REL153N Livstolking i populærkulturen

Varighet: 
1 semester
Emnekode: 
REL153N
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Rapporteringsprogram: 
Religion, kultur og samfunn, opne emne, nettstudium
Undervisningssemester: 
2020 Haust
Eksamenssemester: 
2020 Haust
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Ingen

Om emnet

Populærkulturen spelar ei vesentleg rolle for livstolkinga til mange menneske i dag. Emnet vil gi kunnskap om korleis populærkulturen i eit fleirkulturelt samfunn tematiserer religion og livstolking. Emnet gir ei kort innføring i kulturomgrepet og i kulturmangfaldet i Noreg i dag. Det vert lagt vekt på tilhøvet mellom religion og kultur, kulturmangfald og verdiar. Emnet gir vidare innblikk i korleis populærkulturen kan vere kjelde til og arena for livstolking. Det vert fokusert på film som bidrag til livstolking, og korleis meiningsdanning kan skje i møte med film. Sentrale tema er populærkulturen som livssynsmarknad, tilhøvet mellom religion og media og korleis religiøse motiv blir brukt og omforma på film. Emnet gir også hjelp til å utvikle digital dømmekraft i møte med populærkulturelle uttrykk. Det vert lagt vekt på media literacy, kritiske perspektiv på mediebilde av religion og fiendebilde i populærkulturen.  

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar
 • forholdet mellom religion og media i det fleirkulturelle Noreg 

 • populærkulturen sin bruk av religiøse forteljingar og motiv 

 • meiningsdanning og livstolking med utgangspunkt i populærkulturelle uttrykk 

 • medias påverknad på sosialiseringa til barn og ungdom 

 

Ferdigheiter
 • til å kunne drøfte rolla til religion og media i det fleirkulturelle Noreg 

 • til å kunne utforske og analysere framstillinga av religion i populærkulturen 

 • til å kunne bruke digitale reiskapar for å utforske religion og livssyn i populærkulturen 

 

Generell kompetanse
 • til å kunne bruke kunnskapen frå emnet i ein yrkessamanheng   

 • til å kunne reflektere kritisk over forholdet mellom populærkultur, livstolking og media i eit fleirkulturelt samfunn 

Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Emnet er nettbasert og lagt til rette i undervisningsverktyet Canvas. Studiet vert organisert etter ein kalender for leksjonar, undervisningsfilmar og arbeidskrav. Fristar vert kunngjort ved studiestart i semesterplanen. Studenten har sjølv det primære ansvaret for læringsutbyttet gjennom lesing, oppgåveskriving og aktiv deltaking på Canvas. 

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Arbeidskrav: 

Ha fått godkjent to arbeidskrav innan ein frist som instituttet fastset: 

 • ei skriftleg oppgåve på 1500 ord 

 • ein snarfilm på inntil 10 min som består av ein munnleg presentasjon og analyse av eit populærkulturelt uttrykk  

Minimumstal: 
50
Maksimumstal: 
150
Emneansvarleg: 
Ralph Meier
Emnet inngår i følgande studieprogram
Religion, kultur og samfunn, opne emne, nettstudium
Bachelorgradsstudium i historie, nettstudium
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
HeimeeksamenIndividuell3DagarA-F, der A er best og E er siste ståkarakter 100%Ei skriftleg oppgåve på 2500 ord (+/-10%)
Vurderinger:
Vurderingsform:Heimeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:3
Varighetstype:Dagar
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel: 100%
Kommentar:
Hjelpemidler:
Omfang:Ei skriftleg oppgåve på 2500 ord (+/-10%)
Godkjent av: 
Arne Myklebust