RET301 Rettleiarutdanning for praksislærarar i barnehagen

Varighet: 
2 semester
Emnekode: 
RET301
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Master
Rapporteringsprogram: 
Rettleiarutdanning for praksislærarar i barnehagen
Undervisningssemester: 
2021 Haust
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Ingen. 

Om emnet

Rettleiing for praksislærarar er ei profesjonsretta utdanning for barnehagelærarar som er, eller ynskjer å bli, praksislærarar i barnehagen. I fylgje nasjonale retningsliner for barnehagelærarutdanning må alle som skal vere praksislærarar ha minimum 30 studiepoeng rettleiing. Studiet skal gi studentane kompetanse i å rettleie studentar og gjennom dette styrke praksisopplæringa i grunnutdanninga. Studiet er ein del av strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage - strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2022».

Gjennom studiet får studenten omfattande kunnskap og innsikt i eit breitt spekter av teoriar og metodar for rettleiing som verkty for læring og kompetanseutvikling. Sentrale tema er kommunikasjon, relasjon og samspel, etiske dilemma og makttilhøve i rettleiing. Det blir lagt vekt på korleis rettleiing, både individuelt og i gruppe, kan styrke læring og utvikling for studentar i praksis. Studiet rettar seg også inn mot kollektive læringsprosessar. Vidare er utvikling av profesjonsidentitet, profesjonell identitet og deltaking i profesjonelle læringsfellesskap sentralt. Eit viktig mål for emnet er at studentane utviklar eigne ferdigheiter som rettleiar og at dei kan reflektere kritisk over rettleiing og vurdering av studentar. Emnet er på 30 studiepoeng.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten skal ha inngåande kunnskap om:

- varierte teoretiske tilnærmingar til rettleiingsfeltet

- etiske utfordringar og maktforhold i rettleiing og i barnehagelærarprofesjonen

- korleis rettleiing kan nyttast i praksisopplæring og kompetanseutvikling i barnehagen

- korleis ein kan inkludere studentar i eit kritisk reflekterande fellesskap 

- studentar og nyutdanna sine vilkår og utfordringar

- nasjonal og internasjonal forsking om rettleiing i barnehage og skule

Ferdigheiter

Studenten skal kunne:

- nytte forskingsbasert kunnskap om rettleiing i barnehagen

- bruke ulike rettleiingsstrategiar og -verkty

- planleggje, grunngje, gjennomføre og evaluere rettleiing, sjølvstendig og i samarbeid med andre

- stimulere læring og utvikling i relasjonar og meistre kommunikasjon på ulike nivå

- støtte og utfordre studentar gjennom fagleg og pedagogisk rettleiing

- analysere og reflektere kritisk over rettleiingsteoriar og eigen og andre sin praksis som rettleiar  

- ha ei kritisk haldning til eigen praksis i eit lærings- og danningsperspektiv

- utøve etiske vurderingar i samband med rettleiing

- nytte rettleiing som reiskap for kvalitetsutvikling i organisasjonar

Generell kompetanse

Generelt skal studentane:

- kunne kritisk vurdere ulike rettleiingsteoretiske tilnærmingar

- ha innsikt i relevante etiske problemstillingar knytte til rettleiingsfeltet 

- kunne analysere og drøfte teoriar og erfaringar med andre innanfor fagområdet og gjennom dette bidra til nytenking og utvikling av god praksis

- ha innsikt i korleis dei kan nytte seg sjølve som reiskap for å støtte barnehagelærarstudentar si utvikling av personleg og profesjonell kompetanse

Praktisk organisering og arbeidsmåtar

I emnet vert det lagt vekt på studentaktive læringsformer og studentane må rekne med høg deltakaraktivitet. Studiet har som mål å gjere nytte av, og vidareutvike, dei ressursane som ligg i studentane si yrkeserfaring, og legg vekt på korleis desse kan bidra til å skape eit godt læringsmiljø. Studentane vert organiserte i lokale nettverksgrupper der studentane rettleier kvarandre og drøftar faglege tema. Studentane skal også rettleie på eigen arbeidsplass. Skriftleg rapportering frå arbeidet med rettleiing er ein viktig læringsstrategi i studiet.

