TIND101 Tindeveglederaspirant

Emnekode: 
TIND101
Varighet: 
4 semester
Studiepoeng: 
60
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Rapporteringsprogram: 
Tindeveglederstudium
Undervisningssemester: 
2021 Haust
2022 Vår
2022 Haust
2023 Vår
Eksamenssemester: 
2023 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

For å starte på studiet må søknad om opptak og praktiske opptaksprøver arrangert av Norske Tindevegledere og være godkjent og bestått.

Om emnet

Det internasjonale tindeveglederforbundet, International Federation of Mountain Guide Associations (IFMGA) deler sin kvalifisering for Tindevegledere i to nivå: Aspirant Guide og Mountain Guide. Til sammen skal kvalifiseringen ta tre år.Emnet «Tindeveglederaspirant» er første del av kvalifisering som Tindevegleder (Mountain Guide). Kvalifiseringskrav og virkeområde for Aspirant Guide er beskrevet i The IFMGA Plattform – 2009. Emnet gjennomføres i et samarbeid mellom HVO og Norske Tindevegledere (Nortind), der undervisningen ligger i Nortinds kvalifiseringsprosess. 

Overordnet tema i emnet «Tindeveglederaspirant» er planlegging av og refleksjon over praksis, samt bruk av natur som lærings- og opplevelsesarena. Studiet bygger på refleksjoner i form av arbeidskrav knyttet til emner i faget og til praksis sommer som vinter.De praktisk-faglige læringsmålene er beskrevet i «The IFMGA Plattform 2009» Article B2.2 og B2.3.Sammen med bestått kursrekke, praksis og skriftlige arbeider gir dette studenten rett til å søke om opprykk til Tindeveglederaspirant, med de begrensninger, plikter og rettigheter som er beskrevet i IFMGA Plattform, Article B2.4 – B2.7.I løpet av kvalifiseringen/ studiet skal studenten nå et høyt nivå, og kunne forholde seg ansvarlig og seriøst i kurs og føringssammenheng overfor ulike grupper, og kunne mestre krevende oppgaver innenfor ski, skred, bre, klatring og redning.

Læringsutbytte

 I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgende læreingsutbytte etter fullført emne:

 

Kunnskapar

Studenten har:

 • kunnskap om turplanlegging og risikohåndtering 
 • kunnskap om naturen som lærings- og opplevelsesarena
 • kunnskap om friluftslivets historie og plass i det norske samfunnslivet
 • kunnskap om beslutningsteori, gruppepsykologi og ledelse
 • kunnskap om vegledningsmetodikk og pedagogikk, samt planlegging og gjennomføring av læring og opplevelsesaktivitet
 • kunnskap om lek og meningsdanning 
 • kunnskap om å tilrettelegge for grupper med ulike behov og forutsetninger
Ferdigheiter

Studenten kan:

 • planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere læringsarbeid ut fra didaktiske prinsipper, samt variere innhold og arbeidsmåter i lek, opplevelser og læring i høgfjellsterreng til alle årstider
 • redegjøre for friluftslivets historie og plass i det norske samfunnslivet
 • utnytte kunnskap om beslutningsteori gruppepsykologi og ledelse i egen praksis. planlegging og gjennomføring av læringsaktivitet i friluftsliv
 • uttrykke sin faglige forståelse skriftlig og muntlig
 • identifisere farer og ivareta gjesters sikkerhet i ulike aktiviteter
 • bevege seg sikkert og hensiktsmessig i alle former for alpint terreng
 • velge og bruke hensiktsmessig utstyr på en sånn måte at sikkerheten er ivaretatt for både seg selv og gjester
Generell kompetanse

Studenten kan: 

 • utføre tindevegledningsoppdrag som en profesjonell yrkesutøver
 • reflektere over og vurdere analytisk, kreativt og kritisk hvordan tindevegledning utøves og yrkets plass i samfunnsutviklingen
 • forstå verdien av naturen som lærings- og opplevelsesarena
 • utvikle en reflekterende holdning til yrkets beslutnings- og risikovurderingssituasjoner
 • forstå verdien tindefriluftslivets tradisjoner
 • ta ansvar for kontinuerlig utvikling av egen profesjonalitet
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Emnet er bygget opp av 15 ca ukelange kurs som holdes ulike steder i Norge. Nortind er arrangør av kursene og har ansvar for gjennomføring og for kvalifiserte lærere/vegledere. Kursrekke bekjentgjøres i terminliste fra Nortind. Praksis (minimum 7 uker /280 timer) skal gjennomføres hos godkjent Tindevegleder. Minst 3 av ukene skal være kurs, og minst 3 uker høgfjellsføring.I løpet av emnet må studenten dokumentere aktivitet med sikte på egenutvikling som til sammen tilsvarer ca 1000 timer innen de tema kvalifiseringen omfatter. Aktivitet dokumenteres ved loggbok. Det stilles krav til loggbokens innhold og form. Arbeidsmåter er gjennomgående preget av deltaking, medvirkig og medansvar. Studentene vil gjennom hele emnet bli satt på prøve i forhold til bevisst ansvar for egen og andres sikkerhet, læring og opplevelse.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

ARBEIDSKRAV:

 • Alle kurs i kvalifiseringen som Tindeveglederaspirant må være bestått. Vurderingen gis av kursleder og vegleder(e)
 • Praksis skal være gjennomført etter de retningslinjer som ligger i Nortinds kvalifisering. Studenten må selv sende skriftlig dokumentasjon med egenvurdering og skriftlig vurdering fra kursleder (Godkjent Tindevegleder)
 • Godkjent loggbok for aktivitet med sikte på egenutvikling.

Fremmøte: 

 • Alle kurs i kvalifiseringen som Tindeveglederaspirant har krav om 100 % fremmøte. 
Sensorordning
Evaluering og kvalitetssikring

Emnet blir evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssystem, The IFMGA Platform og Nortinds internkontroll.

Maksimumstal: 
12
Emneansvarleg: 
Kalle Kristian Pulli
Emnet inngår i følgande studieprogram
Tindeveglederstudium
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
HeimeeksamenIndividuell14DagarA-F, der A er best og E er siste ståkarakter 50Alle3000-4500 ord
Munnleg eksamenIndividuell1timarA-F, der A er best og E er siste ståkarakter 50
Vurderinger:
Vurderingsform:Heimeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:14
Varighetstype:Dagar
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel: 50
Kommentar:
Hjelpemidler:Alle
Omfang:3000-4500 ord
Vurderingsform:Munnleg eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:timar
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel: 50
Kommentar:
Hjelpemidler:
Omfang:
Godkjent av: 
Unni Hagen