MGL5-10SA1B Samfunnsfag 1B: Samfunnsutvikling og berekraft

Varighet: 
1 semester
Emnekode: 
MGL5-10SA1B
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Rapporteringsprogram: 
Master i grunnskulelærarutdanning for trinn 5-10
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Ingen

Om emnet

Dette emnet tek for seg berekraft og samfunnsutvikling frå ulike perspektiv, frå det lokale til det globale, i fortid, notid og framtid. Emnet gir oversikt over ulike geografiske, historiske og no-tidige forhold som legg føringar for korleis menneske dekkjer sine behov, og fordeler makt og resursar. Metodiske tema i emnet er særskilt arbeid med statistikk og arbeid med digitale kjelder. I fagdidaktikken vil kritisk omgrepsbruk og bruk av digitale verktøy ha eit spesielt fokus.

Undervisningstema i emnet er knytt opp mot omgrepa utvikling og berekraft. I geografi er berekraft og ressursbruk, resursar, klimalære, demografi og urbanisering sentrale tema. I historie vil du få kunnskap om demografi og folketalsutvikling og sosial, politisk og økonomisk utvikling frå mellomalderen og fram til ca.1870. I samfunnskunnskap vil tema kring berekraft og forbruk, forbruk og individualisme, internasjonal økonomi og internasjonal klimapolitikk bli vektlagt.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal studenten ha følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten skal ha

 • kunnskap om korleis geografiske, historiske og notidige forhold set vilkår for korleis menneske dekker sine behov, og fordeler makt og ressursar
 • kunnskap om ulike perspektiv på berekraftig utvikling frå det globale til det lokale, i fortid, notid og framtid
 • kunnskap om og oversikt over sentrale didaktiske tema knytt til berekraftig utvikling
 • kunnskap om resursar, klima, demografi og folketalsutvikling i fortid og notid
 • kunnskap om forbruk og individualisme, internasjonal økonomi og internasjonal klimapolitikk

 

 

Ferdigheiter

Studenten skal kunne

 • arbeide med verdiar og haldningar i samfunnsfag knytt til samfunnsutvikling og berekraft.
 • vurdere bakgrunnen for, konsekvensar av og handlingsalternativ for berekraftig utvikling på individ-, nasjonalt- og globalt nivåkan bruke og vurdere relevansen av digitale hjelpemiddel og uttrykksformer i samfunnsfag
 • arbeide med statistikk og digitale kjelder
 • bruke årsak-verknad og brot-kontinuitet som analytiske verktøy i arbeidet med historiske tema
Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • reflektere sjølvstendig og kritisk over samfunnsfaglege spørsmål
 • forstå aktuelle samfunnsforhold i eit historisk perspektiv
 • dokumentere overblikk over periodar og utviklingsmønster og gjere greie for korleis historie og kultur blir konstruert
 • oppdatere seg fagleg og reflektere over eigen praksis
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Aktuelle arbeidsformer er litteraturstudium, klasseundervisning, gruppearbeid, rettleiing, praksis og skriftlege arbeid. Denne variasjonen er viktig for å nå læringsutbytta i emnet. Bruk av digitale verktøy er ein viktig del av emnet, og studentane får erfaringar med bruk av digital forteljing og produksjon av undervisningsfilm i læringsarbeidet.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Frammøtekrav:

 • obligatorisk oppmøte til alle timeplanfesta aktivitetar, jamfør Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen i Volda §7-3.

Arbeidskrav:

Det er tre arbeidskrav i emnet, alle er individuelle:

 • skrive ei oppgåve på 900-1 200 ord i geografi
 • lage ei digital forteljing i historie. Rammene for arbeidskravet blir klare ved semesterstart
 • lage undervisningsvideo i samfunnskunnskap. Rammene for arbeidskravet blir klare ved semesterstart

 

Sensorordning
Minimumstal: 
10
Maksimumstal: 
35
Emneansvarleg: 
Elisabeth Teige
Emnet inngår i følgande studieprogram
Master i grunnskulelærarutdanning for trinn 5-10
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
HeimeeksamenIndividuell6timarA-F, der A er best og E er siste ståkarakter100Studenten skal ved registrering i Studentweb velje ei av følgjande eksamensformer:
a. Skriftleg eksamen
Alle hjelpemiddel tillatt
Munnleg eksamenIndividuell30minuttA-F, der A er best og E er siste ståkaraktereller b. Munnleg eksamen.
Der eksamensordning eventuelt ikkje er valt, vert skriftleg eksamen automatisk registrert.
Vurderinger:
Vurderingsform:Heimeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:6
Varighetstype:timar
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:100
Kommentar:Studenten skal ved registrering i Studentweb velje ei av følgjande eksamensformer:
a. Skriftleg eksamen
Hjelpemidler:Alle hjelpemiddel tillatt
Omfang:
Vurderingsform:Munnleg eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:30
Varighetstype:minutt
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:
Kommentar:eller b. Munnleg eksamen.
Der eksamensordning eventuelt ikkje er valt, vert skriftleg eksamen automatisk registrert.
Hjelpemidler:
Omfang:
Godkjent av: 
Odd Ragnar Hunnes 27.02.19