Publisering og Åpen tilgang (Open Access)

Åpen tilgang/Open Access (OA)-publisering

Åpen tilgang (Open Access) til forskningspublikasjoner og forskningsdata innebærer at disse gjøres fritt tilgjengelige for alle på nettet. Forfatteren beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir brukere tillatelse til å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til fullteksten uten å forlange vederlag.

 

Hovedargumenter for å publisere Åpen tilgang/Open Access

- Resultater fra offentlig finansiert forskning bør være allment tilgjengelig.

- Mye tyder på at åpen publisering fører til flere lesere, økt antall nedlastninger av publikasjonene og til flere siteringer.

- Det er allment anerkjent at å gjøre forskningsresultater mer tilgjengelige for alle samfunnsaktører, bidrar til bedre og mer effektiv vitenskap, og til innovasjon i offentlig og privat sektor.

- Stadig flere finansiører krever åpen tilgang til (resultater av) forskning som de helt eller delvis finansierer. 

Mer informasjon finnes på openscience.no

 

Nasjonale mål og retningslinjer

Regjeringen har fastsatt nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. I tillegg har regjeringen vedtatt en ny nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata.

1. Vitenskapelige artikler fra offentlig finansiert forskning skal gjøres åpent tilgjengelige.

Forskere skal undersøke mulighetene for å publisere sine artikler i åpne tidsskrifter og velge åpne tidsskrifter der det er faglig forsvarlig. Kun i unntakstilfeller kan artikler basert på offentlig finansiering publiseres i tidsskrifter som ikke tillater tilgjengeliggjøring i vitenarkiv. Ved Høgskulen i Volda laster man opp filer til artiklene i Cristin.

2. Alle vitenskapelige artikler basert på offentlig finansiert forskning skal deponeres (lastes opp) i et egnet vitenarkiv. Ved Høgskulen i Volda heter dette arkivet BraVo (Bibsys Brage).

 

Finansieringskilden sine retningslinjer og krav til åpen forskning

Både norske og internasjonale finansieringskilder krever åpen tilgang til publikasjoner som er et resultat av finansierte prosjekter. I tillegg skal forskningsdataene være så åpne som mulig. 

- Norges forskningsråd

For utlysninger i 2020 gjelder at artikler basert på prosjekter finansiert av Forskningsrådet skal gjøres umiddelbart tilgjengelige. Forskningsrådet har sluttet seg til den internasjonale koalisjonen, cOAlition S, som står bak Plan S. I utlysninger fra og med 2021 stiller Forskningsrådet krav om full og umiddelbar åpen tilgang for alle artikler fra prosjekter med finansiering fra Forskningsrådet.

Forskningsrådets krav om full og umiddelbar åpen tilgang til publikasjoner

I tråd med de felles internasjonale kravene som er utviklet av cOAlition S, stiller Forskningsrådet krav om at alle vitenskapelige artikler fra prosjekter som Forskningsrådet finansierer skal gjøres tilgjengelig umiddelbart, det vil si uten forsinkelse (embargo) og med en åpen lisens som tillater gjenbruk av publikasjonen.

Åpen tilgang til vitenskapelige artikler kan oppnås på tre måter (Norges forskningsråd):

- Publisering i åpne tidsskrift eller plattformer
- Publisering i tidsskrift som inngår i overgangsavtaler
- Åpen arkivering av en fagfellevurdert versjon av en artikkel (Author's Accepted Manuscript, AAM)

- EU-kommisjonen

Kommisjonen støtter åpen tilgang til forskning i sine rammeprogrammer. Alle prosjekter som mottar Horisont 2020-finansiering er pålagt å sørge for at fagfellevurderte tidsskriftartikler er åpent tilgjengelige.

- Plan S

Plan S er et initiativ for åpen tilgang til offentlig finansiert forskning. Plan S krever at vitenskapelige publikasjoner som er resultat av forskning finansiert med offentlige midler fra 2021 skal publiseres i åpne tidsskrifter, på åpne publiseringsplattformer, eller gjøres umiddelbart tilgjengelige via åpne vitenarkiver.

For norske forskere betyr dette at man må publisere åpent og i tråd med retningslinjene vedtatt av cOAlition S, gitt at en har mottatt støtte fra en av finansiørene bak Plan S fra utlysninger i 2021 og framover.

Hvordan finner en ut om en publiseringskanal oppfyller kriteriene til Plan S og samtidig er godkjent og utløser publiseringspoeng i Norge?

1. Søk i Kanalregisteret og se om den foretrukne publiseringskanalen er på nivå 1 eller nivå 2.

2. Søk deretter i Journal Checker Tool (Journal Checker Tool) for å se om kanalen oppfyller kriteriene til Plan S. Ved bruk av dette verktøyet legger en inn følgende informasjon:

-  Tidsskriftets navn eller ISSN (her har en først sjekket at tidsskriftet er på nivå 1 eller nivå 2 i Kanalregisteret).
-  Legg inn navn på finansiør (kravene i Plan S gjelder for et utvalg forskningsfinansiører).
 - Legg inn navn på den institusjonen en er tilknyttet og som en også fører opp i publikasjonen.

Hvordan Åpen tilgang/Open Access? Det finnes flere måter å publisere åpent på:

Gull Open Access

Publisering i et åpent tidsskrift eller bok som sikrer tilgang gjennom en lisens som tillater gjenbruk. Tidsskriftene finansieres gjennom institusjoner eller gjennom en avgift for å publisere. Dette kan man søke støtte til fra Høgskulen i Volda sitt Open Access-publiseringsfondKontaktperson: Forskningsrådgiver Geir Tangen, forskningsadministrasjonen.

