REL154N Religion og samfunn

Varighet: 
1 semester
Emnekode: 
REL154N
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Rapporteringsprogram: 
Religion, kultur og samfunn, opne emne, nettstudium
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Ingen

Om emnet

Religionen sin plass i samfunnet er stadig under debatt. Men på kva måtar påverkar religion samfunnet? Bør religionen påverke samfunnet? Eller er det samfunnet som påverkar religionen? Dette er spørsmål som blir teke opp i emnet og diskutert i aktuelt og historisk perspektiv. 

Emnet vil også gi innføring i kva syn på samfunn som finst i religionane og kva det medfører. For å få innsikt i dette vil studiet presentere teoriar og modellar for korleis religion og samfunn grip inn i kvarandre, men også korleis tilhengarar av religionane sjølve forstår dette forholdet.  I emnet vil ein kome inn på historiske prosessar og aktuelle fenomen som religion som politisk ideologi, religionens betydning for identitet og tilhøyrsle, religiøs pluralisme og aktuelle spenningar.  Sekularisering og sekularisme er også inkludert i emnet.  

 

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar
 • Om ulike sentrale omgrep som religion, samfunn, pluralisme, politikk, sekularisering

 • Om sentrale bidragsytarar i forskinga på religion og samfunn, historisk og aktuelt 

 • Om religionens funksjon for individ og samfunn 

 • Om konkrete døme på religion som politisk ideologi 

 • Om forholdet mellom religion og stat i Noreg med skulehistoria som døme  

 • Om aktuelle spenningar i pluralistiske samfunn som kjønn, det liberale dilemma, syn på det offentlege og religionsdialog 

Ferdigheiter
 • Til å analysere kritisk forholdet mellom religion og samfunn 

 • Til å samanlikne religionspolitiske ideologiar og praksisar lokalt og globalt 

 • Til å drøfte aktuelle spenningar i pluralistiske samfunn 

Generell kompetanse
 • Bruke kunnskapar og ferdigheiter om forholdet mellom religion og samfunn som utgangspunkt for å forstå prosessar og dynamikkar i samfunnet generelt 

 • Til å kunne formidle kunnskapar skriftleg og munnleg  

 • Kunne bruke og vurdere kritisk ulike digitale kjelder aktuelle for emnet 

 • Evne til å nytte kunnskap og ferdigheiter reflektert og kritisk i utdanning og yrke 

Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Emnet er nettbasert og lagt til rette i undervisningsverktyet Canvas. Studiet vert organisert etter ein kalender for leksjonar, undervisningsfilmar og arbeidskrav. Fristar vert kunngjorde ved studiestart i semesterplanen. Studenten har sjølv det primære ansvaret for læringsutbytet gjennom lesing, oppgåveskriving og aktiv deltaking i Canvas.   

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Arbeidskrav:

For å kunne gå opp til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent

 • ei prosjektskisse til semester-/eksamensoppgåva på 1000 ord til fastsett frist
 • ein tekst på 1000 ord som utforskar ein aktuell sitiuasjon eller eit aktuelt tema knytt til religion og livssyn i samtida. 
Minimumstal: 
50
Maksimumstal: 
150
Emneansvarleg: 
Hildegunn Valen Kleive
Emnet inngår i følgande studieprogram
Religion, kultur og samfunn, opne emne, nettstudium
Bachelorgradsstudium i historie, nettstudium
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
OppgaveIndividuell1semesterA-F, der A er best og E er siste ståkarakter50%Alle2500 ord.
HeimeeksamenIndividuell4timarA-F, der A er best og E er siste ståkarakter50%Alle
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:semester
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:50%
Kommentar:
Hjelpemidler:Alle
Omfang:2500 ord.
Vurderingsform:Heimeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timar
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:50%
Kommentar:
Hjelpemidler:Alle
Omfang:
Godkjent av: 
Arne Myklebust