DRHS900 Strukturelle vilkår for profesjonsutøving

Emnekode: 
DRHS900
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
5
Studienivå: 
Doktorgrad
Undervisningssemester: 
2022 Haust
Emnenavn på engelsk: 
Structural Conditions for Professional Practice
Emnenavn på bokmål: 
Strukturelle vilkår for profesjonsutøvelse
Eksamenssemester: 
2022 Haust
Undervisningsspråk: 
Norsk
Pensum: 

Pensum lagt til rette digitalt

Krav til forkunnskapar

Ingen. Se opptakskrav i studieplanen.

Om emnet

Profesjonsutøvelse i helse- og sosialsektoren skjer for det meste i ansiktsnære relasjoner og i ulike kontekster. De fleste utdanninger til velferdsstatens hjelpeyrker vektlegger relasjonell kompetanse. Profesjonsutøvelsens kontekstuelle vilkår er derimot mindre vektlagt. I dette emnet er ambisjonen å utvikle kandidatenes evne til refleksjon over forholdet mellom strukturelle vilkår og relasjonell profesjonsutøvelse. Konkret vil en analysere kulturelle, samfunnsmessige, politiske og organisatoriske endringsprosesser som har medført nye krav og forventninger til profesjonsutøvere, både "ovenfra" fra politikere og styringsbyråkrati, og "nedenfra" fra brukere, media og publikum. Eksempelvis gjelder dette individualisering og identitetspolitikk, nye maktformer (governmentality), ulike styringslogikker (New Public Management), endrede metoder for tilsyn og kontroll (transparens og accountability), krav om kunnskapsbasert/evidensbasert profesjonsutøvelse, samt brukermedvirkning og individuell tilpasning. Emnet vil utforske hvilke utfordringer og dilemma som oppstår av disse prosessene, og hvordan ulike rammevilkår fremmer eller hemmer god profesjonsutøvelse.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjende læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Kandidaten skal kunne

  • begrepsfeste og analysere ulike strukturelle forhold som omhandler samspillet mellom profesjonsutøvelse og strukturelle vilkår
Ferdigheiter

Kandidaten skal kunne

  • utvikle forskningsdesign og forskbare problemstillinger om hva som kan fremme kvalitet og gode arbeidsprosesser i samspillet mellom profesjonsutøvelse og strukturelle vilkår
Generell kompetanse

 

Kandidaten skal kunne

  • identifisere nye relevante problemstillinger og skissere forskningsdesign for disse
  • lede prosjekter og delta i debatter som omhandler profesjonsutøvelse og strukturelle vilkår

 

 

Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Emnet er organisert i to samlinger à tre dager. I første samling blir relevante tematiske og analytiske perspektiv presentert. I den andre samlinga skal deltakerne legge frem en problemstilling relevant for eget fag- og praksisfelt, og skissere teoretiske og empiriske tilnærminger for videre arbeid. Arbeidsformen omfatter forelesninger, diskusjon og faglig presentasjon. Samlinger: Uke 44 og uke 48.

Undervisningen er for det meste organisert som seminar. Kandidatane skal også presentere egne framlegg. Læringsutbytte i emnet forutsetter derfor aktiv deltagelse. For å realisere denne delen av læringsutbyttet, skal eventuell deltagelse via zoom skje med fullt navn, og kamera og lyd slått på. Studenter kan søke om dispensasjon til å få delta anonymt. Dette er i samsvar HVO si retningslinje for strøyming, §5 og GDPR art 6(1) e).

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Det er krav om minimum 80% frammøte. Emnet krever godkjent faglig presentasjon.

Sensorordning
Evaluering og kvalitetssikring

Emnet blir evaluert i samsvar med  kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Molde: https://www.himolde.no/studier/om/studiekvalitet/kvalitetssystem/ph.d/ph.d.-i-helse--og-sosialfag/index.html/

Minimumstal: 
10
Maksimumstal: 
15
Emneansvarleg: 
Tor-Johan Ekeland
Emnet inngår i følgande studieprogram
Profesjonsutøving - vilkår og utvikling
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
OppgaveIndividuell1semesterStått eller ikkje stått Fagessay
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:semester
Karakterskala:Stått eller ikkje stått
Andel:
Kommentar: Fagessay
Hjelpemidler:
Omfang:
Godkjent av: 
Randi Bergem 22.02.2022