ENG144N Litteratur, kultur og samfunn før 1900

Emnekode: 
ENG144N
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Krav til forkunnskapar

Ingen

Om emnet

Emnet gir ei innføring i engelskspråkleg litteratur, kultur og samfunn frå middelalderen fram til slutten av 1800-talet. Det omfattar eit representativt utval av historiske kjelder og litterære tekstar, og gjev studentane ferdigheiter til å forstå, analysere og vurdere dette materialet.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Etter fullført emne har studenten kunnskap og forståing om:​

 • grunnleggande hendingar, utvikling og trekk ved historia til Storbritannia, Det britiske imperiet og Dei sameinte statane fram til 1900
 • eit representativt utval av viktige litterære tekstar, sjangrar og kunstnariske røyrsler i den engelskpråklege verda fram til 1900
 • samspelet mellom samfunnshistorie, litteratur, kunst og kultur i dette området før 1900
 • grunnleggande metoder for litterær, kulturell og historisk tolking
 • korleis ein skrive gode akademiske tekstar på engelsk
Ferdigheiter

Etter fullført emne kan studenten:

 • analysere historiske kjelder og vurdere biletet dei skapar av ei bestemt hending eller ein bestemt periode, ved bruk av grunnleggande metoder for historisk analyse
 • analysere og vurdere litterære tekstar frå før 1900 ved hjelp av normerte metoder for litterær analyse
 • analysere og evaluere døme på samspelet mellom samfunnshistorie og kunstnariske uttrykk, ved hjelp av normerte metoder
 • nytte digitale ressursar for auke evna til å forstå, tolke og vurdere litteratur, kultur og samfunn i den engelskspråklege verda før 1900
 • skrive strukturelt og stilistisk kompetente akademiske tekstar på engelsk
Generell kompetanse

Etter fullført emne kan studenten:

 • analysere, vurdere og framstille informasjon på ein sjølvstendig og kritisk måte
 • skrive overtydande og effektivt på akademisk engelsk
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Undervisninga går føre seg på nett, på læringsplattforma Canvas, og kombinerer tekst, bilete, lyd og video, samt diskusjonsforum og andre interaktive element. Leksjonane blir gjort tilgjengeleg om lag ein gong i veka og studenten kan studere dei ved høve. I tillegg må studenten utføre to arbeidskrav innan oppsette fristar.

 

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Studenten skal levere to arbeidskrav som må vere godkjende for at ein kan gå opp til eksamen. Den eine oppgåva er eit semesteressay på om lag 2000 ord i eit litterært emne. Studenten får kommentarar frå faglærar, og skal levere ein ny versjon av oppgåva innan ein ny fastsett frist. I den andre versjonen skal studenten kommentere dei endringane som er gjort. Begge innleveringane er obligatoriske. Det andre arbeidskravet er eit kortare samfunns- og historiearbeidskrav på opp til 1000 ord.

Studenten har høve til å levere ny versjon av arbeidskrav som ikkje vert godkjende.

Sensorordning
Maksimumstal: 
120
Emneansvarleg: 
Timothy Saunders
Emnet inngår i følgande studieprogram
Engelsk årsstudium, nettbasert
Engelsk årsstudium, nettbasert - deltid
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
HeimeeksamenIndividuell6timarA-F, der A er best og E er siste ståkarakter1/3Om eit historie- og samfunnsemne
HeimeeksamenIndividuell1vekeA-F, der A er best og E er siste ståkarakter2/3Om eit litterært/kulturelt emne 2000 ord
Vurderinger:
Vurderingsform:Heimeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:6
Varighetstype:timar
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:1/3
Kommentar:Om eit historie- og samfunnsemne
Hjelpemidler:
Omfang:
Vurderingsform:Heimeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:veke
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:2/3
Kommentar:Om eit litterært/kulturelt emne
Hjelpemidler:
Omfang: 2000 ord
Godkjent av: 
Arne Myklebust