AFPT101 Personlig trener

Varighet: 
2 semester
Emnekode: 
AFPT101
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Rapporteringsprogram: 
Personlig trener
Undervisningssemester: 
2021 Haust
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Ingen. 

Om emnet

Personlig trening er et yrke som over de siste 12 årene har hatt en eksplosiv vekst. Markedet vokser stadig med to-sifret tall og med det økende behovet for kompetanse inne helse og livsstil er dette en utdannelse det er stort behov for i fremtiden.

Personlig Trener utdannelsen skal tilrettelegge for at studentene skal kunne forstå trenings- og helse på individnivå. Emneplanen er utfyllende og dekker alle de nødvendige kravene markedet i dag stiller til Personlige Trenere.

Studentene vil motta både teoretisk og praktisk undervisning og skal vise den tilstrekkelige kunnskapen for å kunne arbeide selvstendig som Personlig Trener etter bestått utdannelse.

Studiet gir også en sertifisering Level 4 fra European Health and Fitness Association (EHFA) som tilfredsstiller Europeiske krav til utdannelse innen Personlig Trening.

Utdannelsen inneholder flere deltemaer som alle bygger den nødvendige kunnskapsbasen for yrket:

Del 1: Kildekritikk og forskningsmetodikk

Del 2: Folkehelse

Del 3: Anatomi og fysiologi. Muskelfysiologi. Skjelettanatomi. Spesifikk muskelanatomi.

Del 4: Treningslære styrke, teoretisk og praktisk. Programdesign.

Del 5: Ernæring.

Del 6: Bevegelighet og skader

Del 7: Fysisk aktivitet og helse. Utholdenhet.

Del 8: Salg og markedsføring.

Del 9: Mental trening og kommunikasjon.

Del 10: Personlig trening i praksis; individ-, avansert og semiprivat.

Del 11: Baseøvelser. Eksplosiv trening.

Del 12: Tilpasning til kundegrupper og Individtilpasning.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten

 • Har grunnleggende kunnskap om menneskekroppens oppbygging og funksjon
 • Har kunnskap om i hvilken grad fysisk aktivitet og helse henger sammen, og hvordan man benytter fysisk aktivitet som et verktøy for optimal helse og folkehelse
 • har kunnskap om faglige begreper og terminologi, og kjenner til forsking innenfor feltet
 • Har kunnskap om hvordan kroppen fungerer under fysisk belastning
 • Har kunnskap om de ulike makronutrientene og deres rolle i human ernæring, samt kjenne til kostholdsråd for å fremme helse
 • Har kunnskap om hvordan tester benyttes for å kartlegge helse og kapasitet
 • Har kunnskap om hvordan menneskekroppens optimale bevegelse foregår, samt hvordan individuelle faktorer påvirker bevegels
 • Har kunnskap om hvordan trening kan tilpasses individet i ulike kundegrupper
 • Har kunnskap om grunnleggende kommunikasjonsverktøy og begreper innen mental trening
 • Har kunnskap og forståelse for en personlig treners hverdag i dagens marked
Ferdigheiter

Studenten

 • Kan møte og kommunisere med kunden på en profesjonell måte
 • Kan kartlegge helse og kapasitet, og formulere hensiktsmessige målsettinger for ulike individuelle PT-kunder og grupper
 • Kan lage individuelt tilpassede treningsprogram for ulike PT-kunder basert på gjennomgått teori
 • Kan sette opp et grunnleggende sunt kosthold basert på forståelsen næringsbehov og i tråd med kundens målsetting
 • Kan instruere øvelser, veilede og motivere PT-kunden på en sikker og trygg måte som kan bidra til å forbedre helse
Generell kompetanse

Studenten

 • Kan planlegge og gjennomføre personlig trening for friske voksne mennesker
 • Har innsikt og kan reflektere rundt rollen som personlig trener og relevante fag- og yrkesmessige problemstillinger
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre som har bakgrunn innen fagområdet trening og helse, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • Kan reflektere rundt rollen som personlig trener i et folkehelseperspektiv
 • Kan vise evne til etisk refleksjon og utvise respekt for enkeltindividet, i tillegg til å reflektere over egen samhandling
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Studiet har både teoretisk og praktisk tilnærming til fagområda.

Studiet er basert på tradisjonelle undervisningsformer som forelesninger, diskusjoner og gruppeoppgaver, samt nettleksjoner.

Det gjennomføres praktisk økter med fokus på: praktisk kunnskap fra emner som grunnleggende anatomi, via treningslære og ernæring til salgs- og coachingkunnskap.

I tillegg får du kompetanse på de ulike treningsmetodene som er aktuelle i dagens marked.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Frammøtekrav:

Godkjent obligatorisk frammøte/deltaking i tråd med forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda, §4-6. Semesterplanen gjev nærare informasjon om obligatoriske delar i studiet. 

Arbeidskrav:

I emnet er det følgende arbeidskrav for å kunne gå opp til eksamen:

 • 80% obligatorisk oppmøte og aktiv deltaking på alle praktiske moment
 • Gjennomførte 13 multiple choice tester i utdannelsens ulike tema
 • Obligatorisk førstehjelpskurs fra Norges Røde Kors eller tilsvarende aktør
 • Gjennomgått test via Anti Doping Norge og rentsenter.no
Sensorordning
Maksimumstal: 
100
Emneansvarleg: 
Arve Haugland
Studieavgift

54. 900,- + semesteravgift.

Studieavgiften skal betales til AFPT. Studieavgiften gir ikke grunnlag for støtte gjennom Lånekassen, men studenter kan søke Lånekassen om lån og stipend for ordniær støtte. 

Emnet inngår i følgande studieprogram
Personlig trener
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
HeimeeksamenIndividuell3DagarStått eller ikkje ståttAlleTre dagar kasusbasert heimeeksamen, som også inkluderer 50 kortsvarsspørsmål. 80% må være bestått.
Praktisk eksamenIndividuell1timarStått eller ikkje ståttEksaminasjon er basert på besvarelsen av den teoretiske hjemmeoppgaven.
Vurderinger:
Vurderingsform:Heimeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:3
Varighetstype:Dagar
Karakterskala:Stått eller ikkje stått
Andel:
Kommentar:
Hjelpemidler:Alle
Omfang:Tre dagar kasusbasert heimeeksamen, som også inkluderer 50 kortsvarsspørsmål. 80% må være bestått.
Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:timar
Karakterskala:Stått eller ikkje stått
Andel:
Kommentar:Eksaminasjon er basert på besvarelsen av den teoretiske hjemmeoppgaven.
Hjelpemidler:
Omfang:
Godkjent av: 
Unni Hagen