Vidareutdanning (bachelornivå)

Engelsk 4 x 15 stp.

Heiltid, Nettstudium

Engelsk er i dag det viktigaste språket i verda, og det er morsmålet til om lag 400 millionar menneske. Det er dessutan eit viktig andrespråk for mange fleire. Studiet tilsvarar Engelsk årsstudium, som vert tilbode med ordinær undervisning i Volda.

Stengt for søking

Søknadskode : 3918

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 60

Start Haust Vår

Studieinnhald

Studiet gir ei grunnleggande innføring i engelskfaget sine akademiske disiplinar: språk og litteratur, kultur og samfunn. Det er sett saman av fire emne, kvart på 15 studiepoeng:

  • Grammatikk og leksikologi 
  • Litteratur, kultur og samfunn etter 1900
  • Fonetikk og variantar av engelsk
  • Litteratur, kultur og samfunn før 1900

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga blir gitt gjennom nettleksjonar og oppgåveskriving med rettleiing. Endeleg vurdering skjer ved individuell skriftleg eksamen. Våremnet ENG143N har skuleeksamen. Dei tre andre emna har eksamen på nett. Det er høve til å delta i det ordinære studiet sitt to-vekers studieopphald ved Det norske studiesenteret i Storbritannia, York.

Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet kvalifiserer for vidare studium i engelsk på fordjupingsnivå.

Kontakt

Course convener ENG141N Kjetil Myskja, km@hivolda.no

Course convener ENG142N Timothy Saunders, timothy.saunders@hivolda.no

Praktisk informasjon

Welcome and semester start

Welcome to the English net programme!

This programme consists of two courses in the autumn semester and two courses in the spring semester. In each semester, one of these courses focuses on language, the other on culture and literature.

The two courses in Autumn 2019 are:

ENG141N            Grammar and lexicology

ENG142N            Literature, culture and society after 1900

If you are enrolled as a full-time student, you will take both a language course and a culture/literature course each semester. If you are a part-time student, you will take just one course each semester.

All lessons, assignments and exams take place online, meaning you are not required to come to Volda.

The first lessons will be posted in Week 34: Monday 19 August for ENG142N and Wednesday 21 August for ENG141N.

 

Registering and gaining access to course materials on Canvas

It is important that you register and get access to the learning platform Canvas before the courses commence. All lessons and information about our two courses in the Autumn will be made available to you on Canvas. It is crucial that you read the information documents provided there about ENG141N and ENG142N very carefully.

Please address any questions you might have about registering for our courses or gaining access to Canvas to Student Services (Studentsørvis): studentsorvis@hivolda.no; telephone: 7007 5018.

You can find a link to Canvas by visiting the front page of the college website (here)

 

Reading

You can find the reading list for ENG141N here and for ENG142N here.

If you would like to make a start on your reading before the semester starts, we would recommend that

  • For ENG141N you read chapters 1 and 2 in Hasselgård, H. et al. English Grammar: Theory and Use
  • For ENG142N you read one or more of Alison Bechdel's graphic novel Fun Home, F. Scott Fitzgerald's novel The Great Gatsby, Ali Smith's novel Autumn.

Studieplan

Engelsk årsstudium, nettbasert, heiltid, opptak haust

Studieprogram: 
Engelsk årsstudium, nettbasert
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2019
Studieplassar: 
130
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse med minimum 4 i fellesfag engelsk.

Om studiet

Engelsk er i dag det viktigaste språket i verda. Det er morsmål for om lag 400 millionar menneske og eit viktig andrespråk for mange fleire. Engelsk nettstudium gir ei grunnleggande innføring i engelskfaget sine akademiske disiplinar: språk, litteratur og kulturkunnskap. Studiet kvalifiserer for vidare studium i engelsk på 200-nivå (fordjuping). Studiet kan også nyttast som eit første steg mot ein mastergrad i engelsk. Studiet kvalifiserer også, i kombinasjon med PPU (praktisk pedagogisk utdanning), til arbeid som engelsklærar i skulen. Opptak til PPU basert på teorifag krev mastergrad frå hausten 2019.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studium:

Kunnskapar

Etter fullført studium har studenten kunnskap om:

-        vokabular, struktur og funksjon i engelsk språk

-        kultur, samfunn og litteratur i nokre land der engelsk er hovudspråk

-        normer for akademisk tekstproduksjon og ansvarleg kjeldebruk

Ferdigheiter

Etter fullført studium kan studenten:

-        identifisere og analysere språkstrukturar i engelsk

-        analysere eldre og nyare engelskspråkleg litteratur (hovudsakleg frå britisk og amerikansk område)

-        tolke kulturelle og samfunnsmessige fenomen og tekstar frå engelskspråklege land

Generell kompetanse

Studenten kan nytte fagstoffet til å skaffe seg større innsikt på dei ulike områda innanfor faget, og kommunisere på engelsk i ulike samanhengar.

Organisering og arbeidsmåtar

Studiet består av fire emne à 15 studiepoeng. Det vert undervist i to emne i haustsemesteret og to emne i vårsemesteret.Studiet kan takast på heiltid eller deltid, med oppstart haust eller vår - sjå eigne planar for deltidsstudiet.

Studiet tilsvarar i faginnhald engelsk årsstudium, som vert tilbode med ordinær undervisning i Volda.

Ein bør merkje seg at studenten kan styre si eiga arbeidstid. Nettstudiet gjev relativt stor fleksibilitet, men stiller samstundes krav om god planlegging av eiga tid.

 

Krav til utstyr eller ferdigheiter

ENG143N har munnlege arbeidskrav og studenten må ha tilgong til datamaskin med mikrofon.

Studenten må ha damaskin, mikofon og webcamera for å delta i digitale diskusjonsgrupper, og til munnleg eksamen i kulturdelen av ENG142N dersom ein ein ikkje kjem til høgskulen for å ta denne eksamenen på campus.  

Praksis

Det er ikkje praksis i dette studiet.

Internasjonalisering

 Det er høve til å delta i det ordinære studiet sitt to-vekers studieopphald ved Det norske studiesenteret i Storbritannia, York; dette med atterhald om ledige plassar i York i det aktuelle tidsromet. Ta kontakt med emneansvarleg for ENG142N så snart som mogleg om dette er av interesse.

Anna
Programmet er nettbasert. Undervisning skjer i hovudsak gjennom nettleksjonar som vil vere tilgjengelege frå dei er lasta opp. Studentane vil for det meste kunne organisere studiet tilpassa eigen timeplan: dette tyder også at studentane er forventa å forvalte tida si effektivt.
Ansvarleg
Kjetil Myskja