MGL5-10SA3A Stad, identitet og fellesskap

Emnekode: 
MGL5-10SA3A
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Master
Rapporteringsprogram: 
Master i grunnskulelærarutdanning for trinn 5-10
Undervisningssemester: 
2020 Haust
Eksamenssemester: 
2020 Haust
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav, emneliste
MGL5-10SA2B Samfunnsfag 2B - Utforsking av globale perspektiv i samfunnsfaget
Om emnet

Korleis identitetsutvikling og fellesskap vert påverka av geografiske, historiske og notidige forhold er ein del av kjerneinnhaldet i samfunnsfaget i grunnskulen. I dette emnet utforskar vi tilknytinga mellom menneske og stad, og forholdet mellom stad, historie og identitet gjennom å ta for oss ulike teoretiske og analytiske perspektiv knytt til stad og lokalsamfunn.   

Eleven sitt liv er forankra i det lokale og nære. Teoretiske perspektiv som gjeld stad, lokalsamfunn, lokal- og mikrohistorie skal gi studenten innsikt i heimstad og lokalsamfunn som sentral læringsarena i samfunnsfaget. Stad og lokalsamfunn er omgrep som opnar for utforsking, samanlikning og kritisk tenking i møte med allmenne samfunns- og naturprosessar, og kan tydeleggjere samanhengar, endring og kontinuitet i desse prosessane.   

I emnet skal bruk av kjelder og metodar for mikrohistorie og lokalsamfunnsanalysar bidra til å gi studentane didaktiske verktøy til å legge til rette for utvikling av historiemedvit og geografisk danning hos elevane. 

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten

 • har djupnekunnskap om lokalhistorie og mikrohistorie som teoretisk og metodisk grunnlag for samfunnsfagundervisning  

 • har spesialisert kunnskap om didaktisk arbeid med lokalsamfunnet som ramme for utvikling av historiemedvit, identitet og fellesskap  

 • har inngåande teoretisk kunnskap om stad og geografisk danning  

 • har inngåande kunnskap om bruk av kart som kjelde 

Ferdigheiter

Studenten

 • kan analysere lokalsamfunn og mikrohistoriske problemstillingar som grunnlag for eiga undervisning og som ekskursjonsmål   

 • kan planlegge og gjennomføre undervisning som fremmar elevens refleksjon over romlege samanhengar og bruk av historie i lokalsamfunnet   

 • kan kritisk bruke og vurdere geografisk informasjon og kjelder om lokalsamfunnet i arbeid med å utvikle nye problemstillingar og perspektiv som kan stimulere elevar til medvit om tid, rom og samfunnsprosessar 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende teoretisk og didaktisk kunnskap om stad og lokalsamfunn til å fremme eleven si utforsking og forståing av samspelet mellom natur og samfunn, mellom det lokale og det globale, og mellom fortid, notid og framtid  

 • kan stimulere til kritisk tenking og kreativitet med lokalsamfunnet som ramme  

 • kan kritisk vurdere elevars læringsutbytte gjennom ekskursjonsbasert undervisning 

Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Arbeidsmåtane i emnet vil veksle mellom varierte undervisnings- og arbeidsformer med seminar, ekskursjonar, arbeid i gruppe og prosessorientert skriving og utviklingsarbeid. I undervisninga legg vi  stor vekt på kritisk refleksjon og diskusjon.  

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Frammøtekrav:

Krav om 70 prosent frammøte/deltaking til obligatorisk undervisning, jamfør Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda §4-6.

Arbeidskrav:

 1. Analyse av lokalsamfunn/ mikrohistorie med innsamling av empiri som grunnlag for undervisningsopplegg/ekskursjon. Individuell rapport på om lag 1000 ord som gjer greie for kjeldegrunnlag og metode. 

 1. Gruppebasert arbeidskrav: planlegging, gjennomføring og evaluering av ein ekskursjon/eit undervisningsopplegg for elevar i grunnskulen. 

 1. Individuell rapport på om lag 1000 ord frå det gruppebaserte arbeidskravet (b) 

 1. Utarbeide og presentere ei planskisse for ei oppgåve på om lag 3000 ord med sjølvvalt tema og problemstilling.  

Nærare instruks for arbeidskrava blir presenterte ved semesterstart. Arbeidskrava blir vurderte til godkjent/ikkje godkjent. Oppgåva med omfang på omlag 3000 ord skal utarbeidast med utgangspunkt i planskissa og leverast i eksamensmappa. 

Maksimumstal: 
35
Emneansvarleg: 
Kjersti Straume
Emnet inngår i følgande studieprogram
Master i grunnskulelærarutdanning for trinn 5-10
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
MappeeksamenIndividuell-A-F, der A er best og E er siste ståkarakterMappeksamen der arbeidskrav a,c og ferdig utarbeidd oppgåve basert på arbeidskrav d inngår. Mappa skal også innehalde ein presentasjonstekst på 800-1000 ord
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:
Kommentar:Mappeksamen der arbeidskrav a,c og ferdig utarbeidd oppgåve basert på arbeidskrav d inngår. Mappa skal også innehalde ein presentasjonstekst på 800-1000 ord
Hjelpemidler:
Omfang:
Godkjent av: 
Randi Bergem 27.02.2020