SKR302 Vitskapsteori og metode

Emnekode: 
SKR302
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Master
Undervisningssemester: 
2022 Haust
Emnenavn på engelsk: 
Theory and Method
Emnenavn på bokmål: 
Vitenskapsteori og metode
Eksamenssemester: 
2022 Haust
Undervisningsspråk: 
Norsk og engelsk
Krav til forkunnskapar

Ingen

Om emnet

Vitskapsteori er systematiske studiar av vitskapleg tenking, kunnskap og verksemd. I dette emnet er merksemda særleg retta mot dei delane av vitskapsteorien som knyter seg til humaniora og samfunnsvitskap. Sentralt står problemstillingar som oppstår når språk, skrift og tekst skal forståast som kulturelle fenomen og emnet vil gje innsyn i nokre utvalde teoretiske og metodiske tilnærmingar som er aktuelle i denne samanhengen. Emnet gjer studentane i stand til å analysere vesentlege føresetnader både for eiga og andre si forsking på skriftkulturar, samstundes som det gjev innsikt i meir generelle vitskapsteoretiske problemstillingar. Gjennom samanlikning med naturvitskap får studentane utvida perspektiv på grunnproblem som kjenneteiknar forsking innanfor humaniora og samfunnsvitskap.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Kandidaten

 • har god innsikt i ulike vitskapsteoretiske perspektiv og i vitskapsteoretiske omgrep og standardar
 • har inngåande kunnskapar om vitskapsteoretiske og metodiske problemstillingar innanfor humaniora og samfunnsvitskap
 • har inngåande kunnskap om eit utval teoretiske og metodiske innfallsvinklar frå språkleg funderte fag og disiplinar innanfor humaniora og samfunnsvitskap som er relevante for forsking på skriftkulturar
 • har god innsikt i forskingsetiske problem innanfor humaniora og samfunnsvitskap og korleis slike utfordringar kan handsamast
Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan vurdere og diskutere vitskapsteoretiske og metodiske problemstillingar i språk-, tekst- og skriftkulturforsking
 • kan gjere grunngjevne val av relevante teoriar og metodar for forsking på skriftkulturar
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere tekstar og argument og framstille eigne argument på ein ryddig, logisk og samanhengande måte både munnleg og  skriftleg på norsk eller engelsk
 • kan byggje opp ein skriftleg argumentasjon på ein klar, logisk og forståeleg måte
 • kan skrive klar og presis akademisk sakprosa 
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Undervisninga er organisert som vekesamlingar, og under samlingane vil ein nytte varierte undervisnings- og arbeidsformer, slik som førelesingar, seminar, oppgåveløysing og studentpresentasjonar. Det blir lagt opp til interaktiv læring mellom samlingane via læringsplattforma Canvas, der vi legg ut fagstoff og oppgåver og opprettar faglege diskusjonsforum.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Frammøtekrav:

Undervisninga er ikkje obligatorisk, men vi rår sterkt til at studenten møter godt budd til all undervisning.

Arbeidskrav:

Emnet har to arbeidskrav:

 1. Studenten vel ein pensumtekst og formulerer ei problemstilling knytt til han. Problemstilllinga skal danne grunnlag for ein munnleg presentasjon av teksten. Tekst og problemstilling skal godkjennast av faglærar.
 2. Kvar student gjev ein munnleg presentasjon av pensumteksten, før han/ho leier ein fagleg diskusjon om innhaldet.
Minimumstal: 
3
Maksimumstal: 
25
Emneansvarleg: 
Tor Arne Haugen
Emnet inngår i følgande studieprogram
Skriftkulturar - master
Skriftkulturar - master (deltid)
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
HeimeeksamenIndividuell6timarA-F, der A er best og E er siste ståkarakter100%Eksamen skal skrivast på norsk (dvs. valfritt nynorsk eller bokmål) eller engelsk.
Vurderinger:
Vurderingsform:Heimeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:6
Varighetstype:timar
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:100%
Kommentar:Eksamen skal skrivast på norsk (dvs. valfritt nynorsk eller bokmål) eller engelsk.
Hjelpemidler:
Omfang:
Godkjent av: 
Arne Myklebust