Vidareutdanning (bachelornivå)

Design, kunst og handverk

Deltid, Heiltid

Praktisk informasjon

VELKOMEN SOM STUDENT HOS SEKSJON FOR DESIGN, KUNST OG HANDVERK!

Her finn du ein oversikt over program for semesterstart, dei ulike emna vi tilbyd vidareutdanningsstudentar dette semesteret og kva vekedagar desse emna går.

Nærare info vil de få i møte med emneansvarlege og i dei respektive Canvasromma (KOH131, KOH115 og KOH117) så snart desse er publiserte. Hugs å lese gjennom emneplanane for det emnet/ dei emna du skal ta! Dei finn du her: https://www.hivolda.no/emner/2019/V%C3%A5r

 

TYSDAG 20.08: 

12.00: Offisiell opning av studieåret i uteområdet mellom Berte Kanutte-huset og Synnøve Riste-huset. Her er kart over campus

Nye studentar vil etter opninga bli guida av fadderane sine til Teikneverkstaden KN104, for nærare informasjon om studiestart, og få møte lærarane på Seksjon for design, kunst og handverk. Etter informasjonen vil fadderane igjen hente dykk og informere meir om kva som skjer i Fadderveka.

 

ONSDAG 21.08:

11.00: Avdeling for kulturfag inviterer til gratis frukost i Kaarstadparken (på nedsida av Henrik Kaarstad-huset - sjå link til Maze Map under) Ved dårleg ver vert frukosten flytta inn i Kaarstad-huset.

12.15: Viktig førelesing for alle nye studentar i Konsertsalen, i underetasjen i Henrik Kaarstad-huset (den nye delen): "Frå elev til student".

 

Oppstartstidspunkt for dei ulike emna vi tilbyr i vidareutdanninga:

 

KOH131 VISUELL KOMMUNIKASJON

Oppstart mandag 26.08. kl. 10:15 i Teikneverkstaden KN104, i Henrik Kaarstad-huset. Sjå kart her

Undervisninga vil gå på mandagar og torsdagar. 

Emneansvarleg: Åshild Sævik

 

KOH115 TRE, TRADISJON OG FORNYING

Oppstart tysdag 27.08. kl. 09:15 i Treverkstaden  KN106, i Henrik Kaarstad-huset. Sjå kart her

Undervisninga vil gå på tysdagar og torsdagar. 

Emneansvarleg: Karen Brænne

 

KOH117 TEKSTIL - DESIGN OG REDESIGN

Oppstart onsdag 28.08. kl. 09.15 i Tekstilverkstaden KN102, i Henrik Kaarstad-huset. Sjå kart her

Undervisninga går på onsdagar og fredagar.

Emneansvarleg: Sissel Midtlid

 

Velkomne - Vi ser fram til å møte deg!

 

Vidareutdanning i design, kunst og handverk har i hovudsak ei praktisk tilnærming til fagområdet, og skal utvikle deg som utøvar i og formidlar av faget.

Søk studieplass!

Søknadskode : 4045

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 30

Start Haust

Søknadsfrist Løpande opptak

Studieinnhald

Studiet skal gi forståing for fagfeltet sin eigenverdi i eit historisk, samfunnsmessig, kulturelt, didaktisk og utviklingsmessig perspektiv. Du kan kombinere to ulike emne på 15 studiepoeng i faget. Det er mogleg å studere på deltid og fullføre to emne over eitt år, eller studere på heiltid og fullføre to emne på eit halvt år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Sentralt i studiet står ditt praktiske arbeid med oppgåver som skal bidra til utvikling av eiga form- og uttrykksevne. Undervisninga vil på alle nivå veksle mellom teori og praktisk arbeid i verkstadene, møte med kunst- og formkultur, og refleksjon kring eige og andre sitt arbeid. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet kan inngå i Bachelor i design, kunst og handverk eller i andre bachelorgradar ved Høgskulen i Volda. Det kan også takast som frittståande vidareutdanning. 

