MGL1-7OPPG Masteroppgåve

Emnekode: 
MGL1-7OPPG
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Master
Undervisningssemester: 
2024 Vår
Emnenavn på engelsk: 
Master Thesis
Emnenavn på bokmål: 
Masteroppgave
Eksamenssemester: 
2024 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav, emneliste
MGL1-7PE4 Pedagogikk og elevkunnskap 4: Skulen si rolle i eit demokratisk og pluralistisk samfunn
MGL1-7VF Vitskapsteori og forskingsmetode
Om emnet

Kandidaten skal planlegge og gjennomføre eit forskingsprosjekt og dokumentere dette i ei masteroppgåve med krav om vitskapleg framstilling. Masteroppgåva skal vere eit individuelt, sjølvstendig vitskapleg arbeid. Oppgåva i undervisningsfag skal ha ein klar relevans for skulen, vere fagdidaktisk og knytt til masterfaget. Oppgåva i spesialpedagogikk skal ha ein klar relevans for grunnskulen, vere skulerelevant og knytt til masterfaget. Kunnskapsgrunnlag skal hentast frå masterfaget og pedagogikk og elevkunnskap. Det er opning for at oppgåva kan vere knytt til FoU-arbeid ved Høgskulen i Volda. 

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten

 • har inngåande kunnskap om eit avgrensa profesjonsretta forskingsfelt som oppgåva tek opp
 • har inngåande kunnskap om aktuell forsking, teori og metode med relevans for problemstillinga i oppgåva
 • har inngåande kunnskap om formelle krav til ei vitskapleg oppgåve
Ferdigheiter

Studenten

 • kan bruke vitskaplege arbeidsmåtar for å gjennomføre eit sjølvstendig forskingsprosjekt
 • kan velje relevant kunnskapsgrunnlag og nytte det kritisk som reiskap i forskingsprosjektet
 • kan bruke føremålstenlege forskingsmetodar som bidreg til haldbare konklusjonar
 • kan vurdere og handtere etiske problemstillingar i forskingsprosjektet
Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre forskingsprosjekt
 • kan analysere problemstillingar i sitt fagområde og bidra til utvikling av fagområdet
 • kan formidle sjølvstendig arbeid og meistre fagområdet sin terminologi
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

I starten av semesteret vert det gjennomført obligatoriske undervisningsdagar.

Oppgåvearbeidet skal gjerast individuelt med rettleiing.

Det vert gjennomført obligatoriske oppgåveseminar der studentane presenterer sine arbeid for drøfting.

Vilkår for å framstille seg til eksamen
 1. Kontrakten i «Avtale om rettleiing og gjennomføring av masteroppgåva» må vere oppfylt.
 2. Krav om 70 prosent frammøte/deltaking til obligatorisk undervisning.
 3. Bestått karakter på emnet Vitskapsteori og forskingsmetode.
 4. Aktiv deltaking med presentasjon og drøfting på oppgåveseminar.

Tidspunkt og nærare informasjon for dei ulike delane vert gitt i starten av semesteret.

Maksimumstal: 
45
Emneansvarleg: 
Kim-Daniel Vattøy
Emnet inngår i følgande studieprogram
 • Grunnskulelærarutdanning, trinn 1-7 - master (5 år)
VurderingsformGrupperingVarighetKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
Masteroppgåve
Individuell
Semester
A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Godkjent av: 
Arne Myklebust