MID111 Mediebruk

Varighet: 
1 semester
Emnekode: 
MID111
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Rapporteringsprogram: 
Bachelor i mediedesign
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Ingen

Om emnet

Emnet presenterer sentrale teoriar om forholdet mellom medier og publikum. Emnet gjev ein introduksjon til ulike metodar og analyseteknikkar som vert brukt innanfor studier av mediebruk, frå kvalitativ og kvantitativ metode til brukertesting. Studenten skal, i samarbeid med faglærar og medstudentar, planlegge og gjennomføre ein empirisk studie av mediebruk.

Undervisninga i emnet vil ta for seg desse hovudpunkta:

  • Utviklinga innanfor publikumsforsking i eit historisk og teoretisk perspektiv
  • Forskning på barn og unges mediebruk
  • Kvalitativ og kvantitativ metode
  • Interaksjonsdesign og brukertesting
  • Planlegging og gjennomføring av eit mindre forskningsprosjekt
Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar
  • Studenten skal kunne drøfte utviklinga innanfor publikumsforsking frå eit historisk og teoretisk perspektiv
  • Studenten skal kjenne til viktige prinsipp for interaksjonsdesign og brukertesting
  • Studenten skal kjenne til ulike metodar som vert brukt innanfor publikumsstudier
Ferdigheiter
  • Studenten kan planlegge og gjennomføre eit mindre forskningsprosjekt som involverer bruk av kvalitativ og kvantitativ metode.
Generell kompetanse
  • Studenten kan forholde seg analytisk til eksisterande forsking på feltet
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Vi legg opp til problembaserte og studentaktive arbeidsformer, individuelt og i grupper. Studentane skal, i samarbeid med faglærar, planlegge og gjennomføre eit konkret, empirisk forskingsprosjekt knytta til mediebruk.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Det er obligatorisk deltaking i undervisninga jfr. Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda, §4-6.
80 prosent oppmøtekrav.

Sensorordning
Minimumstal: 
20
Maksimumstal: 
60
Emneansvarleg: 
Irene Hillestad
Emnet inngår i følgande studieprogram
Bachelor i mediedesign
Bachelor i medieproduksjon
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
OppgaveIndividuellSemesterA-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:Semester
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:
Kommentar:
Hjelpemidler:
Omfang:
Godkjent av: 
Audhild Gregoriusdotter Rotevatn