Kontakt

Åshild Sævik           ashs@hivolda.no

 

Studieplan

Design, kunst og handverk (vidareutdanning) oppstart haust

Studieprogram: 
Design, kunst og handverk vidareutdanning
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2019
Studieplassar: 
10
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Om studiet

Studiet er organisert som eit deltidsstudium over to semester, der studenten tek eitt emne pr. semester. Studiet har i hovudsak ei praktisk tilnærming til faget, og utviklar deg som utøvar i, og formidlar av faget. Studiet fokuserer på fagteori og fagdidaktikk som refleksjonsgrunnlag. Kjerneelementa i Kunst- og handverksfaget i grunnskulen er fokuserte: Handverksferdigheiter, kunst- og designprosessar, visuell kommunikasjon og kulturforståing.

I studiet er det tilbod om fleire emne, og studenten vel to emne etter eige ynskje. 

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram: 

Kunnskapar

Studenten:

  • har kunnskap om faget sine kjerneområde: ideutvikling, form, farge, komposisjon, teknikk, materiale og verkty knytt til skapande prosessar i til dømes bilete, bruksform og arkitektur
  • har kunnskap om fagteori og fagdidaktikk som refleksjonsgrunnlag.
Ferdigheiter

Studenten:

  • kan bruke ferdigheitene i faget sine kjerneområde: ideutvikling, form, farge, komposisjon, teknikk, materiale og reiskap knytt til skapande prosessar i til dømes bilete, bruksform og arkitektur
  • har ferdigheiter i å bruke fagteori og fagdidaktikk som refleksjonsgrunnlag knytt til fagleg utvikling og formidling.
Generell kompetanse

Studenten:

  • har evne til å sjå faget sitt potensiale til å fremje berekraftig utvikling
  • kan bruke fagkunnskapar og ferdigheiter på ein sjølvstendig måte
  • har evne til å formidle og presentere faget munnleg, skriftleg og gjennom relevante uttrykksformer.
Organisering og arbeidsmåtar

Studiet vert sett saman av to emne à 15 studiepoeng, etter studenten sitt eige ynskje (sjå emnealternativ under overskrifta Valfrie emne).

Dersom studiet seinare skal utvidast til årsstudium, kan studenten søkje om å få eit av emna innpassa som ein del av studiet (sjå kva emne det er i studieplanen for årsstudiet i kunst og handverk).

Arbeids- og undervisningsformene i studiet er ein kombinasjon av førelesing, bruk av digitale læringsressursar og praktisk og teoretisk oppgåveløysing. Undervisninga blir organisert både individuelt og i grupper, og arbeidet kan vere både lærar- og studentstyrt.

Det er obligatorisk frammøte og deltaking i alle organiserte læringsaktivitetar og undervisning, jamfør Forskrift om opptak, studium og eksamen, om obligatorisk frammøte og deltaking §4-6 ( https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-04-1697).

Studentane får prosessevalueringar i arbeidsøktene og i framleggingssituasjonar. Studiet har ulike vurderingsformer som er nærare omtala i dei aktuelle emneplanane. 

Oversikt over emne og dagar undervisninga foregår: 

KOH115: tysdag og torsdag

KOH117: onsdag og fredag

KOH131: måndag og torsdag

Navn: 
Vidareutdanning design, kunst og handverk - oppstart haust
Kostnader

Studentane betalar ei materialavgift pr. emne. Denne dekker felles innkjøpte materiale. Summen for kvart emne er å finne i dei aktuelle emneplanane. I tillegg må studenten pårekne innkjøp av litt materiale til bruk i eige eksamensarbeid, i enkelte av emna. 

Anna
Det vert forventa at studentane, etter obligatorisk opplæring i utstyrs- og verktybruk, kan handtere desse på eiga hand i og utanfor undervisningstid. I tillegg vert det forventa ein viss grunnkompetanse i bruk av digitale verkty.
Ansvarleg
Åshild Sævik