BLUNHR-D Natur, Helse og Rørsle

Emnekode: 
BLUNHR-D
Varighet: 
2 semester
Studiepoeng: 
20
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Rapporteringsprogram: 
Barnehagelærarutdanning deltid
Undervisningssemester: 
2021 Haust
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Ingen

Om emnet

Emnet skal gi studentane kunnskap og ferdigheiter i å leggje til rette for utforskande aktivitetar med barn i naturen, korleis drive førebyggjande helsearbeid, korleis planleggje og lage sunne måltid, samt korleis ein kan dekke borna sitt behov for omsorg og fysisk aktivitet. Emne vil dekke sentrale tema som omhandlar livsmeistring, helse og berekraftig utvikling.   

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

 

Studenten skal:

 • kunne fortelje om dei nasjonale kostråda og retningslinjene for mat og måltid i barnehagen 

 • ha kunnskap om kosthald og ernæring blant norske barnehagebarn, samt om matintoleranse, allergi, astma og inneklima 

 • ha innsikt i naturvitskaplege fenomen, biologisk mangfald, økologi, miljøproblem og berekraftig utvikling 

 • ha didaktisk kunnskap om korleis legge til rette for leik, læring og utforskning 

 • kunne vurdere betydninga av kroppsleg leik og korleis barn gjennom kropp, sansar og varierte læringsmiljø lærer om verda og forstår seg sjølve 

 • kunne forklare koordinative og fysiske eigenskapar og relatere utviklinga av desse til menneskekroppens oppbygning og funksjon og fysisk og motorisk utvikling  

Ferdigheiter

 

Studenten skal:

 • kunne reflektere over eigne verdiar og haldningar til mat og helse og vurdere myter og fakta om kosthald, og stimulere til ein sunn profil i barnehagen 

 • kunne reflektere over korleis praktisk arbeid på kjøkkenet kan vere med på å påverke arbeidet med mat og måltid i barnehagen for å fremme måltidsglede, smaksutvikling, deltaking, samtalar, fellesskapskjensle og innsikt i matens veg frå jord til bord 

 • kunne kartlegge korleis ein kan endre mat og måltidsvanar i barnehagen 

 • kunne namnsette eit utval av vanlege planter, småkryp og dyr 

 • kunne observere, planlegge, gjennomføra og vurdere aktivitetar i forhold til ulike miljø, årstider og samisk kultur 

 • kunne gjennomføre enkle eksperiment og leik for å stimulere til undring og utforsking av naturen sitt mangfald, naturfenomen og kvardagsteknologi 

 • kunne reflektere kring moglegheiter i nærmiljøet og nytte naturen som ein arena for leik, undring, utforsking og læring 

 • kunne utføre førstehjelp og hjarte- og lungeredning (HLR) 

Generell kompetanse

 

Studenten skal:

 • kunne gjere vurderingar kring tiltak som ivaretek eiga og barns helse og sikkerheit i barnehagen, og vurdere moglegheitene i nærmiljøet for rørsle gjennom leik og naturfagleg utforsking saman med barn 

 • kunne treffe slutningar om kva rolle mat og måltidsgjennomføring har i barnehagen 

 • kunne gjennomføre ein praksis som fremjar livsmeistring, folkehelse og berekraftig utvikling 

Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Undervisninga i kunnskapsområdet er i stor grad praktisk retta der studentane er aktive og undersøkjande. Vi nyttar varierte undervisnings- og arbeidsformer som tilhøyrer faga i emnet. Undervisninga vil variere mellom førelesningar, seminar, prosjektarbeid, gruppe- og individuelt arbeid, ekskursjonar, praktisk arbeid på kjøkken, aktivitetar i nærmiljø,  på banar og i sal.

I samband med temaarbeidet «Barn og snø» skal vi til snøsikkert område.Studentane må ha skiutstyr. I tilfelle lite snø vil det bli gjennomført alternativt opplegg.

Didaktikk og praktisk barnehagearbeid står sentralt i deler av emnet sine arbeidskrav. BLUNHR inneheld rettleia praksis i barnehage. Sjå nærare informasjon i praksishefte del II.

