SKR306 Lese- og skrivekunne

Emnekode: 
SKR306
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Master
Undervisningssemester: 
2023 Vår
Emnenavn på engelsk: 
Literacy
Emnenavn på bokmål: 
Lese- og skriveferdigheter
Eksamenssemester: 
2023 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Studenten må ha fullført det eine av dei to emna SKR301 Skriftkulturar og SKR302 Vitskapsteori og metode.

Om emnet

Emnet vektlegg forsking på den andre lese- og skriveopplæringa, språkutvikling og lesing og skriving som grunnleggjande kompetansar. Vidare tek studiet for seg ulike perspektiv på literacy-omgrepet, og korleis ein kan utvikle engasjement og kritisk tenking for ulike elevgrupper frå 5.-10. klasse. Sentrale studiefelt vil vere literacy-omgrepet, lese- og skrivekunne på bokmål og nynorsk, arbeid med multiple tekstar, leseforståing, lesestrategiar og munnleg kompetanse.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten

 • har avansert profesjonsretta kunnskap i norskfaget, og spesialisert innsikt om lesing og skriving i eit multimodalt perspektiv 
 • har inngåande kunnskap om utvikling av munnleg kompetanse 
 • har inngåande profesjonsretta kunnskap om forsking på literacy- og lesing og skriving som læringsreiskapar i norskfaget og tilpassa alle elevar sine føresetnader og behov i eit mangfaldig klasserom
 • har inngåande kunnskap om lesing og skriving som heilskapleg kompetanse: nynorsk og bokmål, hovudmål og sidemål 
 • kan utvikle kunnskap om korleis elevar handsamar ulike kjelder kritisk på internett og i ulike medium for å fremje djupnelæring
 • har kunnskap om varierte undervisningsmetodar og korleis differensiering og tett oppfølging og progresjon i undervisning kan medverke til elevar si læring
Ferdigheiter

Studenten

 • kan undervise og legge til rette for lese- og skriveopplæring for ulike elevgrupper 
 • kan utvikle, gjennomføre og evaluere fagleg forankra og forskingsbasert opplæring som sikrar alle elevar sin faglege progresjon innan lese- og skrivefeltet
 • kan vurdere digitale uttrykk kritisk, og bruke ulike kartleggingsverktøy, testar og prøver i lesing og skriving
 • kan reflektere over korleis multimodale ytringar utvidar tekstomgrepet og vilkåra for kommunikasjon og kunne nyttiggjere seg dette i klasserommet
 • kan på avansert nivå nytte læringsorientert vurdering og kan bidra til at elevane lærer å reflektere over eiga læring og utvikling
 • kan på avansert nivå bidra til at elevane lærer å reflektere over eigen læring 
 • kan på avansert nivå vurdere digitale uttrykk og ressursar kritisk og bruke dei i opplæringa på måtar som styrkar og utviklar norskfaget
Generell kompetanse

Studenten

 • beherskar uttrykksformene til norskfaget på ein avansert og kritisk måte, og kan formidle fagleg avansert forskings- og utviklingsarbeid til ulike målgrupper
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Arbeidsmåtane i emnet vil veksle mellom førelesingar, seminar og arbeid i mindre grupper.
 

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Frammøtekrav:

Undervisninga er ikkje obligatorisk, men vi rår sterkt til at studenten møter godt budd til all undervisning.

Arbeidskrav:

Førebuing til og gjennomføring av munnleg presentasjon på 15 min. av ein sjølvvald artikkel frå litteraturlista. Studenten skal presentere og reflektere over denne i lys av eigen praksis og/eller anna faglitteratur. Det skal også leverast ein skriftleg tekst i form av støtteark eller ein power point som støtte til den munnlege presentasjonen som også blir vurdert til stått/ikkje stått. I tillegg skal studenten vere opponent til ein medstudent sin presentasjon og kommentere og reflektere kritisk konstruktivt gjennom munnleg og skriftleg respons.

 

Minimumstal: 
3
Maksimumstal: 
25
Emneansvarleg: 
Wenke Mork Rogne
Emnet inngår i følgande studieprogram
Skriftkulturar - master
Skriftkulturar - master (deltid)
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
OppgaveIndividuell2VekerA-F, der A er best og E er siste ståkarakter100%Individuell 2 vekers heimeoppgåve knytt til teori og didaktisk refleksjon. Studentane skal skrive på nynorsk.4000 ord.
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:2
Varighetstype:Veker
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:100%
Kommentar:Individuell 2 vekers heimeoppgåve knytt til teori og didaktisk refleksjon. Studentane skal skrive på nynorsk.
Hjelpemidler:
Omfang:4000 ord.
Godkjent av: 
Arne Myklebust