Vidareutdanning (masternivå)

Barnevern i eit minoritetsperspektiv

Deltid

Målet med utdanningen er å styrke den flerkulturelle kompetansen i praktisk barnevernsarbeid og å bidra i utviklingen av et kultursensitivt barnevern.

Studiet er arbeidsplassrelatert og er et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og Høgskulen i Volda.

Stengt for søking

Søknadskode : 1540 (Høgskolen i Innlandet)

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Haust

Studieinnhald

Formålet med studiet er å styrke den flerkulturelle kompetansen i praktisk barnevernsarbeid og bidra i utviklingen av et kultursensitivt barnevern. Et overordnet mål er å øke en flerkulturell forståelse for å styrke barnevernet i arbeidet med etniske minoritetsfamilier.

Studiet er arbeidsplassrelatert, og det er et krav om å være ansatt i en stilling innen barnevernet. Studiet bygger på studentenes erfaringer fra egen yrkesutøvelse. Sentralt i kurset er studentenes arbeid med egne problemstillinger knyttet til utfordringer i praktisk barnevernsarbeid.

Studiet er en videreutdanning og bygger på bachelorkompetanse, men gir ingen automatisk avkorting til masterstudium. Det kan likevel søkes den enkelte høgskole om at fullført og bestått studium inngår som avkorting i et relevant masterstudium.

Studiet har tre hovedtema:

  • Migrasjon, minoriteter og det flerkulturelle samfunnet
  • Samhandling mellom barnevernet og minoriteter
  • Kritisk refleksjon i barnevernsarbeid med barn og familier med minoritetsposisjon

Opptakskrav

Målgruppe er ansatte i den kommunale barnevernstjenesten, men det er også relevant for ansatte i barnevernsinstitusjoner og det statlige barnevernet på regionalt nivå. Opptakskravet er bachelorgrad i helse- og sosialfag eller tilsvarende. Ved behov for rangering av søkerne benyttes følgende kriterier:

Opptakskravet er bachelorgrad i helse- og sosialfag. I tillegg kreves det en bekreftelse fra arbeidsgiver at den ansatte skal delta i videreutdanningen. Ved behov for rangering av søkerne benyttes følgende kriterier: Karakterpoeng fra grunnutdanning, relevant tilleggsutdanning, 0,5 poeng per 30 studiepoeng. Maksimalt 2 poeng. Relevant praksis ut over opptaksgrunnlaget. 0,5 poeng per halvår i inntil 2 år. Ved poenglikhet vil underrepresentert kjønn bli rangert først.

Beskrivelse av søknadsprosedyre:Den ansatte søker på INNs nettside. I tillegg kreves det en bekreftelse fra arbeidsgiver at den ansatte skal delta i videreutdanningen. Dette brevet sendes med vanlig postgang til  Høgskolen i Innlandet, Opptakskontoret - Lillehammer, Postboks 400, 2418 Elverum. Brevet skal inneholde følgende;

  • en anbefaling av den ansatte

  • en bekreftelse på at arbeidsgiver vil foreta nødvendig tilrettelegging for at den ansatte skal kunne gjennomføre studiet

  • en skisse på hvordan kompetansen skal videreformidles og tas i bruk i det daglige arbeidet etter endt studium

Søknad må gå til Høgskolen i Innlandet.

Les mer om søknad og opptak

Kontakt


For faglege spørsmål:
Jarle Pedersen
T: 7007 5171

Ingun Klepp
T: 7007 5196

For administrative spørsmål:
Gunnvor Bakke
T: 7007 5227

Informasjon om støtte til reise og opphold