Ein nyttar i hovudsak Canvas til innleveringar og kommunikasjon mellom studentar og faglærarar.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Frammøtekrav:

Det er obligatorisk frammøte og aktiv deltaking i BLUNHR: Krav til frammøte er slik det går fram av høgskulen sitt frammøtereglement forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen i Volda, §7-3. om frammøte/deltaking i undervisninga.

 

Arbeidskrav:

 • Godkjent individuell test av artskunnskap
 • Godkjent arbeidskrav etter praksis med tema frå mat og helse
 • Godkjent innlevering og seminarpresentasjon i grupper om ein naturfagleg aktivitet i barnehagen
 • Godkjent praktisk metodisk oppgåve (PMO) i mindre grupper, der studentane skal planlegge, legge til rette og leie/gjennomføre aktivitetar i nærmiljøet eller sal for og med ei gruppe barn og/eller medstudentar
Sensorordning
Maksimumstal: 
100
Emneansvarleg: 
Mailinn Corrado-Knutsen
Materialavgift

Studentane betaler ei materialavgift på kr. 150,- til innkjøp av fellesmateriale, mat og utstyr. I tillegg må studentane rekne utgifter til transport, mat og personleg utstyr i samband med ekskursjonar.

Emnet inngår i følgande studieprogram
Barnehagelærarutdanning deltid
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
Praktisk eksamenGruppe-A-F, der A er best og E er siste ståkarakter40%Studentane skal i mindre gruppe ut i frå ei gitt oppgåve planleggje og demonstrere eit praktisk metodisk opplegg for born i nærmiljøet eller i sal. Dei skal grunngi alle val og kunne svare på spørsmål frå pensum. Etter ei total vurdering vert det gitt individuell karakter, der det vil bli lagt vekt på didaktiske ferdigheiter og teoretisk kunnskap.

Ved ny/utsett eksamen skal kandidaten framstille seg individuelt, men etter same opplegg som ved ordinær gruppeeksamen.
Ingen
Skriftleg eksamenIndividuell4timarA-F, der A er best og E er siste ståkarakter60%Begge kursa, praktisk metodisk opplegg og skriftleg eksamen må vere bestått for å få samla karakter.
Annen vurderingsform, definer i kommentarfeltIndividuell-Stått eller ikkje ståttGjennomføring og godkjenning av deltaking på vinterkurset "Barn og snø". Vurderingsgrunnlag: aktiv deltaking på kurset, førebuing og etterarbeid.
Annen vurderingsform, definer i kommentarfeltIndividuell-Stått eller ikkje ståttGjennomføring og godkjenning av førstehjelpskurs med HLR - hjerte, lungeredning. Vurderingsgrunnlag: 100% aktiv deltaking på kurset.
Vurderinger:
Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Gruppe
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:40%
Kommentar:Studentane skal i mindre gruppe ut i frå ei gitt oppgåve planleggje og demonstrere eit praktisk metodisk opplegg for born i nærmiljøet eller i sal. Dei skal grunngi alle val og kunne svare på spørsmål frå pensum. Etter ei total vurdering vert det gitt individuell karakter, der det vil bli lagt vekt på didaktiske ferdigheiter og teoretisk kunnskap.

Ved ny/utsett eksamen skal kandidaten framstille seg individuelt, men etter same opplegg som ved ordinær gruppeeksamen.
Hjelpemidler:Ingen
Omfang:
Vurderingsform:Skriftleg eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timar
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:60%
Kommentar:Begge kursa, praktisk metodisk opplegg og skriftleg eksamen må vere bestått for å få samla karakter.
Hjelpemidler:
Omfang:
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Stått eller ikkje stått
Andel:
Kommentar:Gjennomføring og godkjenning av deltaking på vinterkurset "Barn og snø". Vurderingsgrunnlag: aktiv deltaking på kurset, førebuing og etterarbeid.
Hjelpemidler:
Omfang:
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Stått eller ikkje stått
Andel:
Kommentar:Gjennomføring og godkjenning av førstehjelpskurs med HLR - hjerte, lungeredning. Vurderingsgrunnlag: 100% aktiv deltaking på kurset.
Hjelpemidler:
Omfang: