Vidareutdanning (masternivå)

Den nynorske teksten

Deltid, Samlingar

Studiet tek for seg nynorsk samtidslitteratur og fokuserer på eit utval nynorsk fiksjon og sakprosa frå 1980 og fram til i dag. Studiet er ein del av mastergraden i Nynorsk skriftkultur. Dei som fullfører studiet og seinare vil gå vidare til mastergrad, får studiet automatisk godskrive i mastergraden.

Stengt for søking

Søknadskode : 4312

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Haust

Studieinnhald

Studenten skal mellom anna få inngåande kunnskap om

 • nynorsk samtidslitteratur
 • korleis nynorske tekstar frå samtida handsamar forholdet mellom notid og fortid
 • relevant teori og sekundærlitteratur

Les meir i emneplan

Opptakskrav

Opptaksgrunnlaget til mastergraden i nynorsk skriftkultur er oppnådd bachelorgrad eller tilsvarande (minimum 180 studiepoeng) innan humanistiske eller samfunnsfaglege emne, der minimum 20 av studiepoenga må vere frå eit fordjupingsemne (200-nivå). Eksempel på relevante fagområde er etnologi, filosofi, historie, idéhistorie, kulturvern og kulturformidling, lingvistikk, litteraturvitskap, medievitskap, norsk/nordisk, pedagogikk, sosialantropologi, sosiologi og statsvitskap. Søkjarar som har andre relevante fag eller utdanning på same nivå og av tilsvarande omfang, kan søkje om særskild vurdering.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er organisert i tre vekesamlingar i vårsemesteret med førelesingar og diskusjon. På ei av samlingane gir kvar student ein munnleg presentasjon av oppgåveprosjektet sitt, med påfølgjande respons frå førelesar og medstudentar. Studentane skal skrive ei semesteroppgåve på nynorsk (4000 ord +/÷ 10 prosent (altså om lag 10 sider). Det vert gitt tilbod om rettleiing.

Kontakt

 

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Geir Hjorthol

Studieplan

Master i nynorsk skriftkultur, heiltid

Studieprogram: 
Mastergradsstudium i nynorsk skriftkultur
Studienivå: 
Master
Studiepoeng: 
120
Studielengd: 
4 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
25
Studietype: 
Mastergradsstudium
Organisering: 
Heiltid
Opptakskrav: 

Opptaksgrunnlaget til mastergraden i nynorsk skriftkultur er oppnådd bachelorgrad eller tilsvarande (minimum 180 studiepoeng) innan humanistiske eller samfunnsfaglege emne, der minimum 20 av studiepoenga må vere frå eit fordjupingsemne (200-nivå). Eksempel på relevante fagområde er etnologi, filosofi, historie, idéhistorie, kulturvern og kulturformidling, lingvistikk, litteraturvitskap, medievitskap, norsk/nordisk, pedagogikk, sosialantropologi, sosiologi og statsvitskap. Søkjarar som har andre relevante fag eller utdanning på same nivå og av tilsvarande omfang, kan søkje om særskild vurdering.

Om studiet: 

Masterstudiet i nynorsk skriftkultur er eit kulturstudium. Studiet formidlar innsikt i skriftkulturen generelt, og i den nynorske skriftkulturen særskilt. Studentane får eit grundig, tverrfagleg og komparativt innsyn i kva skriftkultur er, og korleis skrift og kultur er knytte saman. Vi brukar ulike fagdisiplinar. Dei mest aktuelle er språkvitskap, historie, litteraturvitskap, mediekunnskap, sosiologi, antropologi, filosofi og pedagogikk. Studiet gir deg brei språk- og kulturkompetanse og kvalifiserer mellom anna for undervisning i skuleverket, for arbeid i forlag, media, fagstillingar ved museum, offentleg og privat kultursektor, kulturadministrasjon og kulturformidlingsinstitusjonar. Fullført mastergrad gir høve til å søkje om opptak ved doktorgradsprogram.

Læringsutbytte: 

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar: 

Studenten har inngåande kunnskap om

 • historia og situasjonen til den nynorske skriftkulturen 
 • historia til skrift, skriving, og tekstproduksjon gjennom tidene 
 • andre mindre brukte språk og om minoritetskulturar
 • historie og praksis i språknormering
 • historia til den nynorske litteraturen
 • utviklinga av det nynorske skriftmålet gjennom tidene, saman med kunnskap om dei utfordringane som nynorsken står overfor i dag
 • moderne samfunns-, litteratur-, og språkteori 
Ferdigheiter: 

Studenten kan

 • plassere den nynorske skriftkulturen i høve til andre mindre brukte skriftspråk, og til språk- og identitetsbaserte minoritetskulturar andre stader
 • forklare og formidle forholdet mellom ulike skrifttradisjonar og politiske system
 • greie ut om skilnaden mellom skriftleg og munnleg kommunikasjon 
Generell kompetanse: 

Studenten kan

 • analysere tekstar og argument og framstille eigne argument på ein ryddig, logisk og samanhengande måte både munnleg og skriftleg
 • vise stor fagleg breidd innanfor språk- og kulturfeltet
 • forstå komparasjon, og arbeide komparativt med eit fagleg stofftilfang
 • formidle ei generell innsikt i utviklinga av kulturen i Vesten
 • skrive klar og lettfatteleg akademisk sakprosa på korrekt nynorsk 
Organisering og arbeidsmåtar: 

Masterstudiet i nynorsk skriftkultur går normalt over to studieår på full tid, men det vert lagt til rette for studentar som vil ta studiet over lengre tid. Undervisninga er organisert som vekessamlingar. I haustsemesteret blir det gjeve undervisning i emna NYN301 Skriftkultur. Ei innføring og eitt av dei to emna NYN303 Språkvitskap og NYN304 Den nynorske teksten (annakvar haust), medan det kvart vårsemesteret blir gjeve undervisning i NYN302 Vitskapsteori og metode og ULNO303 Lese- og skrivekunne. Alle emna er på 15 studiepoeng. I tillegg skal studenten skrive ei sjølvvald masteroppgåve som tel 60 studiepoeng. Sjå emnetabellar for meir informasjon om studieløpet.

Navn: 
Nynorsk skriftkultur
Emne2018 Haust2019 Vår2019 Haust2020 Vår
Obligatoriske emne
15
15
3030
Valemne (det vert tilbydd to av i alt tre emne kvart studieår)
1515
 
15
 
NYN304 Den nynorske teksten
15
 
1515
Evaluering og kvalitetssikring : 

Studieprogrammet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem.

Ansvarleg: 
Stig Helset, tlf. 70 07 51 59, e-post stig.helset@hivolda.no