PROG2-510KFK Introduksjon til programmering for lærarar 2, 5.-10. trinn

Emnekode: 
PROG2-510KFK
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
7,5
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Undervisningssemester: 
2024 Vår
Emnenavn på engelsk: 
Introduction to programming for teachers 2, 5th-10th Grade
Emnenavn på bokmål: 
Introduksjon til programmering for lærere 2, 5.-10. trinn
Eksamenssemester: 
2024 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Ikkje noko krav til forkunnskapar.

Om emnet

Studentane skal vidareutvikle kompetanse i å planleggje, gjennomføre og evaluere undervisningsopplegg som inkluderer programmering. Vektlegginga av overgangen mellom visuell og tekstbasert programmering blir vidareført, men nå med eit større fokus på tekstprogrammering. I tillegg vil studentane få erfaring med å bruke mikrokontrollar og å utvikla prototypar. 

Studentane bygg vidare på haustsemesteret og vidareutviklar eigne ferdigheiter i programmering og korleis programmering kan integrerast i undervisningsfag. Emnet fokuser på praktisk arbeid med programmering  med relevante verktøy og metodar for 5.-10.-trinn, til dømes smidig metodikk og designtenking. 

Undervisingen og det praktiske arbeidet vil organiserast rundt to prosjekt – eit programmeringsfagleg og eit didaktisk. 

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten skal

 • vise forståing for algoritmar 
 • har forståing for og kunne kombinere grunnleggande element i tekstprogrammering  
 • har forståing for overgangen frå visuell til tekstbasert programmering 
 • gjere greie for korleis integrere prototyping med mikrokontrollar i læringsarbeidet 
 • gjere greie for ulike didaktiske tilnærmingar til visuell programmering 
 • gjere greie for ulike didaktiske tilnærmingar til tekstbasert programmering 
Ferdigheiter

Studenten skal kunne 

 • tilpasse eksisterande programkode og algoritmar til nye problem 
 • kommentere, feilsøke og vidareutvikle program   
 • omsetje algoritmar frå visuelle programmeringsspråk til tekstbaserte programmeringsspråk  
 • utvikle program ved hjelp av tekstprogrammering 
 • lage oversiktlige og lesbare program  
 • utvikle prototypar med mikrokontroller  
 • planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning knytt til programmering  
 • vurdere elevarbeid som inkluderer programmering 
Generell kompetanse

Studenten skal kunne 

 • reflektere over korleis programmering kan styrke samarbeid, djupnelæring, kritisk tenking og stimulere til kreativitet.  
 • reflektere over programmering sin plass i undervisingsfag 
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Vi legg opp til problembaserte og studentaktive arbeidsformer, individuelt og i grupper. Arbeidsoppgåver er praksisnære, og relatert til læring og formidling. Emnet er organisert med ein kombinasjon av nettleksjonar og læringsressursar, øvingar og prosjektoppgåver. 

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Frammøtekrav:

Ingen

Arbeidskrav: 

 1. Studenten skal gjennomføre eit programmeringsprosjekt og dokumentere prosessen og resultatet gjennom ei innlevering. Prosessen vil bestå av fleire steg, definert i semesterplanen.  
 2. Studenten skal gjennomføre eit pedagogisk utviklingsarbeid som inkluderer programmering og dokumentere prosessen og resultatet gjennom ei innlevering. Prosessen med utviklingsarbeidet vil bestå av fleire steg, definert i semesterplanen. 
Minimumstal: 
5
Maksimumstal: 
50
Emneansvarleg: 
Torbjørn Frantsen
Emnet inngår i følgande studieprogram
Programmering for lærarar, 5.-10. trinn - Kompetanse for kvalitet
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
MappeeksamenIndividuell1semesterStått eller ikkje stått 100Studenten skal levere ei digital vurderingsmappe som inneheld dei to obligatoriske mappeoppgåvene frå semesteret.Alle
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:semester
Karakterskala:Stått eller ikkje stått
Andel: 100
Kommentar:Studenten skal levere ei digital vurderingsmappe som inneheld dei to obligatoriske mappeoppgåvene frå semesteret.
Hjelpemidler:Alle
Omfang:
Godkjent av: 
Arne Myklebust