dømes omsetjing, museums- og bibliotekarbeid, anna kulturarbeid, og journalistikk. Nokre av arbeidskrava på programmet vil vere relevante for arbeidslivet.

Ein rår til at studentar som vel å ta nettstudiet i engelsk allereie har gode skriftlege og munnlege engelskferdigheiter, og dei må vere budde på å lese eit stort utval eldre og moderne tekstar.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studium:

Kunnskapar

Studenten:

 • har kunnskap om engelsk grammatikk, leksikologi, fonetikk og ulike skriftlege og munnlege variantar
 • har kunnskap om strukturarar og funksjonar i det engelsk språket
 • har kunnskap om kultur, litteratur og samfunn i den engelskspråklege verda
 • har kunnskap om akademisk skriving og kjeldebruk
 • har kunnskap om den stilistiske og kulturelle konvensjonane som påverkar språkbruk i ulilke situasjonar
 • har kunnskap om digitale ressursar som er relevante for engelsk språk, litteratur, kultur og samfunn
Ferdigheiter

Studenten:

 • kan identifisere og analysere språkstrukturar i engelsk knytt til grammatikk, leksikologi, fonetikk og variantar
 • kan analysere og diskutere litteraturen, kulturen og samfunnet i den engelskspråklege verda
 • kan bruke engelsk på ein korrekt og kommunikativ måte, både i skrift og tale
 • kan bruke digitale ressursar som er relevante for engelsk språk, litteratur, kultur og samfunn
Generell kompetanse

Studenten:

 • kan halde fram med å utvikle kunnskapane sine om engelsk språk, litteratur, kultur og samfunn, anten gjennom vidare studium eller andre situasjonar
 • kan bruke kunnskapane sine om engelsk språk, litteratur, kultur og samfunn, både i arbeid og fritid
Organisering og arbeidsmåtar

Studiet består av fire emne på 15 studiepoeng kvar. Det vert undervist i to emne i haustsemesteret (ENG141N og ENG142N) og to emne i vårsemesteret (ENG143N og ENG144N).

Undervisninga går føre seg på nett, på læringsplattforma Canvas. Leksjonane vert lagt ut ein til to gongar i veka og studenten kan studere dei ved høve. Kvar leksjon tek føre seg eit spesifikt tema og kombinerer tekst, bilete, lyd og video, samt diskusjonsforum. Det vert også lagt opp til nokre liveseminar. 

For å kunne gå opp til eksamen, må studenten levere og få godkjent dei obligatoriske arbeidskrava på kvart av emna.

Krav til utstyr eller ferdigheiter

Studenten må ha tilgong til godt tekninsk utstyr, inkludert datamikrofon og web-kamera. 

Praksis

Det er ikkje praksis i dette studiet.

Internasjonalisering

Det er høve til å delta i det campusbaserte årsstudiet sitt to-vekers studieopphald ved Det norske studiesenteret i York, dette med atterhald om ledige plassar. Ta kontakt med programansvarleg innan utgangen av november om dette er av interesse.

Ansvarleg
Timothy Saunders
 • Heiltid, Nettstudium
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust vår
  Søknadsperiode 01.11.2023 -
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse og minimum karakteren 4 i fellesfag engelsk. Eventuelt engelsk fordjuping på vidaregåande skule, eller engelsk i høgre utdanning på minimum 15 stp. 

 • Studieplan
Søk frå 1. november

Søknadskode : 3918

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt