MGL5-10MA2A Matematikk 2A: Matematisk argumentasjon og bevis

Emnekode: 
MGL5-10MA2A
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (fordjupingsnivå)
Rapporteringsprogram: 
Master i grunnskulelærarutdanning for trinn 5-10
Undervisningssemester: 
2019 Haust
Eksamenssemester: 
2019 Haust
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav, emneliste
MGL5-10MA1A Matematikk 1A: Tal og algebra
MGL5-10MA1B Matematikk 1B: Geometri, statistikk, sannsyn og funksjonar
Om emnet

Emnet er fyrste del av Matematikk 2 for studentar som vel matematikk i grunnskulelærarutdanninga for 5-10. Tema i emnet er mellom anna matematisk argumentasjon og bevis, talteori og funksjonsanalyse/modellering.  

Gjennom emnet får studentane vidareutvikle det faglege grunnlaget sitt for å kunne planleggje, organisere, tilpasse, gjennomføre og evaluere ulike læreprosessar i matematikk for elevar på ungdomssteget ved å fordjupe seg i matematikkfaglege emne.  

Emnet skal gi studentane auka matematisk kompetanse for å kunne undervise i faget på ein god og fagleg kompetent måte, og vere med å utvikle og forme matematikkfaget. Emnet er erfaringsbasert og forskingsbasert, og har difor ei tett kopling til praksisfeltet og høgskulen sine prosjekt knytt til klasseromforsking. Innhaldet er basert på retningslinjene for Matematikk 2 i grunnskulelærarutdanninga for 5-10, og er såleis ei fordjuping i utvalde tema frå Matematikk 1. 

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten

  • har kunnskap om ulike matematiske bevis- og argumentasjonsformer og om matematisk teoribygging, med eit særleg fokus på talteori og algebra 

  • har kunnskap om talteori og kan relatere denne kunnskapen til det matematikkfaglege innhaldet på 5.-10. klasse 

  • har kunnskap om funksjonsanalyse og modellering og kan relatere denne kunnskapen til det matematikkfaglege innhaldet på 5.-10. klasse 

  • har kunnskap om progresjonen i matematikkfaglege emne gjennom grunnskulen og i vidaregåande skule, og om overgangane mellom dei ulike stega 

Ferdigheiter

Studenten

  • kan formidle spesialkunnskap innanfor talteori og funksjonsanalyse/modellering på 5.-10. klasse 

  • kan bruke digitale verkty (mellom anna GeoGebra og rekneark) i eiga undervisning, og i eige studium og fag 

Generell kompetanse

Studenten

  • kan delta og bidra i FOU-arbeid med tanke på å betre matematikkfaget og matematikkfaget sin undervisningspraksis  

  • kan bruke både matematikkdidaktiske og matematikkfaglege kunnskapar på ein sjølvstendig måte  

Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Emnet har ei tett kopling til praksisfeltet ved at det blir arbeidd systematisk med studentane sine praksiserfaringar. Studiet legg opp til varierte arbeidsformer, mellom anna praktisk undervising, utforsking, diskusjon og samtale, problemløysing og sjølvstendig arbeid. Bruk av digitale verktøy i matematikk er ein viktig og naturleg del av emnet, og vil vise igjen i undervisninga og i eige arbeid med fag og forsking.

Det vert kravd aktiv deltaking frå studentane, gjennom engasjement og initiativ, for å fremje eiga og medstudentar si læring.

Studentane skal arbeide teoriforankra og systematisk med planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning i matematikk knytt tett opp mot praksisperioden.

 

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Frammøtekrav:

Det er obligatorisk frammøte til dei timeplanfesta aktivitetane. 

Arbeidskrav:

  • Tre matematikkfaglege innleveringar 

Arbeidskrava vert presiserte og tidfesta i semesterplanen. Studenten har to forsøk på å få godkjent kvart arbeidskrav.  

Maksimumstal: 
40
Emneansvarleg: 
Øyvind Roger Halse
Emnet inngår i følgande studieprogram
Master i grunnskulelærarutdanning for trinn 5-10
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
Skriftleg eksamenIndividuell6timarA-F, der A er best og E er siste ståkarakter 100%GeoGebra, kalkulator, eit handskrive A4-ark med eigne notat og formelsamling som vert delt ut i lag med eksamensoppgåva.
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftleg eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:6
Varighetstype:timar
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel: 100%
Kommentar:
Hjelpemidler:GeoGebra, kalkulator, eit handskrive A4-ark med eigne notat og formelsamling som vert delt ut i lag med eksamensoppgåva.
Omfang:
Godkjent av: 
Arne Myklebust