Design, kunst og handverk

Vidareutdanning (bachelornivå)

Vidareutdanning i design, kunst og handverk har i hovudsak ei praktisk tilnærming til fagområdet. Handverksferdigheiter, kunst- og designprosessar, visuell kommunikasjon og kulturforståing er i fokus. 

Studiet skal gi forståing for fagfeltet sin eigenverdi i eit historisk, samfunnsmessig, kulturelt, didaktisk og utviklingsmessig perspektiv. Du kan kombinere to ulike emne på 15 studiepoeng i faget. Det er mogleg å studere på deltid og fullføre to emne over eitt år, eller studere på heiltid og fullføre to emne på eit halvt år.

 • Deltid
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust vår
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

 • Studieplan

Innblikk i studiekvardagen

Kunst og handverk

Bachelor i design, kunst og handverk er eit praktisk-teoretisk studium der du lærer om visuell kommunikasjon, arkitektur, design og kunst.

Robert Steinnes er tilsett ved Høgskulen i Volda, Design, kunst og handverk og ynskjer å formidle skaparglede til studentane.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Sentralt i studiet står ditt praktiske arbeid med oppgåver som skal bidra til utvikling av eiga form- og uttrykksevne. Undervisninga vil på alle nivå veksle mellom teori og praktisk arbeid i verkstadene, møte med kunst- og formkultur, og refleksjon kring eige og andre sitt arbeid. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet kan inngå i Bachelor i design, kunst og handverk eller i andre bachelorgradar ved Høgskulen i Volda. Det kan også takast som frittståande vidareutdanning. 

Tidspunkt for oppmøte og samlingar

KOH132 Arkitektur i skulen:  Fredag 8.januar kl 9.15 på Kaarstad N104 teikneverkstad.

KOH138 Fagdidaktikk, kunst- og formkultur: Fredag 8.januar. Informasjon om tid og stad vert lagt ut i Canvasrommet.

KOH 139 Entreprenørskap i kreative næringar: Tysdag 12.januar kl. 11.30-14.00 på Kaarstad 202.

Studieplan

Design, kunst og handverk (vidareutdanning) oppstart vår

Studieprogram: 
Design, kunst og handverk vidareutdanning
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2021
Studieplassar: 
10
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Om studiet

Studiet er organisert som eit deltidsstudium over to semester, der studenten tek eitt emne pr. semester. Studiet har i hovudsak ei praktisk tilnærming til faget, og utviklar deg som utøvar i, og formidlar av faget. Studiet fokuserer på fagteori og fagdidaktikk som refleksjonsgrunnlag. Kjerneelementa i Kunst- og handverksfaget i grunnskulen er fokuserte: Handverksferdigheiter, kunst- og designprosessar, visuell kommunikasjon og kulturforståing.

I studiet er det tilbod om fleire emne, og studenten vel to emne etter eige ynskje. 

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram: 

Kunnskapar

Studenten:

 • har kunnskap om faget sine kjerneområde: ideutvikling, form, farge, komposisjon, teknikk, materiale og verkty knytt til skapande prosessar i til dømes bilete, bruksform og arkitektur
 • har kunnskap om fagteori og fagdidaktikk som refleksjonsgrunnlag.
Ferdigheiter

Studenten:

 • kan bruke ferdigheitene i faget sine kjerneområde: ideutvikling, form, farge, komposisjon, teknikk, materiale og reiskap knytt til skapande prosessar i til dømes bilete, bruksform og arkitektur
 • har ferdigheiter i å bruke fagteori og fagdidaktikk som refleksjonsgrunnlag knytt til fagleg utvikling og formidling.
Generell kompetanse

Studenten:

 • har evne til å sjå faget sitt potensiale til å fremje berekraftig utvikling
 • kan bruke fagkunnskapar og ferdigheiter på ein sjølvstendig måte
 • har evne til å formidle og presentere faget munnleg, skriftleg og gjennom relevante uttrykksformer.
Organisering og arbeidsmåtar

Studiet vert sett saman av to emne à 15 studiepoeng, etter studenten sitt eige ynskje (sjå emnealternativ under overskrifta Valfrie emne).

Dersom studiet seinare skal utvidast til årsstudium, kan studenten søkje om å få eit av emna innpassa som ein del av studiet (sjå kva emne det er i studieplanen for årsstudiet i kunst og handverk).

Arbeids- og undervisningsformene i studiet er ein kombinasjon av førelesing, bruk av digitale læringsressursar og praktisk og teoretisk oppgåveløysing. Undervisninga blir organisert både individuelt og i grupper, og arbeidet kan vere både lærar- og studentstyrt.

Det er obligatorisk frammøte og deltaking i alle organiserte læringsaktivitetar og undervisning, jamfør Forskrift om opptak, studium og eksamen, om obligatorisk frammøte og deltaking §4-6 ( https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-04-1697).

Studentane får prosessevalueringar i arbeidsøktene og i framleggingssituasjonar. Studiet har ulike vurderingsformer som er nærare omtala i dei aktuelle emneplanane. 

 

Kostnader

Studentane betalar ei materialavgift for dei fleste emne. Denne dekker felles innkjøpte materiale. Summen for kvart emne er å finne i dei aktuelle emneplanane. I tillegg må studenten pårekne innkjøp av litt materiale til bruk i eige eksamensarbeid, i enkelte av emna. 

Anna
Det vert forventa at studentane, etter obligatorisk opplæring i utstyrs- og verktybruk, kan handtere desse på eiga hand i og utanfor undervisningstid. I tillegg vert det forventa ein viss grunnkompetanse i bruk av digitale verkty.
Ansvarleg
Åshild Sævik
 • Deltid
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust vår
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

 • Studieplan
Stengt for søking

Søknadskode : 4045

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt