Vidareutdanning (masternivå)

Brennpunkt Midtausten

Deltid, Samlingar

Studiet er ein del av Master i kulturmøte. Dei som fullfører studiet og seinare vil gå vidare til mastergrad, får studiet automatisk godskrive i mastergraden.

Søk studieplass!

Søknadskode : 4367

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Haust

Søknadsfrist Løpande opptak

Studieinnhald

Midtausten er nemninga på ein geografisk vagt definert region med felles kulturell referanseramme. Kjerneområdet omfattar beltet av land frå Egypt i vest til Persiabukta i aust med landa på Den arabiske halvøya og Iran. Studiet er delt i fire delar:

  • Introduksjon: Kulturell og religiøs bakgrunn
  • Midtausten
  • Palestina
  • Kampen om Jerusalem

Opptakskrav

1. Fullført grunnutdanning ved universitet eller høgskule med minimum tre års omfang (180 stp.) innanfor følgjande utdanningsvegar:

- bachelorgrad eller tilsvarande (minimum 180 stp.) i historie eller religion med minimum 80 studiepoeng, derav 20 stp. fordjuping i det same faget.

-allmennlærarutdanning/grunnskulelærarutdanning med fagval i historie/RLE/samfunnsfag og minimum 20 studiepoeng fordjuping (200-nivå) i det same faget.

-tilsvarande kompetanse innanfor humaniora eller samfunnsvitskap etter særskild vurdering.

2. Ein krev minst karakteren C (G, 2, 8 eller stått) i fordjupingsfaget (historie, religionsvitskap eller anna) som det blir søkt opptak på grunnlag av.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Det vert nytta varierte undervisnings- og arbeidsformer – seminar og førelesning, i tillegg til prosessorientert skriving. Vurdering i studiet skjer på grunnlag av endeleg versjon av prosessoppgåva, og ein justerande munnleg eksamen.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Inger Marie Okkenhaug

Praktisk informasjon

Studiet har samlingar. Informasjon om tidspunkta kjem.

Undervisningsstad

Kjem.

Sjå elles i undervisningsplana som du vil finne i Canvas etter registrering.
 

Annan informasjon

Studiet nyttar e-læringsverktyet Canvas til informasjon, utlegging og innlevering av arbeidskrav osv.

I emneplanane kan du lese om arbeidskrava, vurderingsforma ol.

Delar av pensumlitteraturen verte tilgjengeleg i kompendium. Desse vil du finne som lenker på emneromma i Canvas.

Dersom du har lyst til å starte med pensumlesinga rår vi til, at du startar med desse:

KUM305:

•Nils A. Butenschøn: Midtøsten. Imperiefall, statsutvikling, kriger, (2008) 


•Berit S. Thorbjørnsrud (red.) De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet (2015).

KUM309:

Götlund, Anna og Helena Kåks 2014: Mikrohistoria. En introduktion för uppsatsskrivande studentar.
Studentlitteratur AB, Lund. 205 s.

 

Du vil finne meir informasjon i Canvas etter at du har registrert deg på emne i Studentweb etter 1. august.