MGL5-10NO3C Lese- og skrivekunne

Emnekode: 
MGL5-10NO3C
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Master
Rapporteringsprogram: 
Master i grunnskulelærarutdanning for trinn 5-10
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav, emneliste
MGL5-10NO2B Norsk 2B: Språk- og tekstvitskap
Om emnet

Emnet tek for seg ulike sider av literacy-omgrepet eller lese- og skrivekunne, og korleis ein kan arbeide forskingsretta og kritisk for ulike elevgrupper i grunnskulen med vekt på norskfaget. Sentrale studiefelt vil mellom anna vere literacy-praksisar, arbeid med lesing og skriving på bokmål og nynorsk, leseforståing og munnleg kompetanse. Forsking på den vidare lese- og skriveopplæringa, arbeid med lesing av multiple tekstar og utvikling av kritisk tenking i norskfaget blir vektlagt.
 

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten

 • har avansert profesjonsretta kunnskap i norskfaget, og spesialisert innsikt om lesing og skriving i eit multimodalt perspektiv på mellom- og ungdomssteget
 • har inngåande kunnskap om utvikling av munnleg kompetanse på mellom- og ungdomssteget
 • har inngåande profesjonsretta kunnskap om forsking på literacy- og lesing og skriving som læringsreiskapar i norskfaget og tilpassa alle elevar sine føresetnader og behov i eit mangfaldig klasserom
 • har inngåande kunnskap om lesing og skriving som heilskapleg kompetanse: nynorsk og bokmål, hovudmål og sidemål på mellom- og ungdomssteget.
 • kan utvikle kunnskap om korleis elevar handsamar ulike kjelder kritisk på internett og i ulike medium for å fremje djupnelæring
 • har kunnskap om varierte undervisningsmetodar og korleis differensiering og tett oppfølging og progresjon i undervisning kan medverke til elevar si læring
Ferdigheiter

Studenten

 • kan undervise og legge til rette for lese- og skriveopplæring for ulike elevgrupper med vekt på mellom- og ungdomssteget
 • kan utvikle, gjennomføre og evaluere fagleg forankra og forskingsbasert opplæring som sikrar alle elevar sin faglege progresjon innan lese- og skrivefeltet
 • kan vurdere digitale uttrykk kritisk, og bruke ulike kartleggingsverktøy, testar og prøver i lesing og skriving
 • kan reflektere over korleis multimodale ytringar utvidar tekstomgrepet og vilkåra for kommunikasjon og kunne nyttiggjere seg dette i klasserommet
 • kan på avansert nivå nytte læringsorientert vurdering og kan bidra til at elevene lærer å reflektere over eiga læring og utvikling
 • kan på avansert nivå bidra til at elevane lærer å reflektere over eigen læring
 • kan på avansert nivå vurdere digitale uttrykk og ressursar kritisk og bruke dei i opplæringa på måtar som styrkar og utviklar norskfaget
Generell kompetanse

Studenten

 • Beherskar uttrykksformene til norskfaget på ein avansert og kritisk måte, og kan formidle fagleg avansert forskings- og utviklingsarbeid til ulike målgrupper
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Arbeidsmåtane i emnet vil veksle mellom førelesingar, seminar, munnlege presentasjonar og arbeid individuelt og i mindre grupper.
 

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Frammøtekrav:

Krav om 70 prosent frammøte/deltaking til obligatorisk undervisning, jamfør Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda §4-6.

Arbeidskrav:

Førebuing til og gjennomføring munnleg presentasjon på 15 min. av ein sjølvvald artikkel frå litteraturlista. Studenten skal presentere og reflektere over artikkelen i lys av eigen praksis og/eller anna faglitteratur. Det skal også leverast ein skriftleg tekst i form av støtteark eller ein power point som støtte til den munnlege presentasjonen som også blir vurdert til stått/ikkje stått. I tillegg skal studenten vere opponent til ein medstudent sin presentasjon og kommentere og reflektere kritisk konstruktivt gjennom munnleg og skriftleg respons.

Det vil bli gjort greie for detaljane i arbeidskravet i eit eige notat som blir utlevert ved studiestart.
 

Maksimumstal: 
35
Emneansvarleg: 
Wenke Mork Rogne
Emnet inngår i følgande studieprogram
Master i grunnskulelærarutdanning for trinn 5-10
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
HeimeeksamenIndividuell2VekerA-F, der A er best og E er siste ståkarakterIndividuell 2 vekers heimeoppgåve på 4000 ord knytt til teori og didaktisk refleksjon. Studentane skal skrive på nynorsk.4000 ord
Vurderinger:
Vurderingsform:Heimeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:2
Varighetstype:Veker
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:
Kommentar:Individuell 2 vekers heimeoppgåve på 4000 ord knytt til teori og didaktisk refleksjon. Studentane skal skrive på nynorsk.
Hjelpemidler:
Omfang:4000 ord
Godkjent av: 
Arne Myklebust