MGL5-10KR1 Kroppsøving 1

Varighet: 
1 semester
Emnekode: 
MGL5-10KR1
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Rapporteringsprogram: 
Master i grunnskulelærarutdanning for trinn 5-10
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Ingen.

Om emnet

Faget kroppsøving for grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn skal kvalifisere for undervisning i kroppsøving frå 5. trinn og ut grunnskulen.

Undervisninga i faget skal vere integrert, forskingsbasert og profesjonsorientert. Den tek utgangspunkt i kroppsøving som eit allmenndannande fag og skal vere knytt til praksisfeltet. Faget skal gi studenten fagleg, pedagogisk og fagdidaktisk kompetanse til å arbeide ut frå gjeldande læreplan, utvikle faget i framtida og ivareta dei kroppslege dimensjonane hjå mennesket.

Studenten skal tileigne seg kunnskap om og erfaring med undervisning i ulike rørslemiljø som er relevant for trinn 5-10. Kunnskap om kva som fremjar kroppsleg læring, positiv sjølvforståing og rørsleglede er sentralt. Faget skal styrke profesjonsidentitet og studenten sitt arbeid med mangfald og ulikskap i skulen. Undervisninga skal utvikle studenten si lærarkompetanse, individuelt og i samarbeid med andre.

Emnet er ei innføring i det å vere lærar i kroppsøving på trinn 5-10 i grunnskulen. Det vert lagt vekt på undervisningskompetanse i idretts- og rørsleaktivitetar, naturferdsel, fysisk aktivitet og funksjonshindringar, ballspel, symjing, livberging, leik og dans, samt tidsaktuelle rørsleformer i barne- og ungdomskultur. Kunnskap om korleis kroppsøving bidreg til elevane si heilheitlege utvikling, står sentralt.

Emnet bygger på ei eksemplarisk og praktisk tilnærming. Studenten får prøve seg i ulike aktivitetsformer og i variert undervisning i kroppsøving, samt reflektere rundt korleis dette er eigna til å fremje kroppsleg læring, positiv sjølvforståing, helse og rørsleglede for alle elevar. Samarbeid med praksisskule er av vesentleg betyding for å nå målsetingane i emnet. Den fagspesifikke kompetanse vert tileigna gjennom praktisk og teoretisk undervisning og profesjonspraksis.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Kandidaten

 • har kunnskap om kroppsøvingsfaget sitt føremål, eigenart og legitimering til andre skulefag
 • har kunnskap om kva som kan fremje rørsleglede for elevar
 • har kunnskap om undervisningsplanlegging, -gjennomføring og -evaluering i kroppsøving
 • har kunnskap om elevvurdering i kroppsøving 
 • har kunnskap om leik og rørsleaktivitetar i barn sin oppvekst, dans, friluftsliv, idrettsaktivitetar og tidsaktuelle rørsleformer i barne- og ungdomskultur
 • har kunnskap om føresetnader for læring på bakgrunn av vekst og utvikling hjå eleven
 • har basisdugleikar i naturferdsel
 • har kunnskap om kroppen som symbol i dagens samfunn med vekt på korleis dette kjem til uttrykk i barnekultur
 • har kunnskap om bruk av digital teknologi i idrett og kroppsøving som motivasjon for læring
Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning i kroppsøving ut frå lovverk, gjeldande læreplan og profesjonsetiske retningslinjer
 • kan legge til rette for læringssarbeid som kan femje rørsleglede i leik, nærmiljøaktivitet og varierte rørsleformer
 • kan vurdere eleven si kroppslege læring og føresetnader som grunnlag for tilpassa opplæring og læringsfremjande tilbakemeldingar
 • kan utvikle og utforska eigne dugleikar og kunnskapar i varierte rørsleaktivitetar som leik, dans, naturferdsel og idrettsaktivitetar med tanke på undervisning i kroppsøving
 • kan utforske eigne kroppslege uttrykk og leie og gjennomføre skapande prosessar der rørsleglede og refleksjon er sentralt
 • kan identifisere farer, vurdere og ivareta eleven si sikkerheit i ulike aktivitetar og rørslemiljø
 • kan gi symjeopplæring og utføre livbergande førstehjelp samt livberging i vatn
 • kan inkludere dei fem grunnleggjande dugleikane på faget sine premissar
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan drøfte på kva måte kroppsøving bidreg til eleven si allmenndanning
 • kan analytisk vurdere og kommunisere om rørsleaktivitetar og ulike rørslemiljø 
 • kan kommunisere med elevar, føresette og kollegaer om kroppsøving og idrett
 • kan arbeide med kroppsøving og rørsleaktivitet i tverrfagleg perspektiv
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Ein vil variere mellom forelesingar, seminar, nettbasert læringsarbeid, gruppe- og individuelt arbeid, praksis og ekskursjonar, aktivitetar i nærmiljø, i skibakke og i skianlegg, på baner, i sal, i symjebasseng og bruke varierte undervisnings- og arbeidsformer som høyrer faget og utdanninga til. Delar av den teoretiske og praktiske undervisninga vil skje i samarbeid med praksisfeltet.

