Karaktersystem

 

Symbol

Nemning

Generell,   ikkje fagspesifikk omtale av vurderingskriterium

A

framifrå

Framifrå prestasjon som skil seg klart ut. Kandidaten syner særs god   vurderingsevne og stor grad av sjølvstende.

B

mykje god

Mykje god prestasjon.   Kandidaten syner mykje god vurderingsevne og sjølvstende.

C

god

Jamt god prestasjon som   er tilfredsstillande på dei fleste områda. Kandidaten syner god   vurderingsevne og sjølvstende på dei viktigaste områda.

D

nokså god

Akseptabel prestasjon med   nokre vesentlege manglar. Kandidaten syner ein viss grad av vurderingsevne og   sjølvstende.

E

tilstrekkeleg

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskrava, men heller ikkje meir.   Kandidaten syner lita vurderingsevne og lite sjølvstende.

F

ikkje greidd

Prestasjon som ikkje   tilfredsstiller dei faglege minimumskrava. Kandidaten syner både   manglande vurderingsevne og sjølvstende.


Bokmål

Symbol

Betegnelse

Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier

A

fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god   vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

B

meget god

Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og   selvstendighet.

C

god

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder.   Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste   områdene.

D

nokså god

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en   viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

E

tilstrekkelig

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer.   Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

F

ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten   viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.Stått/ikkje stått:
"Skillet mellom bestått karakter og ikke bestått skal beskrives som absolutte krav. Kriterier for bestått karakter skal gjenspeile faglig mestring i emnet, tilpasset det aktuelle studienivå. Kravene til bestått skal ikke gjøres avhengig av endringer i studentenes forutsetninger for å gjennomføre emnet. 

Grensen mellom bestått og ikke bestått kan settes høyere enn grensen mellom E og F der en kun benytter uttrykkene bestått/ikke bestått og ikke den graderte skalaen." (Utdrag av brev frå UFD av 10.05.04.)

 

Finn du ikkje informasjonen du treng?

Kontakt Studentsørvis:
 70 07 50 18 | studentsorvis@hivolda.no 
eller kom innom i opningstida: 
måndag-fredag kl. 08.00-15.00

Du finn oss i 1. etasje i Berte Kanutte-huset