NIS102 Norsk språk og samfunnskunnskap for internasjonale studentar II

Emnekode: 
NIS102
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Undervisningssemester: 
2023 Vår
Emnenavn på engelsk: 
Norwegian language and civilization for international students II
Emnenavn på bokmål: 
Norsk språk og samfunnskunnskap for internasjonale studenter II
Eksamenssemester: 
2023 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav, emneliste
NIS101 Norsk språk og samfunnskunnskap for internasjonale studentar I
Krav til forkunnskapar

Studenten må ha bestått Norsk språk og samfunnskunnskap for internasjonale studentar I (NIS101) eller kunne dokumentere tilsvarende kunnskaper.

Om emnet

For english version click here!

Norsk språk og samfunnskunnskap for internasjonale studenter II (NIS102) er et heltidsstudium for de som skal studere i Norge. Emnet bygger videre på kunnskaper og ferdigheter fra Norsk språk og samfunnskunnskap for internasjonale studentar I (NIS101) og er norsk på et høyere nivå. 

Dette emnet  gir videre kunnskaper i:

 • norsk fonetikk
 • grammatikk
 • litteratur
 • samfunnskunnskap 
 • kultur

Dette tilsvarer kunnskaper på nivå B2 (Det europeiske rammeverket for språk, CEF.) Det er et mål å kunne uttrykke seg nær målspråket i ulike sjangre, skrive argumenterende tekster og bli i stand til å føre en samtale uten vanskeligheter

Studiet krever mye tid og innsats og lar seg vanskelig kombinere med andre studier eller jobb. Undervisningsspråket er norsk (bokmål).

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgende læringsutbytte etter fullført emne: 

Kunnskapar

Studenten skal:

 • utvide sine kunnskaper i fonetikk og grammatikk
 • utvide og bygge opp et variert og funksjonelt vokabular
 • ha kunnskaper om tekstoppbygging
 • ha kunnskaper om ulike tekster
 • ha kunnskaper om dialekter, nynorsk og språkhistorie 
 • ha kunnskaper om norsk litteratur:
  • noen norske forfattere fra eldre og nyere tid
  • en roman fra nyere tid
  • tekster i ulike sjangre fra ulike epoker
  • enkel litteraturteori. 
    
 • ha kunnskaper om sentrale trekk i det norske samfunnet:
  • norsk historie
  • politikk
  • demokrati
  • religion
  • likeverd
  • den norske velferdsstaten
  • Norges internasjonale relasjoner
  • familie og samfunn
  • det flerkulturelle Norge
  • studie- og arbeidsliv i Norge
  • norsk kultur og mentalitet
  •  klima, natur og geografi

 

Ferdigheiter

Studenten skal kunne:

 • planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter på norsk, alene og som deltaker i en gruppe
 • formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig
 • diskutere og utveksle synspunkter relatert til fagstoff og erfaringer
 • ta i bruk relevante arbeidsformer i høyere utdanning i Norge
 • forholde seg til noen kulturelle referanserammer for å studere og bo i Norge
 • bruke IKT-verktøy som kreves i en studiesituasjon.
Generell kompetanse

Studenten har tilstrekkelig kunnskap og ferdighet i norsk språk og samfunnskunnskap til å kunne studere ved norske høyskoler og universitet.

Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Det legges vekt på studentaktive læringsmetoder der kommunikasjon er i fokus. I løpet av studiet kombineres undervisning i:

 • klasserom
 • grupper
 • språklaboratorium.

Det brukes ulike medier slik at alle ferdighetene, lytte, snakke, skrive og lese, stimuleres og utvikles.

Undervisningsformen vil veksle mellom:

 • forelesinger
 • gruppearbeid
 • øvinger i språklaboratorium
 • muntlige presentasjoner
 • hjemmeoppgaver.

De språklige øvingene vil være:

 • tekstlesing
 • samtaler
 • lytteforståelse
 • referat
 • grammatiske øvinger
 • essayskriving

Alle aktiviteter vil bli tilpasset innholdet i undervisningen og det faglige nivået hos studentene.Med jevne mellomrom blir det gitt veiledende prøver.

Studentene skal arbeide selvstendig med språkinnlæringen og kontinuerlig evaluere sin egen innsats og framgang. Det blir gitt individuell veiledning.

Undervisningen er på omtrent 13 uketimer. Undervisningsspråket er bokmål.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Særoppgave

I andre halvdelen av andre semester skriver studentene en individuell særoppgave med tidsfrist på to uker. Studentene får velge problemstilling innenfor det fagfeltet de skal studere senere. Studentene får faglig og praktisk veiledning under utarbeidelsen av særoppgaven som er på minst 2400 ord. I tillegg kommer litterarurliste og eventuelle vedlegg. Oppgaven skal tilfredsstille formelle krav. Særoppgaven vurderes som bestått/ikke bestått og har intern sensur.

Det er obligatorisk oppmøte på kurset. Studenter som overskrider 20 % fravær, får ikke ta eksamen

Sensorordning
Maksimumstal: 
40
Emneansvarleg: 
Hilde Kathrine Thomassen
Emnet inngår i følgande studieprogram
Norsk språk og samfunnskunnskap for internasjonale studenter - årsstudium
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
Skriftleg eksamenIndividuell6timarA-F, der A er best og E er siste ståkarakter2/3
Munnleg eksamenIndividuell20minuttA-F, der A er best og E er siste ståkarakter1/3
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftleg eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:6
Varighetstype:timar
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:2/3
Kommentar:
Hjelpemidler:
Omfang:
Vurderingsform:Munnleg eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:20
Varighetstype:minutt
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:1/3
Kommentar:
Hjelpemidler:
Omfang:
Godkjent av: 
Arne Myklebust