NO102N Språket som kultur

Emnekode: 
NO102N
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Undervisningssemester: 
2023 Vår
Eksamenssemester: 
2023 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Ingen.

Om emnet

Språket som kultur er eit 15-studiepoengsemne som kan takast som del av årsstudiet i norsk (nordisk) og som del av bachelorprogrammet Språk og litteratur.

Emnet er sett saman av tre tyngdepunkt:

  • TP1: Talemål og sosiolingvistikk
  • TP2: Skriftkultur og språkhistorie
  • TP3: Tekstteori og pragmatikk
Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten har grunnleggande kunnskap om

  • norsk (nordisk) språk i fortid og notid
  • språkbruk (pragmatikk) og språkleg (sosial, geografisk og individuell) variasjon
  • historiske og sosiale språkendringar
  • samiske språk og nasjonale minoritetsspråk i Noreg
Ferdigheiter

Studenten er i stand til å forstå og analysere språk og tekstar i sosial, kulturell og historisk kontekst.

Generell kompetanse

Studenten

  • kan skrive tekstar på korrekt nynorsk og korrekturlese tekstar på nynorsk
  • kan utforme tekstar i samsvar med generelle krav til akademiske tekstar, med klar struktur og korrekt bruk av kjelder
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Undervisninga blir gitt i form av nettleksjonar og oppgåveskriving med individuell rettleiing.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Studenten skal levere individuelle arbeidskrav. Studenten skal levere ei oppgåve av eit nærare fastsett omfang innan ein fastsett frist. Studenten får kommentarar frå faglærar, og skal levere ein ny og forbetra versjon av oppgåva innan ein ny fastsett frist. I den andre versjonen skal studenten kommentere dei endringane som er gjort. Begge innleveringane er obligatoriske og skal skrivast på nynorsk.

 

Sensorordning
Maksimumstal: 
100
Emneansvarleg: 
Anders Aanes
Emnet inngår i følgande studieprogram
Historie - bachelor (nettstudium)
Norsk (nordisk) - årsstudium (nettstudium, deltid) 
Norsk (nordisk) - årsstudium (nettstudium)
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
Digital eksamenIndividuell3timarA-F, der A er best og E er siste ståkarakter1/3 Kortsvarsprøve. Nettbasert. Svaret skal skrivast på nynorsk. Alle
Digital eksamenIndividuell6timarA-F, der A er best og E er siste ståkarakter2/3Langsvarsprøve. Nettbasert. Svaret skal skrivast på nynorsk. Alle
Vurderinger:
Vurderingsform:Digital eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:3
Varighetstype:timar
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:1/3
Kommentar: Kortsvarsprøve. Nettbasert. Svaret skal skrivast på nynorsk.
Hjelpemidler: Alle
Omfang:
Vurderingsform:Digital eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:6
Varighetstype:timar
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:2/3
Kommentar:Langsvarsprøve. Nettbasert. Svaret skal skrivast på nynorsk.
Hjelpemidler: Alle
Omfang:
Godkjent av: 
Arne Myklebust