Design, kunst og handverk

Vidareutdanning (bachelornivå)

Vidareutdanning i design, kunst og handverk har i hovudsak ei praktisk tilnærming til fagområdet. Handverksferdigheiter, kunst- og designprosessar, visuell kommunikasjon og kulturforståing er i fokus. 

Studiet skal gi forståing for fagfeltet sin eigenverdi i eit historisk, samfunnsmessig, kulturelt, didaktisk og utviklingsmessig perspektiv. Du kan kombinere to ulike emne på 15 studiepoeng i faget. Det er mogleg å studere på deltid og fullføre to emne over eitt år, eller studere på heiltid og fullføre to emne på eit halvt år.

 • Deltid
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust vår
  Application period 01.02.2022 -
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

 • Studieplan

Innblikk i studiekvardagen

Kunst og handverk

Bachelor i design, kunst og handverk er eit praktisk-teoretisk studium der du lærer om visuell kommunikasjon, arkitektur, design og kunst.

Robert Steinnes er tilsett ved Høgskulen i Volda, Design, kunst og handverk og ynskjer å formidle skaparglede til studentane.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Sentralt i studiet står ditt praktiske arbeid med oppgåver som skal bidra til utvikling av eiga form- og uttrykksevne. Undervisninga vil på alle nivå veksle mellom teori og praktisk arbeid i verkstadene, møte med kunst- og formkultur, og refleksjon kring eige og andre sitt arbeid. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet kan inngå i Bachelor i design, kunst og handverk eller i andre bachelorgradar ved Høgskulen i Volda. Det kan også takast som frittståande vidareutdanning. 

Studieplan

Design, kunst og handverk (vidareutdanning) oppstart vår

Studieprogram: 
Design, kunst og handverk vidareutdanning
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2022
Studieplassar: 
10
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Om studiet

Design, kunst og handverk vidareutdanning er eit av to vidareutdanningsstudium som Seksjon for design, kunst og handverk ved Høgskulen i Volda tilbyr. Det andre er Kunst og handverk 1, Kompetanse for kvalitet - sjå meir her https://www.hivolda.no/studietilbod/kunst-og-handverk-1-1-10-arstrinn/haust

Dette studiet er organisert som eit deltidsstudium over to semester, der studenten tek eitt emne pr. semester. Studiestaden er Volda og det er fysisk undervisning opp til to dagar kvar veke i eitt emne. Studiet har i hovudsak ei praktisk tilnærming til faget, og utviklar deg som utøvar i, og formidlar av faget. Studiet fokuserer på fagteori og fagdidaktikk som refleksjonsgrunnlag. Kjerneelementa i Kunst- og handverksfaget i grunnskulen er fokuserte: Handverksferdigheiter, kunst- og designprosessar, visuell kommunikasjon og kulturforståing.

I studiet er det tilbod om fleire emne, og studenten vel to emne etter eige ynskje. 

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram: 

Kunnskapar

Studenten:

 • har kunnskap om faget sine kjerneområde: ideutvikling, form, farge, komposisjon, teknikk, materiale og verkty knytt til skapande prosessar i til dømes bilete, bruksform og arkitektur
 • har kunnskap om fagteori og fagdidaktikk som refleksjonsgrunnlag.
Ferdigheiter

Studenten:

 • kan bruke ferdigheitene i faget sine kjerneområde: ideutvikling, form, farge, komposisjon, teknikk, materiale og reiskap knytt til skapande prosessar i til dømes bilete, bruksform og arkitektur
 • har ferdigheiter i å bruke fagteori og fagdidaktikk som refleksjonsgrunnlag knytt til fagleg utvikling og formidling.
Generell kompetanse

Studenten:

 • har evne til å sjå faget sitt potensiale til å fremje berekraftig utvikling
 • kan bruke fagkunnskapar og ferdigheiter på ein sjølvstendig måte
 • har evne til å formidle og presentere faget munnleg, skriftleg og gjennom relevante uttrykksformer.
Organisering og arbeidsmåtar

Studiet vert sett saman av to emne à 15 studiepoeng, etter studenten sitt eige ynskje (sjå emnealternativ under overskrifta Valfrie emne).

Dersom studiet seinare skal utvidast til årsstudium, kan studenten søkje om å få eit av emna innpassa som ein del av studiet (sjå kva emne det er i studieplanen for årsstudiet i kunst og handverk).

Arbeids- og undervisningsformene i studiet er ein kombinasjon av førelesing, bruk av digitale læringsressursar og praktisk og teoretisk oppgåveløysing. Undervisninga blir organisert både individuelt og i grupper, og arbeidet kan vere både lærar- og studentstyrt. Det er fysisk undervisning opp til to dagar kvar veke i eitt emne.

Det er obligatorisk frammøte og deltaking i alle organiserte læringsaktivitetar og undervisning, jamfør Forskrift om opptak, studium og eksamen, om obligatorisk frammøte og deltaking §4-6 ( https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-04-1697).

Studentane får prosessevalueringar i arbeidsøktene og i framleggingssituasjonar. Studiet har ulike vurderingsformer som er nærare omtala i dei aktuelle emneplanane. 

 

Navn: 
Design, kunst og handverk (vidareutdanning) - oppstart vår
Kostnader

Studentane betalar ei materialavgift for dei fleste emne. Denne dekker felles innkjøpte materiale. Summen for kvart emne er å finne i dei aktuelle emneplanane. I tillegg må studenten pårekne innkjøp av litt materiale til bruk i eige eksamensarbeid, i enkelte av emna. 

Anna
Det vert forventa at studentane, etter obligatorisk opplæring i utstyrs- og verktybruk, kan handtere desse på eiga hand i og utanfor undervisningstid. I tillegg vert det forventa ein viss grunnkompetanse i bruk av digitale verkty.
Ansvarleg
Janne Heggvoll, Janne.heggvoll@hivolda.no, 700 75 262
 • Deltid
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust vår
  Application period 01.02.2022 -
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

 • Studieplan
Løpande opptak

Søknadskode : 4045

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt