MEV123 Medievitskap 2 - Media, kommunikasjon og makt

Emnekode: 
MEV123
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
10
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Undervisningssemester: 
2024 Vår
Emnenavn på engelsk: 
Media Studies 2 - Media, Communication and Power
Emnenavn på bokmål: 
Medievitenskap 2 - Media, kommunikasjon og makt
Eksamenssemester: 
2024 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Om emnet

Emnet gjev ulike perspektiv på media og korleis dei er blitt tolka i sentrale teoretiske tradisjonar. Studentane skal utvikle evnen til kritisk refleksjon kring medias makt og profesjonsroller. Studentane skal også vidareutvikle ferdigheiter knytt til akademisk oppgåveskriving.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal studenten ha følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten skal ha

 • grunnleggande kunnskap om sentrale teoriar om media si utvikling og rolle samfunnet
 • grunnleggande kunnskap om ulike perspektiv på media og korleis dei er blitt tolka i sentrale teoretiske tradisjonar
 • grunnleggande kunnskap om makt og media når det gjeld profesjonaliseringa av journalistikk og PR/informasjon
Ferdigheiter

Studenten skal 

 • meistre akademisk oppgåveskriving
Generell kompetanse

Studenten skal

 • ha grunnleggande forståing av media si rolle i samfunnet og kunne reflektere rundt samfunnsansvaret ut frå profesjon og arbeidsmåtar
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Førelesingar og studentaktive læringsformer som til dømes seminar, sjølvstudium og øvingsoppgåver.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Frammøtekrav:

 • oppgåveseminar med 100 prosent deltaking

Arbeidskrav:

Emnet har arbeidskrav som er obligatoriske og må vere godkjente for å kunne gå opp til eksamen.
Følgjande informasjon blir tilgjengeleggjort skriftleg i Høgskulens læringsplattform Canvas ved oppstart av emnet:

 • organisering
 • omfang
 • frist
Sensorordning

Sensur blir gjennomført i samsvar med Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen i Volda

Maksimumstal: 
100
Emneansvarleg: 
Idar Flo
Emnet inngår i følgande studieprogram
 • Journalistikk - bachelor
 • Medieproduksjon - bachelor
 • PR, kommunikasjon og media - bachelor
VurderingsformGrupperingVarighetKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
Skriftleg eksamen
Individuell
6 timar
A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Godkjent av: 
Kate Kartveit