Portalen Directory of Open Access Journals (DOAJ) gir en fullstendig oversikt over Open Access-tidsskrifter. Kriteriene for å komme med i DOAJ, er at tidsskriftet er fagfellevurdert og at alt innhold er åpent tilgjengelig.

Grønn Open Access

Egenarkivering av artikler som er publisert i tradisjonelle, abonnementsbaserte tidsskrifter. Disse tilgjengeliggjøres i åpne arkiv dersom utgiver tillater det.

Ved Høgskulen i Volda legges artikler i det åpne arkivet BraVO (Bibsys Brage). Kontaktperson: Rådgiver Bente Gunn Lien, biblioteket.

Hybrid Open Access

Hybrid åpen tilgang er en modell som blander inntekter fra abonnementsavgifter og publiseringsavgifter. Det gir forfatterne av aksepterte forskningsartikler i et abonnementstidsskrift muligheten til å gjøre denne åpent tilgjengelig umiddelbart etter publisering gjennom å betale en artikkelavgift (APC).

Høgskulen i Volda sitt publiseringsfond for Open Access dekker ikke utgifter knyttet til hybrid Open Access.

Publisere åpent-lisensavtaler

Norske institusjoner har i fra og med 2019/2020 inngått nye avtaler med tidsskriftforlagene Wiley, Elsevier, Springer, SAGE, Taylor & Francis og Cambridge University Press. Disse omfatter ikke bare tidsskriftabonnementer, men også at forlagene gjør vitenskapelige tidsskriftsartikler fra den aktuelle institusjonens ansatte åpent tilgjengelig.

P.t. har Høgskulen i Volda avtale med SpringerNature, Wiley, Taylor & Francis og Sage: Lisensavtalar

Vær oppmerksom på at avtalen ikke omfatter alle tidsskriftene til disse forlagene, og at det er en øvre grense pr. år på hvor mange artikler fra hver institusjon som kan publiseres åpent.

Forfatteren («korresponderende forfatter») må oppgi en norsk institusjon omfattet av avtalen som sitt arbeidssted.

Flere opplysninger finner du på openscience.no, eller ved å ta kontakt med biblioteket

Slik søker man om støtte til Åpen tilgang/Open Access-publisering fra publiseringsfondet ved Høgskulen i Volda

Som ansatt ved Høgskulen i Volda kan du søke støtte til å dekke kostnadene i forbindelse med OA-publisering av tidsskriftartikler. Søknader som tilfredsstiller retningslinjene, blir innvilget fortløpende så lenge det er igjen budsjettmidler.

Sjekk dette før du sender publikasjonen inn til forlaget/tidsskriftet:

- oppfyller kriteriene i institusjonens retningslinjer.

- tidsskrift eller utgiver er registrert på nivå 1 eller nivå 2 i NSDs kanalregister.

- tidsskriftet er registrert i Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Når du har fått publiseringen godkjent av forlaget/tidsskriftet, kan du sende inn søknad om støtte til dekning av publiseringskostnader ved hjelp av HVOs søknadsskjema

For å få publikasjonen deponert i vårt arkiv (BraVO) kan du kan du laste den opp ved registrering i Cristin.

 

Veiledning til åpen publisering

- Sjekk hva din finansieringskilde krever når det gjelder publiseringskanaler.

- Høgskulen i Volda krever at du deponerer/arkiverer din vitenskapelige artikkel i Cristin. Veiledning til egenarkivering av fulltekst i Cristin.

- Dersom du ønsker å publisere i et åpent tidsskrift innen ditt fagområde, kan du sjekke om dette er registrert i The Directory of Open Access Journals (DOAJ).

- Velg et tidsskrift som er en del av registeret over autoriserte publiseringskanaler. Her finner du en oversikt over åpne tidsskrifter i det nasjonale registeret over publiseringskanaler.

- Du kan få støtte til publiseringsutgifter fra Høgskulen i Volda sitt publiseringsfond for Open Access.

- Hvis åpen publisering ikke er et alternativ, publiser i et tidsskrift som tillater egenarkivering. De fleste tidsskriftene tillater å gjøre en fagfellevurdert kopi av artikkelen din tilgjengelig i et vitenarkiv.

 

Høgskulen i Volda sine tjenester for åpen tilgang 

- Policy for åpen tilgang

- Lisensavtaler

- Publiseringsfond

- BraVo (Bibsys Brage)

- Skriftserien - notat og rapporter fra Høgskulen i Volda

 

Nyttige tjenester

NSDs kanalregister

DOAJ

openscience.no

 

Forskerprofiler - ORCID

Når forskningsaktiviteter skjer på tvers av flere kilder, kan det være en utfordring å organisere og skille ditt arbeid fra andres. En løsning på dette kan være å opprette forskningsprofiler. ORCID står for Open Researcher and Contributor ID, og er er en unik digital forsker-ID som knyttes mot din forskningsaktivitet. ORCID er en internasjonal ideel organisasjon som er støttet av medlemsorganisasjoner. Siden oppstarten i 2012 har ORCID blitt en internasjonal standard for å identifisere forskere og bidragsytere til forskning. 

Du får din ORCID her:

orcid.org

 

Kontaktpersoner

Hjelp til å lagre filer/deponere artikler i Cristin, godkjenning av åpen publisering gjennom publiseringsavtaler ("Publiser og les"), BraVo: Rådgiver Bente Gunn Lien, biblioteket.

Publisering, publiseringsfond, retningslinjer og politikk for åpen tilgang, skriftserien: Forskningsrådgiver Geir Tangen, forskningsadministrasjonen.