Andrespråkspedagogikk 1, 1-10 trinn

Kompetanse for kvalitet Vidareutdanning (bachelornivå)

Studiet gir lærarar på 1.-10. trinn eit teoretisk og empirisk grunnlag for å kunne tilpasse opplæringa i fleirspråklege elevgrupper. Det er eit mål at dei minoritetsspråklege elevane både får utvikla språkferdigheitene sine og får utvikla ein fagleg kompetanse som er i samsvar med det dei har kapasitet for. 

Sentrale tema vil mellom anna vere fleirspråkleg og fleirkulturell oppvekst, tilpassa opplæring og utvikling av eit inkluderande læringsmiljø, andrespråkslæring og lov- og planverk som gjeld for minoritetsspråklege elevar i skulen.

Utdanninga er eit tilbod under satsinga Kompetanse for kvalitet frå Utdanningsdirektoratet (UDIR) når det gjeld vidareutdanning for lærarar og skuleleiarar. 

 

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • Start haust
  Søknadsfrist 01.03.2021
 • Opptakskrav

  Fullført lærarutdanning

 • Studieplan

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga i kvart emne er organisert i tre obligatoriske samlingar som går over to heile dagar. Mellom kvar av samlingane er det lagt opp til at studentane arbeider med ulike nettbaserte arbeidskrav. Høgskulen i Volda nyttar  læringsplattforma Canvas, og studentane må difor disponere pc med nettilgang.

Vurderingsordningar:

 • Haustsemesteret: Ein individuell, skriftleg heimeeksamen over to dagar.
 • Vårsemesteret: Mappeeksamen

 

 

 

 

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet gir lærarar på 1.-10. trinn eit teoretisk og empirisk grunnlag for å kunne tilpasse opplæringa i fleirspråklege elevgrupper. 

Studieplan

Andrespråkspedagogikk 1.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet

Studieprogram: 
Andrespråkspedagogikk 1.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2021
Studieplassar: 
35
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Studiet er reservert for lærarar på 1.-10. trinn som er tatt opp gjennom Kunnskapsdepartementet sitt program for vidareutdanning ”Kompetanse for kvalitet”.

Om studiet

Studiet gir lærarar på 1.-10. trinn eit teoretisk og empirisk grunnlag for å kunne tilpasse opplæringa i fleirspråklege elevgrupper. Det er eit mål at dei minoritetsspråklege elevane både får utvikla språkferdigheitene sine og får utvikla ein fagleg kompetanse som er i samsvar med det dei har kapasitet for. Sentrale tema vil vere kunnskap om fleirspråkleg og fleirkulturell oppvekst, tilpassa opplæring og utvikling av eit inkluderande læringsmiljø, andrespråkslæring, utvikling av norskspråklege ferdigheiter i eit andrespråksperspektiv, systematisk arbeid med ord og omgrep og kunnskap om kartleggingsverktøy, lov- og planverk som gjeld for minoritetsspråklege elevar i skulen.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram (eller utdanning?)

Kunnskapar

Studenten har kunnskap om:

 • fleirspråklegheit og føresetnader for skuleframgang for minoritetsspråklege elevar  
 • grunnleggande ferdigheiter i eit andrespråksperspektiv
Ferdigheiter

Studenten kan:

 • arbeide med eit læringsmiljø som tek utgangspunkt i språkleg og kulturelt mangfald som ein ressurs
 • planleggje, gjennomføre og vurdere tilpassa opplæring for minoritetsspråklege elevar
Generell kompetanse

Studenten kan:

 • gjennomføre og har engasjement for utviklinga av eit inkluderande læringsmiljø i den fleirspråklege og fleirkulturelle skolen
Organisering og arbeidsmåtar

Studiet er organisert i to emne på 15 studiepoeng kvar og med avsluttande eksamen etter kvart emne. Emne 1 er lagt til haustsemesteret, og emne 2 er lagt til vårsemesteret. Studentane byrjar med emne 1, og stått eksamen i emne 1 er ein føresetnad for å kunne fortsette på emne 2. Kvart av dei to emna har tre obligatoriske samlingar som går over to heile dagar. Studiet blir drifta på læringsplattforma Canvas, og studentane må difor disponere pc med nettilgang.

Navn: 
Andrespråkspedagogikk 1, -10 trinn, Kompetanse for kvalitet
Ansvarleg
Birgitte Fondevik, birgitte.fondevik@hivolda.no
 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • Start haust
  Søknadsfrist 01.03.2021
 • Opptakskrav

  Fullført lærarutdanning

 • Studieplan
Søk studieplass!

Søknadskode : 4398

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt