MGL1-7EN1A Engelsk 1A

Emnekode: 
MGL1-7EN1A
Varighet: 
2 semester
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Rapporteringsprogram: 
Master i grunnskulelærarutdanning for trinn 1-7
Undervisningssemester: 
2020 Haust
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Haust
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Krav til forkunnskapar

Ingen. 

Om emnet

Engelsk 1 for 1.-7. trinn gir ei innføring i språkopplæring og fagdidaktikk med spesiell vekt på den tidlege opplæringa i engelsk. 1-7ENG 1A har fokus på mellomsteget, men vil også sjå noko på begynnaropplæringa i engelsk. Emnet gir ei innføring i kva som kjenneteiknar elevane i denne aldersgruppa og den tidlege språkutviklinga deira i engelsk. Emnet gir ei innføring i fagdidaktikk, korleis språket er bygd opp (både fonetisk og grammatisk, med særleg vekt på ordtilfang, grammatikk og uttale).  Utvikling av eiga språkferdigheit og tekstkompetanse er sentralt, med fokus på både skriftleg og munnleg engelsk. 

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten

* har kunnskap om korleis barn lærer 2. og 3. språk, og om god undervisningspraksis i begynnaropplæring i engelsk

* har kunnskap om korleis fleirspråklegheit kan nyttast som ein ressurs i engelskundervisninga

* har grunnleggjande kjennskap til engelske språkstrukturar, med vekt på ord og ordtilfang, grammatikk og tekststruktur, lydsystem og uttale, og til skilnadar og likskapar mellom norsk og engelsk på desse områda

* har grunnleggjande kjennskap til normer for akademisk tekstproduksjon og kjennskap til korleis ein les ein forskingsartikkel

* har kjennskap til eit utval kulturuttrykk, inkludert tekstar som kan brukast i undervisning av elevar på 1.-7. steg

* har kunnskap om eit utval digitale essursar og korleis desse kan brukast til å utforske språket og samhandle med andre

Ferdigheiter

Studenten

* kan bruke engelsk funksjonelt munnleg og skriftleg tilpassa målgruppa i ulike situasjonar

* kan planlegge læringsøkter med klåre faglege og didaktiske mål tilpassa mangfaldet i elevgruppa

* kan nytte fagkunnskap didaktisk i høve til gjeldande læreplan og tverrfaglege tema for grunnskulen 

* kan nytte nokre enkle engelskspråklege kulturuttrykk i undervisning av elevar på 1.-7. steg

* kan nytte eit utval digitale læremiddel og andre ressursar som kan brukast i opplæringa.

* kan observere og reflektere over eigen og andre sin undervisningspraksis 

Generell kompetanse

Studenten

* kan formidle relevant fagstoff, inkludert tverrfaglege tema, og kommunisere på engelsk på ein måte som er tilpassa elevar på 1.-7. trinn

* kan reflektere over eiga læring og praksis i lys av etiske grunnverdiar og skulen sitt ansvar for den personlege veksten hjå barn og unge

* kan arbeide sjølvstendig og saman med andre for å løyse identifiserte problem knytte til elevar si læring og utvikling i engelskfaget

* kan halde ved like og utvikle eigen språklege, kulturelle og didaktiske kompetanse

* kan bruke grunnleggjande normer for akademisk tekstproduksjon

*kan skaffe seg oversikt over eit utval tekstar, inkludert biletbøker, som kan brukast i undervising av born

Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Undervisningsformene vekslar mellom plenumsforelesing, seminar, arbeid i grupper og individuelt arbeid. I tillegg nyttar vi ei rekkje digitale læringsressursar.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Frammøtekrav:

Obligatorisk oppmøte til alle organiserte læringsaktivitetar jfr. forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen i Volda §4-6.

Arbeidskrav:

a. ein kort diagnostisk tekst (350 ord, haust)

b. ei skriftleg grammatikkoppgåve (haust)

c. eit utkast på minimum 1000 ord til den skriftlege eksamensoppgåva (sjå eksamen)

d. to refleksjonsnotat knytte til praksis (eitt haust og eitt vår)

e. ei digital munnleg innlevering med fokus på lesing og uttale (vår)

f. ei skriftleg oppgåve knytt til uttale (vår)

Utkastet til eksamensoppgåva skal vere knytt til studentens praksis og innehalde refleksjonar over denne. Oppgåvene skal leverast til oppsett tidsfrist. Studenten får eitt høve til å forbetre oppgåver som ikkje oppfyller krava. Arbeidskrav i gjeldande semester må vere godkjende for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Sensorordning
Maksimumstal: 
25
Emneansvarleg: 
Siri Vevle
Emnet inngår i følgande studieprogram
Master i grunnskulelærarutdanning for trinn 1-7
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
OppgaveIndividuell 1semesterA-F, der A er best og E er siste ståkarakter30 % Haust.1200 ord +/- 10 % (sjå arbeidskrav)
Skriftleg eksamenIndividuell4timarA-F, der A er best og E er siste ståkarakter30 %Haust. Eksamenane vil vere ei prøving både av pensumkunnskap og språkbruk.Engelsk-engelsk ordbok
Munnleg eksamenIndividuell-A-F, der A er best og E er siste ståkarakter40 %Vår.Ingen
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Varighet: 1
Varighetstype:semester
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:30 %
Kommentar: Haust.
Hjelpemidler:
Omfang:1200 ord +/- 10 % (sjå arbeidskrav)
Vurderingsform:Skriftleg eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timar
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:30 %
Kommentar:Haust. Eksamenane vil vere ei prøving både av pensumkunnskap og språkbruk.
Hjelpemidler:Engelsk-engelsk ordbok
Omfang:
Vurderingsform:Munnleg eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:40 %
Kommentar:Vår.
Hjelpemidler:Ingen
Omfang:
Godkjent av: 
Arne Myklebust