Seksjonen nyttar Canvas i kommunikasjon med studentane. 

Emnet består av:

Kurs 1: Undervisninglære 

Kurs 2: Motorisk læring 

Praktiske kurs med fokus på didaktiske problemstillingar knytt til tilrettelegging av aktivitetar i ulike rørslemiljø i kroppsøving:

Kurs 3: Dans

Kurs 4: Naturferdsel i nærmiljøet

Kurs 5: Friluftsliv, fysisk aktivitet og funksjonshindringar

Kurs 6: Ballspel (basketball, fotball og handball)

Kurs 7: Symjing og livberging

 

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Frammøtekrav:

Krav om 80 % oppmøte i kurs 1, 2, 3, 4 og 7.

Kurs 6: Ballspel: Ein krev 80% frammøte totalt og med minstekrav om 60% frammøte pr. delkurs.

Krav om 100 % deltaking i kurs 5.

Obligatorisk undervisning kjem fram av kvar einskild kursplan.

Arbeidskrav:

 • Kurs 1. Forskings- og utviklingsarbeid i kroppsøving knytt til praksisfeltet. Gruppevis/individuell munnleg og digital presentasjon. Meir informasjon kjem fram av kursplanen. 
 • Kurs 2. Samarbeid med praksisfeltet. Observasjon av ulike rørslemiljø for elevar. Skriftleg innlevering i grupper. Omfang på rapport: ca. 1500 ord
 • Kurs 2. Samarbeid med praksisfeltet. Observasjon av barn i leik og fysisk aktivitet. Individuelt skriftleg refleksjonsnotat på ca. 500 ord.
 • Godkjent eigentrening med framføring i kurs 3.
 • Godkjent idrettsteoriprøve/oppgåver i kurs 4, 6 og 7.
 • Godkjent livbergingsprøve i basseng
 • Refleksjonsnotat knytt til praksis vedrørande friluftsliv, fysisk aktivitet og funksjonshindringar. Omfang: ca.1000 ord
 • Godkjent praktisk metodisk oppgåve (PMO) med individuell/gruppevis skriftleg rapport i utvalde kurs i emnet
Sensorordning
Minimumstal: 
1
Maksimumstal: 
15
Emneansvarleg: 
Elisabeth Innselset
Materialavgift

400kr som skal dekkje bruk av utstyr og materiell.

Emnet inngår i følgande studieprogram
Master i grunnskulelærarutdanning for trinn 5-10
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
Digital eksamenIndividuell3timarA-F, der A er best og E er siste ståkarakter 60Kurs 1: Undervisningslære
Digital eksamenIndividuell3timarA-F, der A er best og E er siste ståkarakter 40Kurs 2: Motorisk læring
Annen vurderingsform, definer i kommentarfeltIndividuell5DagarStått eller ikkje ståttKurs 5: Friluftsliv, fysisk aktivitet og funksjonsnedsettningar.
Gjennomføring og godkjenning av kurset. Vurderingsgrunnlag: Praktisk dugleik og aktiv deltaking på kurset, førebuing og etterarbeid. Det er krav om 100 % deltaking.
Vurderinger:
Vurderingsform:Digital eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:3
Varighetstype:timar
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel: 60
Kommentar:Kurs 1: Undervisningslære
Hjelpemidler:
Omfang:
Vurderingsform:Digital eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:3
Varighetstype:timar
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel: 40
Kommentar:Kurs 2: Motorisk læring
Hjelpemidler:
Omfang:
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:Dagar
Karakterskala:Stått eller ikkje stått
Andel:
Kommentar:Kurs 5: Friluftsliv, fysisk aktivitet og funksjonsnedsettningar.
Gjennomføring og godkjenning av kurset. Vurderingsgrunnlag: Praktisk dugleik og aktiv deltaking på kurset, førebuing og etterarbeid. Det er krav om 100 % deltaking.
Hjelpemidler:
Omfang:
Godkjent av: 
Aud Folkestad