Tilrettelegging av eksamen

Treng du særskild tilrettelegging for å gjennomføre eksamen? Du kan søkje om dette, så vert det vurdert ut frå din situasjon. Du kan få innvilga tilrettelegging for heile studiet du går på, dersom du har varig behov for tilrettelegging. 
Tilrettelegginga skal ikkje senke faglege krav eller gje fordelar, berre kompensere for ulemper. 

Vi er i ein spesiell situasjon no, i Koronatida. Difor kan du oppleve at eksamenar som krev fysisk frammøte kan bli omgjort til alternative digitale vurderingsformer. Tilrettelegging for den einskilde student vert vurdert etter søknad, ut frå situasjonen no. Informasjonen nedanfor er difor delt i to - ein del for no-situasjonen, ein som gjeld dersom vi må gjere om til ny vurderingsform.

Situasjonen no:
Søk om det som kan vere til hjelp for deg ved eksamen, og legg ved dokumentasjon frå lege/ fagperson - til dømes legeattest. Her finn du skjema for å søke om tilrettelegging. 

Frist for å søkje om tilrettelegging til eksamen er 1. oktober/ 15. februar

Dersom det vert endring i vurderingsform til eksamen:
Ved endring i vurderingsform vil vi berre kunne tilby utvida tid, og då ut frå ny individuell søknad. Det vert normalt ikkje gitt utvida tid for semesteroppgåver og heimeeksamenar.

Det vil bli gitt informasjon på denne nettsida om frist for å søkje, og eventuelle endringar i vilkår for søknaden.

Send skjema/ e-post og eventuelle vedlegg til Høgskulen i Volda. Hugs kryptering om du sender som e-post med vedlegg til studentsorvis@hivolda.no. 

Finn du ikkje informasjonen du treng?

Kontakt Studentsørvis:
 70 07 50 18 | studentsorvis@hivolda.no 
eller kom innom i opningstida: 
måndag-fredag kl. 08.00-15.00

Du finn oss i 1. etasje i Berte Kanutte-huset