Eksamensmelding

Oppmelding til ordinær eksamen
Oppmelding til ordinær eksamen skjer normalt i Studentweb. Du semesterregisterer deg ved å legge til emne, undervisningsmelding, vurderingsmelding og til slutt godkjenner utdanningsplan. Fristane går fram av Viktige fristar

Oppmelding til kontinuasjon og nytt eksamensforsøk, (privatisteksamen)

Er du aktiv student på eit studium, så skal oppmelding til kontinuasjonseksamen og ny eksamen gjerast i Studentweb. Det er oppretta vurdering på emner der studentar har rettar til kontinuasjon. Det vert ikkje avvikla kontinuasjonseksamen på emner der det ikkje har meldt seg studentar med rettar til dette. Det betyr at dei som vil forbetre karakter må melde seg opp til ordinær eksamen dersom kontinuasjon ikkje er tilgjengeleg. Merk at du som student har ansvar for at du har meldt deg til rett eksamen/-del. Om du skal ta kontinuasjonseksamen i berre ein eksamensdel i eit emne, så må du melde deg av den delen du ikkje skal ha. Har du ikkje aktiv studierett må du fylle ut skjema: skjema for kontinuasjon og ny eksamen.

Skriv ut skjemaet, fyll det ut og send det til Studentsørvis (adressa står på skjemaet). Frist for oppmelding går fram av skjemaet og av oversikta over Viktige fristar.


Oppmelding til privatisteksamen


Privatistar må bruke eige skjema for å melde seg til eksamen. Dette gjeld berre studentar som ikkje har studierett på det studieprogrammet eksamenen høyrer til. Ver merksam på at det er knytt gebyr til avviklinga av privatisteksamen. For meir informasjon, ta kontakt med oss på Studentsørvis: 
studentsorvis@hivolda.no eller tlf. 70075018.

Avmelding fra eksamen

Frist
Du kan melde deg av eksamen inntil 14 dagar før den enkelte eksamensdel startar.

Du melder deg av eksamen i Studentweb . Har du ikkje høve til å bruke Studentweb finn du Skjema for eksamensavmelding her (Pdf)*.

Eksamensforsøk
Dersom du melder deg av ein eksamen innan avmeldingsfristen, nytter du ikkje eit av dei tre forsøka du har på å ta eksamen i emnet. Ver merksam på at avmelding gir ikkje automatisk rett til ny eksamen (kontinuasjonseksamen).

Rett til ny eksamen (kontinuasjon)
Avmelding før frist, trekk under eksamen og ikkje møtt/ikkje levert gir ulik rett til ny eksamen i påfylgjande semester. Meir informasjon finn du i Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda, Kap. 5,  § 5-2. 

Sjukdom ved eksamen

Dersom du er sjuk eller har annan gyldig grunn til ikkje å ta eksamen, kan du godkjent gyldig fråvær. Med gyldig fråvær brukar du ikkje eit forsøk, og du kan søkje om utsett eksamen. 

Utsett eksamen er ein eksamen som vert arrangert for deg som er sjuk eller har annan gyldig grunn for fråvær ordinær eksamen. Utsett eksamen vert halden anten i veke 40 eller veke 10 i studieåret. Det kan forekome avvik. Les dato i Studentweb.

For emne som har eksamen kvart semester, kan studentar med gyldig fråvær bli viste til neste ordinære eksamen. 

Ved heimeeksamen og innleveringar kan du i ein del tilfelle utsett innleveringsfrist i staden for utsett eksamen. I slike høve du snarast ta kontakt med Studieadministrasjonen, dette avtalast etter søknad og du kunne leggje fram dokumentasjon. 


Kva er gyldig fråvær? 

Gyldig fråvær vere dokumentert og kan bli godkjent grunnlag av følgjande: 

Sjukdom hos deg sjølv eller nokon du har omsorgsansvar for 
Fødsel 
Dødsfall i nær familie 
■ Andre tungtvegande grunnar utanfor din kontroll 

Andre tungtvegande grunnar utanfor din kontroll kan vere til dømes militærteneste, rettssaker eller politisk representasjon. Også idrettssamlingar eller kulturarrangement høgt nivå kan bli godkjent. 

Nervøsitet, søvnløyse, trafikkforseinkingar, private reiser eller tilsvarande gir ikkje rett til utsett eksamen. Ved lengre sjukdom i førebuinga til eksamen bør du vurdere å søkje permisjon. 


Gyldig dokumentasjon
 
Gyldig dokumentasjon er legeattest, stadfesting av fødsel/termin eller tilsvarande. 

Legeattestar ha underskrift og stempel frå legen for å vere gyldig. Det klart fram av attesten at du var sjuk eksamensdagen. 

Fristen er same dag som eksamen eller dagen etter. Dersom fristen går ut ein helgedag, blir den forlenga til neste virkedag. 

Ved alvorleg sjukdom kan Studieadministrasjonen gi dispensasjon frå fristen dersom det vert dokumentert at du ikkje kunne søkje innan fristen og at du har tatt kontakt utan ugrunna opphald. 

 

Trekk under eksamen

Avmelding eller trekk etter fristen vert registrert som eitt forsøk. Trekk etter fristen og fram til eksamensdagen vert rekna som trekk under eksamen. Ved manglande avmelding/trekk under eksamen, vert det registrert ikkje møtt/ikkje levert.

Finn du ikkje informasjonen du treng?

Kontakt Studentsørvis:
 70 07 50 18 | studentsorvis@hivolda.no 
eller kom innom i opningstida: 
måndag-fredag kl. 08.00-15.00

Du finn oss i 1. etasje i Berte Kanutte-huset