MGL1-7NA1A Naturfag 1A: Fysikk, kjemi og fagdidaktikk

Emnekode: 
MGL1-7NA1A
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Rapporteringsprogram: 
Master i grunnskulelærarutdanning for trinn 1-7
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Ingen

Om emnet

Undervisninga i MGL1-7NA1A, saman med MGL1-7NA1B, skal gje studentane fagleg og fagdidaktisk grunnlag for å undervise naturfag på barnesteget i grunnskulen tilsvarande naturfag 1 i nasjonale retningslinjer for fem-årig grunnskulelærarutdanning steg 1-7. Emnet tek for seg tema i fysikk, kjemi og naturfagdidaktikk. På grunnlag av etablert og ny kunnskap/forsking frå naturvitskap og fagdidaktikk, og i samspel med skulepraksis, vil ein utdanne reflekterte lærarar med evne til å gje undervisning i teoretiske, praktiske og haldningsskapande sider av faget både i byrjaropplæringa og i overgangen til ungdomssteget.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten

 • skal ha faglege og fagdidaktiske kunnskapar i nokre grunnleggande naturvitskaplege tema frå fysikk og kjemi
 • skal ha kunnskap om undervisning og læring knytt til elevane si forståing av naturfaglege omgrep, arbeids- og tankemåtar, inkludert byrjaropplæringa og overgangen frå barnehage til skule
 • skal ha kunnskap om gjeldande læreplan i naturfag og tilhøvet mellom læreplan, læremateriell og eiga undervisning
 • skal ha kjennskap til fagdidaktisk forsking om undervisning og læring, tilpassa opplæring og vurdering i naturfag
 • skal ha kunnskap om sentrale særmerke ved energiformer som bevaring, overføring og kvalitet i alle områder av naturfaget
 • skal ha kunnskap om rørsle og likevekt, slik som krefter og samhandling mellom lekam eller partiklar
 • skal ha kunnskap om bølgjer, lyd og lys og korleis desse påverkar liv og livsprosessar
 • skal ha kunnskap om bygnaden og eigenskapar til vanlege stoff og enkle kjemiske reaksjonar relatert til fenomen i kvardagen og i naturen
 • skal ha kunnskap om arbeids- og tankemåtar innan naturvitskap og teknologi
 • skal ha kunnskap om, og erfaring med, tryggleik og tryggleiksrutinar ved arbeid i laboratorium og ved praktisk naturfagundervisning generelt
Ferdigheiter

Studenten

 • skal ha praktiske ferdigheiter i nokre grunnleggande naturvitskaplege tema frå fysikk og kjemi, slik som å utføre målingar, gjere utrekningar, nytte relevant utstyr og gjennomføre aktivitetar med naudsynte tryggleikstiltak
 • skal kunna planlegge og utføre allsidig undervisning i skulefaget naturfag innanfor ulike rammer og samanhengar
 • skal ha ferdigheiter i å undervise og vurdere elevar si læring tilpassa den einskilde elev sine evner og føresetnader
 • skal utvikla evne til å nytte naturfaglege tema som ein viktig del av fleir- og tverrfagleg undervisning
 • skal kunna planlegge, utføre og reflektere over eiga undervisning på barnetrinnet på grunnlag av fagdidaktisk forsking, teori og praksis
 • skal kunna planlegge og utføre naturfagundervisning der grunnleggjande ferdigheiter og digital kompetanse er ein tydeleg og integrert del av faget
 • kan gjennomføre undervisning der teknologi blir knytt til relevante tema i naturfag
Generell kompetanse

Studenten

 • skal kunne nytte kunnskapar og ferdigheiter på ein sjølvstendig måte i utdannings- og yrkessamanheng gjennom å syne samarbeidsevne, ansvarskjensle, og evne til refleksjon og kritisk tenking
 • skal kunne knyte rolla som naturfaglærar til etiske, sosiale, økonomiske og politiske problemstillingar som vedkjem naturvitskap og teknologi i samfunnet
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Emnet er organisert med teoretisk og praktisk undervisning. I tillegg kjem skriftlege arbeidskrav som skal leverast digitalt. Arbeidskrava vil verte gjevne i form av individuelle innleveringar eller gruppearbeid. Den praktiske undervisninga består av to økter ved HVO pr. semester, kvar på 3 dagar. Nærare informasjon om dette vert gjeve i semesterplanen.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Det er obligatorisk frammøte til all undervisning, sjå «Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda» (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-04-1697#KAPITTEL_4, §4-1-7).

Kvar student skal gjennomføre følgjande arbeidskrav:

 • levere fagrapport frå to laboratorieøvingar
 • levere samlerapportar frå alt anna laboratoriearbeid
 • ei naturfagdidaktisk refleksjonsoppgåve

Minst ein av fagrapportane skal vere knytt til eigen skulepraksis, og alle rapportar skal knytast til aktuelle kompetansemål i gjeldande læreplanverk. Arbeidskrava må vere godkjende for å oppnå eksamensrett i emnet. Detaljar knytt til arbeidskrava vert kunngjorde i semesterplanen.

Sensorordning
Minimumstal: 
5
Maksimumstal: 
35
Emneansvarleg: 
Jan Håkon Vikane
Studieavgift

Ingen

Materialavgift

Ingen

Emnet inngår i følgande studieprogram
Master i grunnskulelærarutdanning for trinn 1-7
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
HeimeeksamenIndividuell6timarStått eller ikkje ståttAlle hjelpemiddel tillattEksamen er delt i to hovuddelar (fysikk, kjemi) samt ein mindre del (naturfagdidaktikk). Begge hovuddelane må vurderast til stått (dårlegast karakteren E) for at svaret samla skal kunne vurderast til stått.
Vurderinger:
Vurderingsform:Heimeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:6
Varighetstype:timar
Karakterskala:Stått eller ikkje stått
Andel:
Kommentar:
Hjelpemidler:Alle hjelpemiddel tillatt
Omfang:Eksamen er delt i to hovuddelar (fysikk, kjemi) samt ein mindre del (naturfagdidaktikk). Begge hovuddelane må vurderast til stått (dårlegast karakteren E) for at svaret samla skal kunne vurderast til stått.