Vidareutdanning (bachelornivå)

Digitale verktøy i matematikkundervisninga

Deltid, Nettstudium, Samlingar

Praktisk informasjon

Undervisninga startar med samling i Volda. Dei to samlingane er plassert slik: 

Måndag 15.10.18 kl 12.00 – 18.00 og tysdag 16.10.18 09.00-15.00

Måndag 28.01.19 kl 12.00 – 18.00 og tysdag 29.01.19 09.00-15.00

NB! Ta med bærbar datamaskin og eventuelt nettbrett. 

Studiet skal gi deg kompetanse til å kunne bruke digitale verktøy i matematikkundervisinga. Du skal mellom anna få kompetanse i kritisk refleksjon over korleis, kvifor og når du kan ta i bruk ulike digitale verktøy i undervisninga, og kva den digitale utviklinga har å seie for matematikkfaget. Eit viktig tema vil vere kva kompetanse ein matematikklærar treng i dag og i framtida.

Studiet har ei avgift på kr. 4000,-

Stengt for søking

Søknadskode : 4606

Innblikk

Digitale verktøy i matematikkundervisning

Digitale verktøy i matematikkundervisinga: Ny nettbasert vidareutdanning for lærarar

Høgskulen i Volda tilbyr no ei heilt ny vidareutdanning på 15 studiepoeng for matematikklærarar som i større grad ønsker å ta i bruk digitale verktøy i undervisninga.

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 15

Start Haust

Studieinnhald

Studiet er delt inn i 3 hovuddelar:

 • GeoGebra - innføring i dataprogrammet GeoGebra og korleis dette kan brukast i skulen på ulike nivå. 
 • Rekneark - innføring i rekneark og korleis dette kan brukast i skulen på ulike nivå. 
 • Andre digitale ressursar i matematikk. Der er ei aukande mengd av tilgjengelege digitale ressursar, nettsider, nettbrett, appar, interaktive tavler, digitale spel med meir.

Studie- og emneplanar vil bli lagt ut om kort tid.

Opptakskrav

Fullført lærarutdanning og 30 studiepoeng i matematikk.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Emnet er nettbasert med to obligatoriske samlingar i Volda, kvar på to dagar. (Dag 1: 12.00-18.00, dag 2: 09.00-15.00). Den fyrste samlinga vert i midten av oktober (etter haustferien), og den andre samlinga vert i januar/februar. Utover dette vil studiet bestå av tre delar:

 • Nettleksjonar gjort tilgjengeleg via læringsplattforma til HVO.
 • Spørjetime: Live nettundervising for å diskutere aktuelle tema. Denne vert lagt til ettermiddagstid ein dag i veka.
 • Innleveringsoppgåver: Om lag kvar andre veke vil det vere ei lita innleveringsoppgåve knytt til dei temaa vi arbeidar med. Dette kan mellom anna vere ein liten videosnutt der ein løyser ei oppgåve med digitale hjelpemiddel, eit skjermbilete med forklaring eller ein kort refleksjon.

Arbeidsoppgåver vil bli relatert til praktisk bruk av digitale verktøy i skulen. Vi legg opp til problembaserte og studentaktive arbeidsformer.

Studiet startar i midten av oktober, og har eksamensinnlevering i slutten av april.

Eksamen:
Studenten skal levere ei vurderingsmappe med tre refleksjonsoppgåver (levert inn og fått rettleiing undervegs i studiet) saman med ein presentasjonstekst. I presentasjonsteksta på om lag 1000 ord skal studenten presentere refleskjonsoppgåvene og arbeidet med dei.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet er svært aktuelt for lærarar innanfor matematikkfaget, og er retta mot praktisk bruk og utvikling av ulike digitale verktøy i undervisninga. 

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål: Odd Helge Mjellem Tonheim

Studieplan

Digitale verktøy i matematikkundervisninga - vidareutdanning for lærarar

Studieprogram: 
Digitale verktøy i matematikkundervisninga
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
15
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
50
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering: 
Deltid
Opptakskrav: 

Fullført lærarutdanning og 30 studiepoeng matematikk.

Om studiet: 

Gjennom studiet får studentane vidareutvikle sitt didaktiske og faglege grunnlag for å bruke digitale verktøy i matematikkundervisinga. Emnet gjev studentane kompetanse i kritisk refleksjon over korleis, kvifor og når bruke digitale verktøy i undervisninga. Refleksjonen vil mellom anna vere basert på vurderingar av kva fordelar og ulemper ulike digitale verktøy har.

Læringsutbytte: 

I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram: 

Kunnskapar: 

Studenten

 • har brei kunnskap om pedagogisk bruk av IKT i matematikkundervisninga som fremjar læring
 • har undervisningskunnskap bruk av GeoGebra og rekneark  i matematikkopplæringa i grunnskulen
 • Kan vurdere korleis ulike digitale verktøy påverkar elevane si læring i matematikkfaget.
 • har kjennskap til nokre digitale nettressursar for aktuelt skuleslag som kan fremme læring i matematikk, og kan vurdere desse mot kvarandre
Ferdigheiter: 

Studenten

 • har spesialkunnskap i bruk av eit utvalt digitalt verktøy i matematikkundervisninga, og vere ressursperson for kollegaer i dette verktøyet
 • kan bidra i lokalt læreplanarbeid med integrering av digitale ressursar i undervisninga
 • kan bruke digitale verktøy som reiskap for å tilrettelegge undervisinga
 • kan ta i bruk digitale verktøy ved vurdering av elevane sitt læringsutbytte
Generell kompetanse: 

Studenten skal

 • kunne delta og bidra i lokalt utviklingsarbeid knytt til digital matematikkundervisning og utvikle matematikklærarar sin praksis i bruk av  digitale verktøy i undervisinga
 • utvikle haldningar til, forståing for og refleksjon over  bruken av digitale verktøy i matematikk
Organisering og arbeidsmåtar: 

Emnet er nettbasert med to obligatoriske samlingar i Volda kvart semester. (Jf. Forskrift om studium og eksamen § 4-6. http://lovdata.no/forskrift/2014-12-04-1697/§4-6)  Nettleksjonane vert gitt i høgskulen si gjeldande læringsplattform (per i dag Canvas) og studiet vil også innhalde noko live nettundervising. Emnet i studiet har arbeidskrav som må vere godkjende for å kunne gå opp til eksamen. 

Navn: 
Digitale verktøy i matematikkundervisninga - vidareutdanning for lærarar
Emne2018 Haust2019 Vår
7.57.5
Krav til utstyr eller ferdigheiter: 

Studenten må ha tilgang til datamaskin med internett (av god kvalitet), nødvendig programvare og utstyr som webkamera, headset og mikrofon.

Praksis: 

Studiet inneheld ikkje eigen praksis.

Kostnader: 

Studiet har ei studieavgift på kr 4.000,- 

Ansvarleg: 
Odd Helge Mjellem Tonheim, oddht@hivolda.no, tlf. 70 07 53 68