ULEENG3C Digital læring og vurdering i engelsk

Emnekode: 
ULEENG3C
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Master
Undervisningssemester: 
2024 Vår
Emnenavn på engelsk: 
Digital Learning and Assessment in English
Emnenavn på bokmål: 
Digital læring og vurdering i engelsk
Eksamenssemester: 
2024 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Krav til forkunnskapar

Ingen. 

Om emnet

Emnet søkjer å styrke studenten sin profesjonsfaglege didaktiske kompetanse gjennom bruk av digitale teknologiar og vurderingsformer i undervising og læring. Eit overordna mål er at studentane skal bli kompetente, kritiske og kreative leiarar for elevane si læring i engelsk i ein digital skulekvardag. Emnet gir inngåande innsikt i å kunne identifisere, analysere og kritisk reflektere over moglegheiter og utfordringar knytt til bruk av digital teknologi i elevane sine læringsprosessar i engelsk.

Emnet vektlegg vurderingskompetanse med fokus på tilbakemeldingar som støttar læring i engelsk. Emnet omfattar ferdigheiter i å kunne på systematisk vis planleggje og vurdere digitale arbeidsmåtar i engelskundervisinga. Engelsk er eit verdsspråk som er mykje brukt i digitale medium og kommunikasjonsformer internasjonalt. Gjennom digital fagdidaktisk danning, vurdering og dømmekraft søkjer emnet å gi ei djuptgåande innsikt i elevar si engelsklæring.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten

 • har avansert profesjonsretta kunnskap om bruk av digital teknologi i engelskundervisinga
 • har inngåande innsikt i barn og unge si språklæring gjennom digital teknologi
 • har inngåande innsikt om digitale ferdigheiter i gjeldande læreplanverk
 • har avansert kunnskap om digitale vurderingsformer og sjølvregulert læring
 • har inngåande kunnskap om fagdidaktiske potensial og utfordringar ved bruk av digitale teknologiar
 • har inngåande innsikt om korleis digital teknologi kan styrke tilpassinga av elevars føresetnadar og behov
 • har inngåande kunnskap om etiske aspekt ved digital læring og vurdering
 • har avansert kunnskap om korleis å leggje til rette for meiningsfulle og kommunikative læringsformer ved bruk av digital teknologi i engelsk
Ferdigheiter

Studenten

 • kan systematisk planleggje og vurdere digitale arbeidsmåtar i eiga engelskundervising
 • kan utvikle og leie eit trygt læringsmiljø med digitale arbeidsformer, tilpassa ulike målgrupper og situasjonar
 • kan kritisk vurdere og ta i bruk digitale ressursar og medverke til at elevar lærer å reflektere over eiga læring og utvikling
 • kan identifisere og analysere profesjonsfaglege problemstillingar knytt til digitale læringsformer og bruke denne innsikta i eiga undervising og forskings- og utviklingsarbeid
 • kan anvende forskingsbasert engelskopplæring i digital produksjon, samarbeid og vurdering
 • kan kritisk anvende prinsipp om elevars språklæring til å kunne identifisere, analysere og vurdere potensial av digitale læringsformer
 • kan vurdere digitale arbeidsmåtar som fremjar elevars sjølvregulerte språklæring og utvikling
Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere, analysere og kritisk reflektere over bruk av digitale teknologiar i elevars læringsprosessar, kommunikasjon og produksjon
 • kan kritisk reflektere over eiga digitale læring, undervising og forskingsarbeid
 • kan nytte avansert fagdidaktisk kunnskap til å kunne styrke læringsfremjande vurderingsformer i engelskundervisinga
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Undervisningsformene vekslar mellom plenumsforelesing, seminar, arbeid i grupper og individuelt arbeid. I tillegg brukar vi HVO sine digitale læringsressursar.
 

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Frammøtekrav:

Krav om 70 prosent frammøte/deltaking til obligatorisk undervisning, jamfør Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda §4-6.

Arbeidskrav:

 1. ei digital arbeidsmappe med seks obligatoriske innlegg (400-500 ord per innlegg)
 2. ei skriftleg didaktisk oppgåve (800-1000 ord)

Oppgåvene skal leverast til oppsett tidsfrist. Studenten får eitt høve til å forbetre oppgåver som ikkje oppfyller krava. Alle arbeidskrav må vere godkjende for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Maksimumstal: 
20
Emneansvarleg: 
Kim-Daniel Vattøy
Emnet inngår i følgande studieprogram
 • Undervisning og læring - erfaringsbasert master
 • Undervisning og læring - erfaringsbasert master (deltid)
VurderingsformGrupperingVarighetKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
Mappeeksamen
Individuell
A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Alle
Digital eksamensmappe:
• utbetra versjon av tre utvalde arbeid frå den digitale arbeidsmappa (400-500 ord)
• utbetra versjon av den skriftlege didaktiske oppgåva (800-1000 ord)
• ein teoretisk metatekst som grunngir utvalet og kommenterer læringsprosessen (800-1000 ord)
Godkjent av: 
Arne Myklebust