BLUMG302 Barnehagen som lærande organisasjon

Emnekode: 
BLUMG302
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Master
Undervisningssemester: 
2021 Haust
Rapporteringsprogram: 
Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - ei heilskapleg tilnærming til barnehagens læringsmiljø
Eksamenssemester: 
2021 Haust
Undervisningsspråk: 
Norsk
Om emnet

Emnet gir studenten teoretisk og empirisk grunnlag for å meistre utfordringar og moglegheiter i barnehagen. Det faglege innhaldet er konsentrert om teoretisk og forskingsbasert kunnskap om samskapt læring i personalgrupper. Emnet legg vekt på kritisk analyse og diskusjon av vurdering, dokumentasjon og implementering for å utvikle kvalitet i barnehagen. I emnet studerer studenten kva som kjenneteiknar ein lærande organisasjon og korleis den kan utviklast. Målsetjinga er å utvikle kompetanse og fagleg skjønn for å leie arbeidet med vurdering og dokumentasjon knytt til implementering av nye strategiar, program eller tiltak i barnehagen.

Det empiriske materialet frå eit feltarbeid vert brukt som grunnlag for å diskutere praksisutfordringar i lys av styringsdokument og kunnskapsgrunnlaget til barnehagen som ein lærande organisasjon.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten

 • har avansert profesjonsretta kunnskap om korleis barnehagelæraren kan leie arbeidet med kvalitet- og endringsarbeid i ulike barnehageorganisasjonar
 • har inngåande kunnskap om dokumentasjon som grunnlag for vurdering 
 • har forskingsbasert kunnskap om kvalitetsarbeid i ein lærande barnehage
 • kan anvende kunnskap om rettleiing av personalgrupper, foreldregrupper og andre sentrale aktørar for endring og utviklingsarbeid 
 • kan analysere faglege problemstillingar med utgangspunkt i bygging og styrking av kvalitet i barnehagepraksisar
Ferdigheiter

Studenten

 • kan kritisk analysere og drøfte pedagogisk praksis i lys av kvalitets- og endringsomgrepa i sentrale styringsdokument og formidle dette skriftleg, munnleg og multimodalt
 • kan nytte forskingsbasert kunnskap i arbeidet med innhald, arbeidsmåtar og organisering for å fremje barnehagen som lærande organisasjon
 • kan ta i bruk ulike leiingsverktøy for å motivere, planlegge, vurdere og implementere strategiar, program og utviklingsarbeid
 • meistrar å sikre prinsippet progresjon i planarbeid og i ulike didaktiske praksisar
 • kan gjennomføre eit sjølvstendig, avgrensa feltarbeid og leie utviklingsprosjekt under rettleiing og i tråd med gjeldande forskingsetiske normer
Generell kompetanse

Studenten 

 • kan analysere og vere kritisk reflekterande, både munnleg, skriftleg og multimodalt, om kvalitetsvurdering og endringsstrategiar
 • kan rettleie og leie endringsarbeid for vidareutvikling av kvalitet i barnehagar 
 • kan saman med personalgrupper arbeide med ståstadsanalysar og planar for implementering av endringstiltak i ulike endringskulturar
 • kan som leiar på ulike nivå i barnehagen arbeide strukturert og motiverande med dokumentasjon som grunnlag for vurdering
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Arbeidsformene vil variere mellom førelesing, eige arbeid med faglitteratur, feltarbeid, studentseminar, arbeid i smågrupper, munnlege presentasjonar, posterproduksjon, world cafe, oppgåveskriving og rettleiing. Emnet vil gi studenten trening i å presentere fagstoff munnleg, skriftleg og multimodalt for læring gjennom refleksjon og klassediskusjonar. Under eit to-dagars feltarbeid gjennomfører studenten datainnsamling, analyse og drøftar vidare problemstillingar som er viktige for å realisere vurdering i ein barnehagekontekst. Arbeidskrava skal støtte studenten i arbeidet med fagtekstar som skal føre fram til ein akademisk poster. Posteren skal vidareutviklast til ein fagartikkel som er eksamensoppgåva. 

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Frammøtekrav: 

Det er obligatorisk oppmøte til all timeplanfesta aktivitet, jamfør Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda, §4-6. 

Arbeidskrav:

a. Ein skriftleg refleksjonstekst med utgangspunkt i forskingsbaserte artiklar og sjølvvalt pensum etter litteratursøk i databasar,  500-600 ord

b. Innsamling av data frå praksisfeltet med utgangspunkt i ei gitt problemstilling 

c. Utvikling av ein akademisk poster med ein munnleg presentasjon i studentseminar der denne vert drøfta. Posteren skal vere knytt til analyse av eige datamateriale

d. Innlevering av utkast til fagtekst, på 4000-5000 ord, basert på innsamla datamateriale. Teksten skal leggast fram i studentseminar for respons frå medstudentar og faglærarar

 

Detaljert informasjon og vurderingskriterier for arbeidskrava vert gitt ved semesterstart.

Det er ein føresetnad at alle arbeidskrav er fullførte og godkjende for å kunne avlegge eksamen i emnet. Sjå §4-7 i Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda. 

Maksimumstal: 
20
Emneansvarleg: 
Gunilla Eide Isaksen
Emnet inngår i følgande studieprogram
Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - ei heilskapleg tilnærming til barnehagens læringsmiljø, deltid
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
OppgaveIndividuell 1semesterA-F, der A er best og E er siste ståkarakter4000-5000 ord
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Varighet: 1
Varighetstype:semester
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:
Kommentar:
Hjelpemidler:
Omfang:4000-5000 ord
Godkjent av: 
Arne Myklebust