MID131 Introduksjon til mediedesign og medieproduksjon

Emnekode: 
MID131
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Rapporteringsprogram: 
Bachelor i medieproduksjon
Undervisningssemester: 
2019 Haust
Eksamenssemester: 
2019 Haust
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Ingen

Om emnet

Emnet har to hovuddelar, ein teoretisk og ein praktisk.

 • I den teoretiske delen skal emnet gje ei grunnleggande forståing av medieinnhald og dei sentrale reiskapane medievitskapen har utvikla for å studere innhald.
 • Den praktiske delen av emnet er delt i følgjande hovudtema:
  • Visuell kommunikasjon
  • Foto/video (Medieproduksjon) eller Foto/web (Mediedesign)
Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Etter første semester skal studentane:

 • ha kunnskap om fagområdet medievitskap og sentrale omgrep og teoriar knytte til analyse av innhaldet i ulike media. Aktuelle stikkord er semiotikk, retorikk og narratologi
 • ha kunnskap om visuell kommunikasjon
 • ha kunnskap om fototeori, kamerateknikk og bilethandsaming
 • ha kunnskap om bruk av Adobe programvare
Ferdigheiter

Etter første semester skal studentane:

 • kunne planlegge og gjennomføre enkle praktiske produksjoner
 • kunne reflektere over bruk av verkemiddel i eigne og andre sine medieprodukt
Generell kompetanse

Etter første semester skal studentane:

 • forstå og kunne bruke den akademiske skrivesjangeren
 • kunne samarbeide med andre i prosjektarbeid
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Vi legg opp til problembaserte og studentaktive arbeidsformer, individuelt og i grupper. 

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Det er obligatorisk deltaking i undervisning og praktiske produksjonar. Jfr. Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda, §4-6. Tidspunkt vil gå fram av semesterplanen.

Medieproduksjon:

 • 2 arbeidskrav i teori og 2 arbeidskrav i praktisk.

Mediedesign:

 • 2 arbeidskrav i teori og 2 arbeidskrav i praktisk.
Sensorordning
Maksimumstal: 
60
Emneansvarleg: 
Irene Hillestad
Silje Katrine Brovold Birknes
Emnet inngår i følgande studieprogram
Bachelor i mediedesign
Bachelor i medieproduksjon
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
MappeeksamenIndividuellSemesterA-F, der A er best og E er siste ståkarakter50%
OppgaveIndividuellSemesterA-F, der A er best og E er siste ståkarakter50%Omfang 2000 - 2500 ord.
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:Semester
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:50%
Kommentar:
Hjelpemidler:
Omfang:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:Semester
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:50%
Kommentar:
Hjelpemidler:
Omfang:Omfang 2000 - 2500 ord.
Godkjent av: 
Audhild Gregoriusdotter Rotevatn