Det er til saman seks todagarssamlingar fordelt over to semester. Desse inneheld varierte arbeidsformer, som undervisning, rettleiingsøvingar, obligatorisk studentframlegg og plenumsdiskusjonar. Mellom samlingane skal det gjennomførast rettleiingsarbeid på arbeidsplassen og i lokale nettverksgrupper. Det vert i tillegg gjennomført undervisning på Zoom tilsvarande ei samling. Studentane må ha stabilt nett og tilgang til datautstyr som støttar lyd og bilde.

Undervegsvurdering 

Vurdering er ein viktig del av studieprosessen. Undervegs i studiet vil studentane få tilbakemeldingar på eigen rettleiingspraksis frå medstudentar og faglærarar. Det vert lagt opp til eigenvurdering blant anna gjennom skriving av fagtekstar, videopresentasjon og gjennom erfaringsdrøftingar i nettverksgruppene. 

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Frammøtekrav:

  • Deltaking på seks obligatoriske todagarssamlingar og i undervisning på Zoom tilsvarande ei samling

Arbeidskrav:

  • Deltaking i minimum seks samlingar i nettverksgruppa. Det skal skrivast logg frå møta i nettverksgruppene.

  • Gjennomføring av minimum fire rettleiingsøkter der studenten er rettleiar. Det skal skrivast logg frå rettleiinga.

  • Innlevering av dokumentasjon i form av to fagtekstar (kvar på 1200 ord) frå rettleiingsøkter på arbeidsplass og/eller i nettverksgruppene. Fagtekstene skal ha vekt på utvikling av eigen rettleiarkompetanse og i hovudsak nytte pensum i studiet. Fagtekstane skal vere levert og godkjent før studenten får gjennomføre eksamen.

  • Presentasjon av og fagleg refleksjon over eit videoklipp frå ei rettleiingsøkt i nettverksgruppa for faglærar og medstudentar (gruppepresentasjon).

  • Refleksjonsnotat om rettleiing av utviklingsarbeid i barnehagen (2500 ord). Innhaldet i notatet skal vere retta mot korleis barnehagen kan rettleie studentar eller tilsette i barnehagen i eit utviklingsarbeid.

 

Sensorordning
Minimumstal: 
5
Maksimumstal: 
35
Emneansvarleg: 
Gerd Sylvi Steinnes
Emnet inngår i følgande studieprogram
Rettleiarutdanning for praksislærarar i barnehagen
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
Munnleg eksamenGruppe-A-F, der A er best og E er siste ståkarakter40Eksamen er todelt:
Munnleg gruppeeksamen med utgangspunkt i videoopptak frå rettleiing i nettverksgruppene
HeimeeksamenIndividuell7DagarA-F, der A er best og E er siste ståkarakter60 Individuell, skriftleg heimeeksamen over sju arbeidsdagar . 3500 ord
Vurderinger:
Vurderingsform:Munnleg eksamen
Gruppering:Gruppe
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:40
Kommentar:
Hjelpemidler:
Omfang:Eksamen er todelt:
Munnleg gruppeeksamen med utgangspunkt i videoopptak frå rettleiing i nettverksgruppene
Vurderingsform:Heimeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:7
Varighetstype:Dagar
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:60
Kommentar: Individuell, skriftleg heimeeksamen over sju arbeidsdagar .
Hjelpemidler:
Omfang: 3500 ord
Emne som gir studiepoengsreduksjonVektingsreduksjon
Rettleiings- og mentorutdanning 1, bachelor fordjupingsnivå15 stp
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir studiepoengsreduksjon:Rettleiings- og mentorutdanning 1, bachelor fordjupingsnivå
Vektingsreduksjon:15 stp
Godkjent av: 
Arne myklebust