MGL5-10EN3C Digital kompetanse og vurdering i engelsk

Emnekode: 
MGL5-10EN3C
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Master
Rapporteringsprogram: 
Master i grunnskulelærarutdanning for trinn 5-10
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Forkunnskapskrav, emneliste
MGL5-10EN2A Engelsk 2A
MGL5-10EN2B Engelsk 2B
Om emnet

Emnet søkjer å styrke studenten sin profesjonsfaglege didaktiske kompetanse gjennom bruk av digitale teknologiar og vurderingsformer i undervising og læring. Eit overordna mål er at studentane skal bli kompetente, kritiske og kreative leiarar for elevane si læring i engelsk i ein digital skulekvardag. Emnet gir inngåande innsikt i å kunne identifisere, analysere og kritisk reflektere over moglegheiter og utfordringar knytt til bruk av digital teknologi i elevane sin læringsprosess i engelsk.

Emnet vektlegg vurderingskompetanse med fokus på tilbakemeldingar som støttar læring i engelsk. Emnet omfattar ferdigheiter i å kunne på systematisk vis planleggje, gjennomføre og evaluere digitale arbeidsmåtar i eiga engelskundervising. Engelsk er eit verdsspråk som er mykje brukt i digitale medium og kommunikasjonsformer internasjonalt. Gjennom digital fagdidaktisk danning, vurdering og dømmekraft søkjer emnet å gi ei djuptgåande innsikt i elevar si rolle som digitale verdsborgarar.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten

 • har avansert profesjonsretta kunnskap om bruk av digital teknologi i engelskundervisinga
 • har inngåande innsikt i barn og unge si språklæring gjennom digital teknologi
 • har inngåande innsikt i digital kompetanse si rolle i gjeldande læreplanverk
 • har avansert kunnskap om digitale vurderingsformer og sjølvregulert læring
 • har inngåande kunnskap om fagdidaktiske potensial og utfordringar ved bruk av digitale teknologiar
 • har inngåande innsikt om korleis digital teknologi kan styrke tilpassinga av elevars føresetnadar og behov
 • har inngåande kunnskap om digital danning og dømmekraft, mellom anna i sosiale medium, kjeldebruk og personvern
 • har avansert kunnskap om å leggje til rette for meiningsfulle og kommunikative læringsformer ved bruk av digital teknologi i engelsk
Ferdigheiter

Studenten

 • kan systematisk planleggje, gjennomføre og vurdere digitale arbeidsmåtar i eiga engelskundervising
 • kan utvikle og leie eit trygt læringsmiljø med digitale arbeidsformer, tilpassa ulike målgrupper og situasjonar
 • kan kritisk vurdere og ta i bruk digitale ressursar og medverke til at elevar lærer å reflektere over eiga læring og utvikling
 • kan identifisere og analysere profesjonsfaglege problemstillingar knytt til digitale læringsformer og bruke denne innsikta i eiga undervising og forskings- og utviklingsarbeid
 • kan anvende forskingsbasert engelskopplæring i digital produksjon, samarbeid og vurdering
 • kan kritisk anvende prinsipp om elevars språklæring til å kunne identifisere, analysere og vurdere potensial av digitale læringsformer
 • kan systematisk vurdere digitale arbeidsmåtar som fremjar elevars språklæring, sjølvregulering og utvikling
Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere, analysere og kritisk reflektere over bruk av digitale teknologiar i elevars læringsprosess, kommunikasjon og produksjon
 • kan på systematisk vis planleggje, gjennomføre og kritisk vurdere digitale læringsformer i elevane si språklæring
 • kan kritisk reflektere over eiga læring, undervising og forskingsarbeid, og på den måten kunne leggje til rette for elevars eigenvurdering og metarefleksjon av digitale læringsprosessar
 • kan nytte avansert fagdidaktisk kunnskap til å kunne styrke læringsfremjande vurderingsformer i engelskundervisinga
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Undervisningsformene vekslar mellom plenumsforelesing, seminar, arbeid i grupper og individuelt arbeid. I tillegg brukar vi HVO sine digitale læringsressursar.
 

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Frammøtekrav:

Krav om 70 prosent frammøte/deltaking til obligatorisk undervisning, jamfør Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda §4-6.

Arbeidskrav:

 1. Ei digital arbeidsmappe med seks obligatoriske innlegg (400-500 ord per innlegg)
 2. To undervisingsopplegg som er relatert studentens eigen praksis

 

Oppgåvene skal leverast til oppsett tidsfrist. Studenten får eitt høve til å forbetre oppgåver som ikkje oppfyller krava. Alle arbeidskrav må vere godkjende for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

 

Maksimumstal: 
30
Emneansvarleg: 
Kim-Daniel Vattøy
Emnet inngår i følgande studieprogram
Master i grunnskulelærarutdanning for trinn 5-10
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
MappeeksamenIndividuell-A-F, der A er best og E er siste ståkarakterDigital eksamensmappe:
• utbetra versjon av tre utvalde arbeid frå den digitale arbeidsmappa (400-500 ord per innlegg)
• utbetra versjon av eitt av dei to undervisingsopplegga
• ein teoretisk metatekst som grunngir utvalet og kommenterer læringsprosessen (800 ord)
Alle.
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:
Kommentar:Digital eksamensmappe:
• utbetra versjon av tre utvalde arbeid frå den digitale arbeidsmappa (400-500 ord per innlegg)
• utbetra versjon av eitt av dei to undervisingsopplegga
• ein teoretisk metatekst som grunngir utvalet og kommenterer læringsprosessen (800 ord)
Hjelpemidler:Alle.
Omfang:
Godkjent av: 
Arne Myklebust