Mediefag

Høgskulen i Volda har sidan 1971 utdanna fagfolk til den norske mediebransjen, og medieutdanninga i Volda er kanskje den mest kjende fagutdanninga for medieyrke i Noreg i dag.

Mediefaga høyrer til under Avdeling for mediefag (AMF), og har om lag 500 studentar på dei ulike studieretningane. I utdanningane blir det lagt vekt på at teori og praksis går hand i hand, og dette er mogleg på grunn av dei interne og eksterne praksisordninga som høgskulen har. Høgskulen har også eit godt og nært forhold til dei ulike bransjemiljøa både her i Noreg og i utlandet.

 

Avdeling for mediefag har seks bachelorutdanningar, ein mastergrad, årsstudium og etter- og vidareutdanning.

Tett mellom teori og praksis

Mediestudentar frå Volda er ettertrakta i arbeidslivet og opparbeider seg eit solid nettverk og mykje arbeidserfaring i løpet av studietida. 

 

Avdelingsleiing

Kvar avdeling har sin eigen administrasjon og leiing som har ansvaret for avdelinga si verksemd. Dekanen er den faglege og administrative leiaren på avdelinga og sit også i leiargruppa på Høgskulen.

Dekan

Dekanen er fagleg og administrativ leiar for avdelinga. Dekan er Audhild Gregoriusdotter Rotevatn
Prodekan er professor Paul Bjerke

Avdelingsadministrasjon

Marit Gridset Flø, seniorrådgjevar. Arbeidsoppgåver knytt til studieadministrasjon og personal
Solgunn Ose Bjørneset, rådgjevar
Reidulf Ottar Botn, rådgjevar

Studieprogramansvarleg

Studieleiar/ studieprogramansvarleg har det utøvande ansvaret for at undervisninga og drifta av studiet er av god kvalitet.

Jan Ytrehorn, programansvarleg journalistikk
Jon Philip Harman, medieproduksjon
Kristian Fuglseth, programansvarleg PR og kommunikasjon
Trygve Selnes Nielsen, animasjon
Ivar John Erdal, mediedesign
Synnøve H. Amdam, digital kompetanse i læring
 

Avdelingsråd

Avdelingsrådet er rådgjevande organ for dekanen og skal medverke til god dialog mellom avdelingsleiinga, dei tilsette og studentane. Rådet kan sjølv ta initiativ til å få saker på sakskartet og be avdelingsleiinga om å få dei utgreidde.
Leiar i avdelingsrådet er Hans Martin Dypvik og nesteleiar er Ellen Lexerød Hovlid.